മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം161

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം161

1 [സ്]
     ഉലൂകസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ കുന്തീപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     സേനാം നിര്യാപയാം ആസ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നപുരോഗമാം
 2 പദാതിനീം നാഗവതീം രഥിനീം അശ്വവൃന്ദിനീം
     ചതുർവിധ ബലാം ഭീമാം അകമ്പ്യാം പൃഥിവീം ഇവ
 3 ഭീമസേനാദിഭിർ ഗുപ്താം സാർജുനൈശ് ച മഹാരഥൈഃ
     ധൃഷ്ടദ്യുമ്ന വശാം ദുർഗാം സാഗരസ്തിമിതോപമാം
 4 തസ്യാസ് ത്വ് അഗ്രേ മഹേഷ്വാസഃ പാഞ്ചാല്യോ യുദ്ധദുർമദഃ
     ദ്രോണ പ്രേപ്സുർ അനീകാനി ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ പ്രകർഷതി
 5 യഥാബലം യഥോത്സാഹം രഥിനഃ സമുപാദിശത്
     അർജുനം സൂതപുത്രായ ഭീമം ദുര്യോധനായ ച
 6 അശ്വത്ഥാമ്നേ ച നകുലം ശൈബ്യം ച കൃതവർമണേ
     സൈന്ധവായ ച വാർഷ്ണേയം യുയുധാനം ഉപാദിശത്
 7 ശിഖണ്ഡിനം ച ഭീഷ്മായ പ്രമുഖേ സമകൽപയത്
     സഹദേവം ശകുനയേ ചേകിതാനം ശലായ ച
 8 ധൃഷ്ടകേതും ച ശല്യായ ഗൗതമായോത്തമൗജസം
     ദ്രൗപദേയാംശ് ച പഞ്ചഭ്യസ് ത്രിഗർതേഭ്യഃ സമാദിശത്
 9 വൃഷസേനായ സൗഭദ്രം ശേഷാണാം ച മഹീക്ഷിതാം
     സമർഥം തം ഹി മേനേ വൈ പാർഥാദ് അഭ്യധികം രണേ
 10 ഏവം വിഭജ്യ യോധാംസ് താൻ പൃഥക് ച സഹ ചൈവ ഹ
    ജ്വാലാ വർണോ മഹേഷ്വാസോ ദ്രോണം അംശം അകൽപയത്
11 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ മഹേഷ്വാസഃ സേനാപതിപതിസ് തതഃ
    വിധിവദ് വ്യൂഢ്യ മേധാവീ യുദ്ധായ ധൃതമാനസഃ
12 യഥാദിഷ്ടാന്യ് അനീകാനി പാണ്ഡവാനാം അയോജയത്
    ജയായ പാണ്ഡുപുത്രാണാം യത്തസ് തസ്ഥൗ രണാജിരേ