മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം188

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം188

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
     തതസ് തേ താപസാഃ സർവേ തപസേ ധൃതനിശ്ചയാം
     ദൃഷ്ട്വാ ന്യവർതയംസ് താത കിം കാര്യം ഇതി ചാബ്രുവൻ
 2 താൻ ഉവാച തതഃ കന്യാ തപോവൃദ്ധാൻ ഋഷീംസ് തദാ
     നിരാകൃതാസ്മി ഭീഷ്മേണ ഭ്രംശിതാ പതിധർമതഃ
 3 വധാർഥം തസ്യ ദീക്ഷാ മേ ന ലോകാർഥം തപോധനാഃ
     നിഹത്യ ഭീഷ്മം ഗച്ഛേയം ശാന്തിം ഇത്യ് ഏവ നിശ്ചയഃ
 4 യത്കൃതേ ദുഃഖവസതിം ഇമാം പ്രാപ്താസ്മി ശാശ്വതീം
     പതിലോകാദ് വിഹീനാ ച നൈവ സ്ത്രീ ന പുമാൻ ഇഹ
 5 നാഹത്വാ യുധി ഗാംഗേയം നിവർതേയം തപോധനാഃ
     ഏഷ മേ ഹൃദി സങ്കൽപോ യദർഥം ഇദം ഉദ്യതം
 6 സ്ത്രീഭാവേ പരിനിർവിണ്ണാ പുംസ്ത്വാർഥേ കൃതനിശ്ചയാ
     ഭീഷ്മേ പ്രതിചികീർഷാമി നാസ്മി വാര്യേതി വൈ പുനഃ
 7 താം ദേവോ ദർശയാം ആസ ശൂലപാണിർ ഉമാപതിഃ
     മധ്യേ തേഷാം മഹർഷീണാം സ്വേന രൂപേണ ഭാമിനീം
 8 ഛന്ദ്യമാനാ വരേണാഥ സാ വവ്രേ മത്പരാജയം
     വധിഷ്യസീതി താം ദേവഃ പ്രത്യുവാച മനസ്വിനീം
 9 തതഃ സാ പുനർ ഏവാഥ കന്യാ രുദ്രം ഉവാച ഹ
     ഉപപദ്യേത് കഥം ദേവ സ്ത്രിയോ മമ ജയോ യുധി
     സ്ത്രീഭാവേന ച മേ ഗാഢം മനഃ ശാന്തം ഉമാപതേ
 10 പ്രതിശ്രുതശ് ച ഭൂതേശ ത്വയാ ഭീഷ്മപരാജയഃ
    യഥാ സ സത്യോ ഭവതി തഥാ കുരു വൃഷധ്വജ
    യഥാ ഹന്യാം സമാഗമ്യ ഭീഷ്മം ശാന്തനവം യുധി
11 താം ഉവാച മഹാദേവഃ കന്യാം കില വൃഷധ്വജഃ
    ന മേ വാഗ് അനൃതം ഭദ്രേ പ്രാഹ സത്യം ഭവിഷ്യതി
12 വധിഷ്യസി രണേ ഭീഷ്മം പുരുഷത്വം ച ലപ്സ്യസേ
    സ്മരിഷ്യസി ച തത് സർവം ദേഹം അന്യം ഗതാ സതീ
13 ദ്രുപദസ്യ കുലേ ജാതാ ഭവിഷ്യസി മഹാരഥഃ
    ശീഘ്രാസ്ത്രശ് ചിത്രയോധീ ച ഭവിഷ്യസി സുസംമതഃ
14 യഥോക്തം ഏവ കല്യാണി സർവം ഏതദ് ഭവിഷ്യതി
    ഭവിഷ്യസി പുമാൻ പശ്ചാത് കസ്മാച് ചിത് കാലപര്യയാത്
15 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാതേജാഃ കപർദീ വൃഷഭധ്വജഃ
    പശ്യതാം ഏവ വിപ്രാണാം തത്രൈവാന്തരധീയത
16 തതഃ സാ പശ്യതാം തേഷാം മഹർഷീണാം അനിന്ദിതാ
    സമാഹൃത്യ വനാത് തസ്മാത് കാഷ്ഠാനി വരവർണിനീ
17 ചിതാം കൃത്വാ സുമഹതീം പ്രദായ ച ഹുതാശനം
    പ്രദീപ്തേ ഽഗ്നൗ മഹാരാജ രോഷദീപ്തേന ചേതസാ
18 ഉക്ത്വാ ഭീഷ്മവധായേതി പ്രവിവേശ ഹുതാശനം
    ജ്യേഷ്ഠാ കാശിസുതാ രാജൻ യമുനാം അഭിതോ നദീം