മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം118

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം118

1 [ൻ]
     സ തു രാജാ പുനസ് തസ്യാഃ കർതുകാമഃ സ്വയംവരം
     ഉപഗമ്യാശ്രമപദം ഗംഗാ യമുന സംഗമേ
 2 ഗൃഹീതമാല്യദാമാം താം രഥം ആരോപ്യ മാധവീം
     പൂരുർ യദുശ് ച ഭഗിനീം ആശ്രമേ പര്യധാവതാം
 3 നാഗയക്ഷമനുഷ്യാണാം പതത്രിമൃഗപക്ഷിണാം
     ശൈലദ്രുമ വനൗകാനാം ആസീത് തത്ര സമാഗമഃ
 4 നാനാ പുരുഷദേശാനാം ഈശ്വരൈശ് ച സമാകുലം
     ഋഷിഭിർ ബ്രഹ്മകൽപൈശ് ച സമന്താദ് ആവൃതം വനം
 5 നിർദിശ്യമാനേഷു തു സാ വരേഷു വരവർണിനീ
     വരാൻ ഉത്ക്രമ്യ സർവാംസ് താൻ വനം വൃതവതീ വരം
 6 അവതീര്യ രഥാത് കന്യാ നമസ്കൃത്വാ ച ബന്ധുഷു
     ഉപഗമ്യ വനം പുണ്യം തപസ് തേപേ യയാതിജാ
 7 ഉപവാസൈർശ് ച വിവിധൈർ ദീക്ഷാഭിർ നിയമൈസ് തഥാ
     ആത്മനോ ലഘുതാം കൃത്വാ ബഭൂവ മൃഗചാരിണീ
 8 വൈഡൂര്യാങ്കുല കൽപാനി മൃദൂനി ഹരിതാനി ച
     ചരന്തീ ശഷ്പമുഖ്യാനി തിക്താനി മധുരാണി ച
 9 സ്രവന്തീനാം ച പുണ്യാനാം സുരസാനി ശുചീനി ച
     പിബന്തീ വാരി മുഖ്യാനി ശീതാനി വിമലാനി ച
 10 വനേഷു മൃഗരാജേഷു സിംഹവിപ്രോഷിതേഷു ച
    ദാവാഗ്നിവിപ്രമുക്തേഷു ശൂണ്യേഷു ഗഹനേഷു ച
11 ചരന്തീ ഹരിണൈഃ സാർധം മൃഗീവ വനരാചിണീ
    ചചാര വിപുലം ധർമം ബ്രഹ്മചര്യേണ സംവൃതാ
12 യയാതിർ അപി പൂർവേഷാം രാജ്ഞാം വൃത്തം അനുഷ്ഠിതഃ
    ബഹുവർഷസഹസ്രായുർ അയുജത് കാലധർമണാ
13 പൂരുർ യദുശ് ച ദ്വൗ വംശൗ വർധമാനൗ നരോത്തമൗ
    താഭ്യാം പ്രതിഷ്ഠിതോ ലോകേ പരലോകേ ച നാഹുഷഃ
14 മഹീയതേ നരപതിർ യയാതിഃ സ്വർഗം ആസ്ഥിതഃ
    മഹർഷികൽപോ നൃപതിഃ സ്വർഗാഗ്ര്യ ഫലഭുഗ് വിഭുഃ
15 ബഹുവർഷസഹസ്രാഖ്യേ കാലേ ബഹുഗുണേ ഗതേ
    രാജർഷിഷു നിഷണ്ണേഷു മഹീയഃസു മഹർഷിഷു
16 അവമേനേ നരാൻ സർവൻ ദേവാൻ ഋഷിഗണാംസ് തഥാ
    യയാതിർ മൂഢ വിജ്ഞാനോ വിസ്മയാവിഷ്ടചേതനഃ
17 തതസ് തം ബുബുധേ ദേവഃ ശക്രോ ബലനിഷൂദനഃ
    തേ ച രാജർഷയഃ സർവേ ധിഗ് ധിഗ് ഇത്യ് ഏവം അബ്രുവൻ
18 വിചാരശ് ച സമുത്പന്നോ നിരീക്ഷ്യ നഹുഷാത്മജം
    കോ ന്വ് അയം കസ്യ വാ രാജ്ഞഃ കഥം വാ സ്വർഗം ആഗതഃ
19 കർമണാ കേന സിദ്ധോ ഽയം ക്വ വാനേന തപശ് ചിതം
    കഥം വാ ജ്ഞായതേ സ്വർഗേ കേന വാ ജ്ഞായതേ ഽപ്യ് ഉത
20 ഏവം വിചാരയന്തസ് തേ രാജാനഃ സ്വർഗവാസിനഃ
    ദൃഷ്ട്വാ പപ്രച്ഛുർ അന്യോന്യം യയാതിം നൃപതിം പ്രതി
21 വിമാനപാലാഃ ശതശഃ സ്വർഗദ്വാരാഭിരക്ഷിണഃ
    പൃഷ്ടാ ആസനപാലാശ് ച ന ജാനീമേത്യ് അഥാബ്രുവൻ
22 സർവേ തേ ഹ്യ് ആവൃതജ്ഞാനാ നാഭ്യജാനന്ത തം നൃപം
    സ മുഹൂർതാദ് അഥ നൃപോ ഹതൗജാ അഭവത് തദാ