മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം152

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം152

1 [വ്]
     വ്യുഷിതായാം രജന്യാം തു രാജാ ദുര്യോധനസ് തതഃ
     വ്യഭജത് താന്യ് അനീകാനി ദശ ചൈകം ച ഭാരത
 2 നരഹസ്തിരഥാശ്വാനാം സാരം മധ്യം ച ഫൽഗു ച
     സർവേഷ്വ് ഏതേഷ്വ് അനീകേഷു സന്ദിദേശ മഹീപതിഃ
 3 സാനുകർഷാഃ സതൂണീരാഃ സവരൂഥാഃ സതോമരാഃ
     സോപാസംഗാഃ സശക്തീകാഃ സനിഷംഗാഃ സപോഥികാഃ
 4 സധ്വജാഃ സപതാകാശ് ച സശരാസന തോമരാഃ
     രജ്ജുഭിശ് ച വിചിത്രാഭിഃ സപാശാഃ സപരിസ്തരാഃ
 5 സകച ഗ്രഹവിക്ഷേപാഃ സതൈല ഗുഡ വാലുകാഃ
     സാശീവിഷഘടാഃ സർവേ സസർജ രസപാംസവഃ
 6 സഘണ്ടാ ഫലകാഃ സർവേ വാസീ വൃക്ഷാദനാന്വിതാഃ
     വ്യാഘ്രചർമ പരീവാരാ വൃതാശ് ച ദ്വീപിചർമഭിഃ
 7 സവസ്തയഃ സശൃംഗാശ് ച സപ്രാസ വിവിധായുധാഃ
     സകുഠാരാഃ സകുദ്ദാലാഃ സതൈല ക്ഷൗമസർപിഷഃ
 8 ചിത്രാനീകാഃ സുവപുഷോ ജ്വലിതാ ഇവ പാവകാഃ
     തഥാ കവചിനഃ ശൂരാഃ ശസ്ത്രേഷു കൃതനിശ്രമാഃ
 9 കുലീനാ ഹയയോനിജ്ഞാഃ സാരഥ്യേ വിനിവേശിതാഃ
     ബദ്ധാരിഷ്ടാ ബദ്ധകക്ഷ്യാ ബദ്ധധ്വജപതാകിനഃ
 10 ചതുര്യുജോ രഥാഃ സർവേ സർവേ ശസ്ത്രസമായുതാഃ
    സംഹൃഷ്ടവാഹനാഃ സർവേ സർവേ ശതശരാസനാഃ
11 ദുര്യയോർ ഹയയോർ ഏകസ് തഥാന്യൗ പാർഷ്ണിസാരഥീ
    തൗ ചാപി രഥിനാം ശ്രേഷ്ഠൗ രഥീ ച ഹയവിത് തഥാ
12 നഗരാണീവ ഗുപ്താനി ദുരാദേയാനി ശത്രുഭിഃ
    ആസൻ രഥസഹസ്രാണി ഹേമമാലീനി സർവശഃ
13 യഥാ രഥാസ് തഥാ നാഗബദ്ധകക്ഷ്യാഃ സ്വലങ്കൃതാഃ
    ബഭൂവുഃ സപ്ത പുരുഷാ രത്നവന്ത ഇവാദ്രയഃ
14 ദ്വാവ് അങ്കുശ ധരൗ തേഷു ദ്വാവ് ഉത്തമധനുർധരൗ
    ദ്വൗ വരാസി ധരൗ രാജന്ന് ഏകഃ ശക്തിപതാകധൃക്
15 ഗജൈർ മത്തൈഃ സമാകീർണം സവർമായുധ കോശകൈഃ
    തദ് ബഭൂവ ബലം രാജൻ കൗരവ്യസ്യ സഹസ്രശഃ
16 വിചിത്രകവചാമുക്തൈഃ സപതാകൈഃ സ്വലങ്കൃതൈഃ
    സാദിഭിശ് ചോപസമ്പന്നാ ആസന്ന് അയുതശോ ഹയാഃ
17 സുസംഗ്രാഹാഃ സുസന്തോഷാ ഹേമഭാണ്ഡ പരിച്ഛദാഃ
    അനേകശതസാഹസ്രാസ് തേ ച സാദിവശേ സ്ഥിതാഃ
18 നാനാരൂപവികാരാശ് ച നാനാ കവചശസ്ത്രിണഃ
    പദാതിനോ നരാസ് തത്ര ബഭൂവുർ ഹേമമാലിനഃ
19 രഥസ്യാസൻ ദശ ഗജാ ഗജസ്യ ദശവാജിനഃ
    നരാ ദശ ഹയസ്യാസൻ പാദരക്ഷാഃ സമന്തതഃ
20 രഥസ്യ നാഗാഃ പഞ്ചാശൻ നാഗസ്യാസഞ് ശതം ഹയാഃ
    ഹയസ്യ പുരുഷാഃ സപ്ത ഭിന്നസന്ധാന കാരിണഃ
21 സേനാ പഞ്ചശതം നാഗാ രഥാസ് താവന്ത ഏവ ച
    ദശ സേനാ ച പൃതനാ പൃതനാ ദശവാഹിനീ
22 വാഹിനീ പൃതനാ സേനാ ധ്വജിനീ സാദിനീ ചമൂഃ
    അക്ഷൗഹിണീതി പര്യായൈർ നിരുക്താഥ വരൂഥിനീ
    ഏവം വ്യൂഢാന്യ് അനീകാനി കൗരവേയേണ ധീമതാ
23 അക്ഷൗഹിണ്യോ ദശൈകാ ച സംഖ്യാതാഃ സപ്ത ചൈവ ഹ
    അക്ഷൗഹിണ്യസ് തു സപ്തൈവ പാണ്ഡവാനാം അഭൂദ് ബലം
    അക്ഷൗഹിണ്യോ ദശൈകാ ച കൗരവാണാം അഭൂദ് ബലം
24 നരാണാം പഞ്ച പഞ്ചാശദ് ഏഷാ പത്തിർ വിധീയതേ
    സേനാമുഖം ച തിസ്രസ് താ ഗുൽമ ഇത്യ് അഭിസഞ്ജ്ഞിതഃ
25 ദശ ഗുൽമാ ഗണസ് ത്വ് ആസീദ് ഗണാസ് ത്വ് അയുതശോ ഽഭവൻ
    ദുര്യോധനസ്യ സേനാസു യോത്സ്യമാനാഃ പ്രഹാരിണഃ
26 തത്ര ദുര്യോധനോ രാജാ ശൂരാൻ ബുദ്ധിമതോ നരാൻ
    പ്രസമീക്ഷ്യ മഹാബാഹുശ് ചക്രേ സേനാപതീംസ് തദാ
27 പൃഥഗ് അക്ഷൗഹിണീനാം ച പ്രണേതൄൻ നരസത്തമാൻ
    വിധിപൂർവം സമാനീയ പാർഥിവാൻ അഭ്യഷേചയത്
28 കൃപം ദ്രോണം ച ശല്യം ച സൈന്ധവം ച മഹാരഥം
    സുദക്ഷിണം ച കാംബോജം കൃതവർമാണം ഏവ ച
29 ദ്രോണപുത്രം ച കർണം ച ഭൂരിശ്രവസം ഏവ ച
    ശകുനിം സൗബലം ചൈവ ബാഹ്ലീകം ച മഹാരഥം
30 ദിവസേ ദിവസേ തേഷാം പ്രതിവേലം ച ഭാരത
    ചക്രേ സ വിവിധാഃ സഞ്ജ്ഞാഃ പ്രത്യക്ഷം ച പുനഃ പുനഃ
31 തഥാ വിനിയതാഃ സർവേ യേ ച തേഷാം പദാനുഗാഃ
    ബഭൂവുഃ സൈനികാ രാജൻ രാജ്ഞഃ പ്രിയചികീർഷവഃ