മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം143

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം143

രാധേയോ ഽഹം ആധിരഥിഃ കർണസ് ത്വാം അഭിവാദയേ
     പ്രാപ്താ കിമർഥം ബവതീ ബ്രൂഹി കിം കരവാണി തേ
 2 കൗന്തേയസ് ത്വം ന രാധേയോ ന തവാധിരഥഃ പിതാ
     നാസി സൂത കുലേ ജാതഃ കർണ തദ് വിദ്ധി മേ വചഃ
 3 കാനീനസ് ത്വം മയാ ജാതഃ പൂർവജഃ കുക്ഷിണാ ധൃതഃ
     കുന്തിഭോജസ്യ ഭവനേ പാർഥസ് ത്വം അസി പുത്രക
 4 പ്രകാശകർമാ തപനോ യോ ഽയം ദേവോ വിരോചനഃ
     അജീജനത് ത്വാം മയ്യ് ഏഷ കർണ ശസ്ത്രഭൃതാം വരം
 5 കുണ്ഡലീ ബദ്ധകവചോ ദേവഗർഭഃ ശ്രിയാ വൃതഃ
     ജാതസ് ത്വം അസി ദുർധർഷ മയാ പുത്ര പിതുർ ഗൃഹേ
 6 സ ത്വം ഭ്രാതൄൻ അസംബുദ്ധ്വാ മോഹാദ് യദ് ഉപസേവസേ
     ധാർതരാഷ്ട്രാൻ ന തദ് യുക്തം ത്വയി പുത്ര വിശേഷതഃ
 7 ഏവദ് ധർമഫലം പുത്ര നരാണാം ധർമനിശ്ചയേ
     യത് തുഷ്യന്ത്യ് അസ്യ പിതരോ മാതാ ചാപ്യ് ഏകദർശിനീ
 8 അർജുനേനാർജിതാം പൂർവം ഹൃതാം ലോഭാദ് അസാധുഭിഃ
     ആച്ഛിദ്യ ധാർതരാഷ്ട്രേഭ്യോ ഭുങ്ക്ഷ്വ യൗധിഷ്ഠിരീം ശ്രിയം
 9 അദ്യ പശ്യന്തു കുരവഃ കർണാർജുന സമാഗമം
     സൗഭ്രാത്രേണ തദ് ആലക്ഷ്യ സംനമന്താം അസാധവഃ
 10 കർണാർജുനൗ വൈ ഭവതാം യഥാ രാമ ജനാർദനൗ
    അസാധ്യം കും നു ലോകേ സ്യാദ് യുവയോഃ സഹിതാത്മനോഃ
11 കർണ ശോഭിഷ്യസേ നൂനം പഞ്ചഭിർ ഭ്രാതൃഭിർ വൃതഃ
    വേദൈഃ പരിവൃതോ ബ്രഹ്മാ യഥാ വേദാംഗപഞ്ചമൈഃ
12 ഉപപന്നോ ഗുണൈഃ ശ്രേഷ്ഠോ ജ്യേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠേഷു ബന്ധുഷു
    സൂതപുത്രേതി മാ ശബ്ദഃ പാർഥസ് ത്വം അസി വീര്യവാൻ