മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം15

1 [ഷ്]
     ഏവം ഉക്തഃ സ ഭഗവാഞ് ശച്യാ പുനർ അഥാബ്രവീത്
     വിക്രമസ്യ ന കാലോ ഽയം നഹുഷോ ബലവത്തരഃ
 2 വിവർധിതശ് ച ഋഷിഭിർ ഹവ്യൈഃ കവ്യൈശ് ച ഭാമിനി
     നീതിം അത്ര വിധാസ്യാമി ദേവി താം കർതും അർഹസി
 3 ഗുഹ്യം ചൈതത് ത്വയാ കാര്യം നാഖ്യാതവ്യം ശുഭേ ക്വ ചിത്
     ഗത്വാ നഹുഷം ഏകാന്തേ ബ്രവീഹി തനുമധ്യമേ
 4 ഋഷിയാനേന ദിവ്യേന മാം ഉപൈഹി ജഗത്പതേ
     ഏവം തവ വശേ പ്രീതാ ഭവിഷ്യാമീതി തം വദ
 5 ഇത്യ് ഉക്താ ദേവരാജേന പത്നീ സാ കമലേക്ഷണാ
     ഏവം അസ്ത്വ് ഇത്യ് അഥോക്ത്വാ തു ജഗാമ നഹുഷം പ്രതി
 6 നഹുഷസ് താം തതോ ദൃഷ്ട്വാ വിസ്മിതോ വാക്യം അബ്രവീത്
     സ്വാഗതം തേ വരാരോഹേ കിം കരോമി ശുചിസ്മിതേ
 7 ഭക്തം മാം ഭജ കല്യാണി കിം ഇച്ഛസി മനസ്വിനി
     തവ കല്യാണി യത് കാര്യം തത് കരിഷ്യേ സുമധ്യമേ
 8 ന ച വ്രീഡാ ത്വയാ കാര്യാ സുശ്രോണി മയി വിശ്വസ
     സത്യേന വൈ ശപേ ദേവി കർതാസ്മി വചനം തവ
 9 യോ മേ ത്വയാ കൃതഃ കാലസ് തം ആകാങ്ക്ഷേ ജഗത്പതേ
     തതസ് ത്വം ഏവ ഭർതാ മേ ഭവിഷ്യസി സുരാധിപ
 10 കാര്യം ച ഹൃദി മേ യത് തദ് ദേവരാജാവധാരയ
    വക്ഷ്യാമി യദി മേ രാജൻ പ്രിയം ഏതത് കരിഷ്യസി
    വാക്യം പ്രണയസംയുക്തം തതഃ സ്യാം വശഗാ തവ
11 ഇന്ദ്രസ്യ വാജിനോ വാഹാ ഹസ്തിനോ ഽഥ രഥാസ് തഥാ
    ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ഇഹാപൂർവം വാഹനം തേ സുരാധിപ
    യൻ ന വിഷ്ണോർ ന രുദ്രസ്യ നാസുരാണാം ന രക്ഷസാം
12 വഹന്തു ത്വാം മഹാരാജ ഋഷയഃ സംഗതാ വിഭോ
    സർവേ ശിബികയാ രാജന്ന് ഏതദ് ധി മമ രോചതേ
13 നാസുരേഷു ന ദേവേഷു തുല്യോ ഭവിതും അർഹസി
    സർവേഷാം തേജ ആദത്സ്വ സ്വേന വീര്യേണ ദർശനാത്
    ന തേ പ്രമുഖതഃ സ്ഥാതും കശ് ചിദ് ഇച്ഛതി വീര്യവാൻ
14 ഏവം ഉക്തസ് തു നഹുഷഃ പ്രാഹൃഷ്യത തദാ കില
    ഉവാച വചനം ചാപി സുരേന്ദ്രസ് താം അനിന്ദിതാം
15 അപൂർവം വാഹനം ഇദം ത്വയോക്തം വരവർണിനി
    ദൃഢം മേ രുചിതം ദേവി ത്വദ്വശോ ഽസ്മി വരാനനേ
16 ന ഹ്യ് അൽപവീര്യോ ഭവതി യോ വാഹാൻ കുരുതേ മുനീൻ
    അഹം തപസ്വീ ബലവാൻ ഭൂതഭവ്യ ഭവത് പ്രഭുഃ
17 മയി ക്രുദ്ധേ ജഗൻ ന സ്യാൻ മയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം
    ദേവദാനവഗന്ധർവാഃ കിംനരോരഗരാക്ഷസാഃ
18 ന മേ ക്രുദ്ധസ്യ പര്യാപ്താഃ സർവേ ലോകാഃ ശുചിസ്മിതേ
    ചക്ഷുഷാ യം പ്രപശ്യാമി തസ്യ തേജോ ഹരാമ്യ് അഹം
19 തസ്മാത് തേ വചനം ദേവി കരിഷ്യാമി ന സംശയഃ
    സപ്തർഷയോ മാം വക്ഷ്യന്തി സർവേ ബ്രഹ്മർഷയസ് തഥാ
    പശ്യ മാഹാത്മ്യം അസ്മാകം ഋദ്ധിം ച വരവർണിനി
20 ഏവം ഉക്ത്വാ തു താം ദേവീം വിസൃജ്യ ച വരാനനാം
    വിമാനേ യോജയിത്വാ സ ഋഷീൻ നിയമം ആസ്ഥിതാൻ
21 അബ്രഹ്മണ്യോ ബലോപേതോ മത്തോ വരമദേന ച
    കാമവൃത്തഃ സ ദുഷ്ടാത്മാ വാഹയാം ആസ താൻ ഋഷീൻ
22 നഹുഷേണ വിസൃഷ്ടാ ച ബൃഹസ്പതിം ഉവാച സാ
    സമയോ ഽൽപാവശേഷോ മേ നഹുഷേണേഹ യഃ കൃതഃ
    ശക്രം മൃഗയ ശീഘ്രം ത്വം ഭക്തായാഃ കുരു മേ ദയാം
23 ബാഢം ഇത്യ് ഏവ ഭഗവാൻ ബൃഹസ്പതിർ ഉവാച താം
    ന ഭേതവ്യം ത്വയാ ദേവി നഹുഷാദ് ദുഷ്ടചേതസഃ
24 ന ഹ്യ് ഏഷ സ്ഥാസ്യതി ചിരം ഗത ഏഷ നരാധമഃ
    അധർമജ്ഞോ മഹർഷീണാം വാഹനാച് ച ഹതഃ ശുഭേ
25 ഇഷ്ടിം ചാഹം കരിഷ്യാമി വിനാശായാസ്യ ദുർമതേഃ
    ശക്രം ചാധിഗമിഷ്യാമി മാ ഭൈസ് ത്വം ഭദ്രം അസ്തു തേ
26 തതഃ പ്രജ്വാല്യ വിധിവജ് ജുഹാവ പരമം ഹവിഃ
    ബൃഹസ്പതിർ മഹാതേജാ ദേവരാജോപലബ്ധയേ
27 തസ്മാച് ച ഭഗവാൻ ദേവഃ സ്വയം ഏവ ഹുതാശനഃ
    സ്ത്രീ വേഷം അദ്ഭുതം കൃത്വാ സഹസാന്തർ അധീയത
28 സ ദിശഃ പ്രദിശശ് ചൈവ പർവതാംശ് ച വനാനി ച
    പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷം ച വിചീയാതിമനോ ഗതിഃ
    നിമേഷാന്തരമാത്രേണ ബൃഹസ്പതിം ഉപാഗമത്
29 ബൃഹസ്പതേ ന പശ്യാമി ദേവരാജം അഹം ക്വ ചിത്
    ആപഃ ശേഷാഃ സദാ ചാപഃ പ്രവേഷ്ടും നോത്സഹാമ്യ് അഹം
    ന മേ തത്ര ഗതിർ ബ്രഹ്മൻ കിം അന്യത് കരവാണി തേ
30 തം അബ്രവീദ് ദേവ ഗുരുർ അപോ വിശ മഹാദ്യുതേ
31 നാപഃ പ്രവേഷ്ടും ശക്ഷ്യാമി ക്ഷയോ മേ ഽത്ര ഭവിഷ്യതി
    ശരണം ത്വാം പ്രപന്നോ ഽസ്മി സ്വസ്തി തേ ഽസ്തു മഹാദ്യുതേ
32 അദ്ഭ്യോ ഽഗ്നിർ ബ്രഹ്മതഃ ക്ഷത്രം അശ്മനോ ലോഹം ഉത്ഥിതം
    തേഷാം സർവത്രഗം തേജഃ സ്വാസു യോനിഷു ശാമ്യതി