മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം184

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം184

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
     തതോ ഽഹം നിശി രാജേന്ദ്ര പ്രണമ്യ ശിരസാ തദാ
     ബ്രഹ്മണാനാം പിതൄണാം ച ദേവതാനാം ച സർവശഃ
 2 നക്തഞ്ചരാണാം ഭൂതാനാം രജന്യാശ് ച വിശാം പതേ
     ശയനം പ്രാപ്യ രഹിതേ മനസാ സമചിന്തയം
 3 ജാമദഗ്ന്യേന മേ യുദ്ധം ഇദം പരമദാരുണം
     അഹാനി സുബഹൂന്യ് അദ്യ വർതതേ സുമഹാത്യയം
 4 ന ച രാമം മഹാവീര്യം ശക്നോമി രണമൂർധനി
     വിജേതും സമരേ വിപ്രം ജാമദഗ്ന്യം മഹാബലം
 5 യദി ശക്യോ മയാ ജേതും ജാമദഗ്ന്യഃ പ്രതാപവാൻ
     ദൈവതാനി പ്രസന്നാനി ദർശയന്തു നിശാം മമ
 6 തതോ ഽഹം നിശി രാജേന്ദ്ര പ്രസുപ്തഃ ശരവിക്ഷതഃ
     ദക്ഷിണേനൈവ പാർശ്വേന പ്രഭാതസമയേ ഇവ
 7 തതോ ഽഹം വിപ്രമുഖ്യൈസ് തൈർ യൈർ അസ്മി പതിതോ രഥാത്
     ഉത്ഥാപിതോ ധൃതശ് ചൈവ മാ ഭൈർ ഇതി ച സാന്ത്വിതഃ
 8 ത ഏവ മാം മഹാരാജ സ്വപ്നദർശനം ഏത്യ വൈ
     പരിവാര്യാബ്രുവൻ വാക്യം തൻ നിബോധ കുരൂദ്വഹ
 9 ഉത്തിഷ്ഠ മാ ഭൈർ ഗാംഗേയ ഭയം തേ നാസ്തി കിം ചന
     രക്ഷാമഹേ നരവ്യാഘ്ര സ്വശരീരം ഹി നോ ഭവാൻ
 10 ന ത്വാം രാമോ രണേ ജേതാ ജാമദഗ്ന്യഃ കഥം ചന
    ത്വം ഏവ സമരേ രാമം വിജേതാ ഭരതർഷഭ
11 ഇദം അത്രം സുദയിതം പ്രത്യഭിജ്ഞാസ്യതേ ഭവാൻ
    വിദിതം ഹി തവാപ്യ് ഏതത് പൂർവസ്മിൻ ദേഹധാരണേ
12 പ്രാജാപത്യം വിശ്വകൃതം പ്രസ്വാപം നാമ ഭാരത
    ന ഹീദം വേദ രാമോ ഽപി പൃഥിവ്യാം വാ പുമാൻ ക്വ ചിത്
13 തത് സ്മരസ്വ മഹാബാഹോ ഭൃശം സംയോജയസ്വ ച
    ന ച രാമഃ ക്ഷയം ഗന്താ തേനാസ്ത്രേണ നരാധിപ
14 ഏനസാ ച ന യോഗം ത്വം പ്രാപ്സ്യസേ ജാതു മാനദ
    സ്വപ്സ്യതേ ജാമദഗ്ന്യോ ഽസൗ ത്വദ്ബാണബലപീഡിതഃ
15 തതോ ജിത്വാ ത്വം ഏവൈനം പുനർ ഉത്ഥാപയിഷ്യസി
    അസ്ത്രേണ ദയിതേനാജൗ ഭീഷ്മ സംഭോധനേന വൈ
16 ഏവം കുരുഷ്വ കൗരവ്യ പ്രഭാതേ രഥം ആസ്ഥിതഃ
    പ്രസുപ്തം വാ മൃതം വാപി തുല്യം മന്യാമഹേ വയം
17 ന ച രാമേണ മർതവ്യം കദാ ചിദ് അപി പാർഥിവ
    തതഃ സമുത്പന്നം ഇദം പ്രസ്വാപം യുജ്യതാം ഇതി
18 ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തർഹിതാ രാജൻ സർവ ഏവ ദ്വിജോത്തമാഃ
    അഷ്ടൗ സദൃശരൂപാസ് തേ സർവേ ഭാസ്വരമൂർതയഃ