മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം189

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം189

1 ദുര്യോധന ഉവാച
     കഥം ശിഖണ്ഡീ ഗാംഗേയ കന്യാ ഭൂത്വാ സതീ തദാ
     പുരുഷോ ഽഭവദ് യുധി ശ്രേഷ്ഠ തൻ മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ
 2 ഭീഷ്മ ഉവാച
     ഭാര്യാ തു തസ്യ രാജേന്ദ്ര ദ്രുപദസ്യ മഹീപതേഃ
     മഹിഷീ ദയിതാ ഹ്യ് ആസീദ് അപുത്രാ ച വിശാം പതേ
 3 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാലേ തു ദ്രുപദോ വൈ മഹീപതിഃ
     അപത്യാർഥം മഹാരാജ തോഷയാം ആസ ശങ്കരം
 4 അസ്മദ്വധാർഥം നിശ്ചിത്യ തപോ ഘോരം സമാസ്ഥിതഃ
     ലേഭേ കന്യാം മഹാദേവാത് പുത്രോ മേ സ്യാദ് ഇതി ബ്രുവൻ
 5 ഭഗവൻ പുത്രം ഇച്ഛാമി ഭീഷ്മം പ്രതിചികീർഷയാ
     ഇത്യ് ഉക്തോ ദേവദേവേന സ്ത്രീപുമാംസ് തേ ഭവിഷ്യതി
 6 നിവർതസ്വ മഹീപാല നൈതജ് ജാത്വ് അന്യഥാ ഭവേത്
     സ തു ഗത്വാ ച നഗരം ഭാര്യാം ഇദം ഉവാച ഹ
 7 കൃതോ യത്നോ മയാ ദേവി പുത്രാർഥേ തപസാ മഹാൻ
     കന്യാ ഭൂത്വാ പുമാൻ ഭാവീ ഇതി ചോക്തോ ഽസ്മി ശംഭുനാ
 8 പുനഃ പുനർ യാച്യമാനോ ദിഷ്ടം ഇത്യ് അബ്രവീച് ഛിവഃ
     ന തദ് അന്യദ് ധി ഭവിതാ ഭവിതവ്യം ഹി തത് തഥാ
 9 തതഃ സാ നിയതാ ഭൂത്വാ ഋതുകാലേ മനസ്വിനീ
     പത്നീ ദ്രുപദരാജസ്യ ദ്രുപദം സംവിവേശ ഹ
 10 ലേഭേ ഗർഭം യഥാകാലം വിധിദൃഷ്ടേന ഹേതുനാ
    പാർഷതാത് സാ മഹീപാല യഥാ മാം നാരദോ ഽബ്രവീത്
11 തതോ ദധാര തം ഗർഭം ദേവീ രാജീവലോചനാ
    താം സ രാജാ പ്രിയാം ഭാര്യാം ദ്രുപദഃ കുരുനന്ദന
    പുത്രസ്നേഹാൻ മഹാബാഹുഃ സുഖം പര്യചരത് തദാ
12 അപുത്രസ്യ തതോ രാജ്ഞോ ദ്രുപദസ്യ മഹീപതേഃ
    കന്യാം പ്രവരരൂപാം താം പ്രാജായത നരാധിപ
13 അപുത്രസ്യ തു രാജ്ഞഃ സാ ദ്രുപദസ്യ യശസ്വിനീ
    ഖ്യാപയാം ആസ രാജേന്ദ്ര പുത്രോ ജാതോ മമേതി വൈ
14 തതഃ സ രാജാ ദ്രുപദഃ പ്രച്ഛന്നായാ നരാധിപ
    പുത്രവത് പുത്രകാര്യാണി സർവാണി സമകാരയത്
15 രക്ഷണം ചൈവ മന്ത്രസ്യ മഹിഷീ ദ്രുപദസ്യ സാ
    ചകാര സർവയത്നേന ബ്രുവാണാ പുത്ര ഇത്യ് ഉത
    ന ഹി താം വേദ നഗരേ കശ് ചിദ് അന്യത്ര പാർഷതാത്
16 ശ്രദ്ദധാനോ ഹി തദ് വാക്യം ദേവസ്യാദ്ഭുതതേജസഃ
    ഛാദയാം ആസ താം കന്യാം പുമാൻ ഇതി ച സോ ഽബ്രവീത്
17 ജാതകർമാണി സർവാണി കാരയാം ആസ പാർഥിവഃ
    പുംവദ് വിധാനയുക്താനി ശിഖണ്ഡീതി ച താം വിദുഃ
18 അഹം ഏകസ് തു ചാരേണ വചനാൻ നാരദസ്യ ച
    ജ്ഞാതവാൻ ദേവവാക്യേന അംബായാസ് തപസാ തഥാ