മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം117

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം117

1 [ൻ]
     ഗാലവം വൈനതേയോ ഽഥ പ്രഹസന്ന് ഇദം അബ്രവീത്
     ദിഷ്ട്യാ കൃതാർഥം പശ്യാമി ഭവന്തം ഇഹ വൈ ദ്വിജ
 2 ഗാലവസ് തു വചഃ ശ്രുത്വാ വൈനതേയേന ഭാഷിതം
     ചതുർഭാഗാവശിഷ്ടം തദ് ആചഖ്യൗ കാര്യം അസ്യ ഹി
 3 സുപർണസ് ത്വ് അബ്രവീദ് ഏനം ഗാലവം പതതാം വരഃ
     പ്രയത്നസ് തേ ന കർതവ്യോ നൈഷ സമ്പത്സ്യതേ തവ
 4 പുരാ ഹി കന്യകുബ്ജേ വൈ ഗാധേഃ സത്യവതീം സുതാം
     ഭാര്യാർഥേ ഽവരയത് കന്യാം ഋചീകസ് തേന ഭാഷിതഃ
 5 ഏകതഃ ശ്യാമ കർണാനാം ഹയാനാം ചന്ദ്ര വർചസാം
     ഭഗവൻ ദീയതാം മഹ്യം സഹസ്രം ഇതി ഗാലവ
 6 ഋചീകസ് തു തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ വരുണസ്യാലയം ഗതഃ
     അശ്വതീർഥേ ഹയാംൽ ലബ്ധ്വാ ദത്തവാൻ പാർഥിവായ വൈ
 7 ഇഷ്ട്വാ തേ പുണ്ഡരീകേണ ദത്താ രാജ്ഞാ ദ്വിജാതിഷു
     തേഭ്യോ ദ്വേ ദ്വേ ശതേ ക്രീത്വാ പ്രാപ്താസ് തേ പാർഥിവൈസ് തദാ
 8 അപരാണ്യ് അപി ചത്വാരി ശതാനി ദ്വിജസത്തമ
     നീയമാനാനി സന്താരേ ഹൃതാന്യ് ആസൻ വിതസ്തയാ
     ഏവം ന ശക്യം അപ്രാപ്യം പ്രാപ്തും ഗാലവ കർഹി ചിത്
 9 ഇമാം അശ്വശതാഭ്യാം വൈ ദ്വാഭ്യം തസ്മൈ നിവേദയ
     വിശ്വാമിത്രായ ധർമാത്മൻ ഷഡ്ഭിർ അശ്വശതൈഃ സഹ
     തതോ ഽസി ഗതസംമോഹഃ കൃതകൃത്യോ ദ്വിജർഷഭ
 10 ഗാലവസ് തം തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ സുപർണസഹിതസ് തതഃ
    ആദായാശ്വാംശ് ച കന്യാം ച വിശ്മാമിത്രം ഉപാഗമത്
11 അശ്വാനാം കാങ്ക്ഷിതാർഥാനാം ഷഡ് ഇമാനി ശതാനി വൈ
    ശതദ്വയേന കന്യേയം ഭവതാ പ്രതിഗൃഹ്യതാം
12 അസ്യാം രാജർഷിഭിഃ പുത്രാ ജാതാ വൈ ധാർമികാസ് ത്രയഃ
    ചതുർഥം ജനയത്വ് ഏകം ഭവാൻ അപി നരോത്തമ
13 പൂർണാന്യ് ഏവം ശതാന്യ് അഷ്ടൗ തുരഗാണാം ഭവന്തു തേ
    ഭവതോ ഹ്യ് അനൃണോ ഭൂത്വാ തപഃ കുര്യാം യഥാസുഖം
14 [ൻ]
    വിശ്വാമിത്രസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ ഗാലവം സഹ പക്ഷിണാ
    കന്യാം ച താം വരാരോഹാം ഇദം ഇത്യ് അബ്രവീദ് വചഃ
15 കിം ഇയം പൂർവം ഏവേഹ ന ദത്താ മമ ഗാലവ
    പുത്രാ മമൈവ ചത്വാരോ ഭവേയുഃ കുലഭാവനാഃ
16 പ്രതിഗൃഹ്ണാമി തേ കന്യാം ഏകപുത്ര ഫലായ വൈ
    അശ്വാശ് ചാശ്രമം ആസാദ്യ തിഷ്ഠന്തു മമ സർവശഃ
17 സ തയാ രമമാണോ ഽഥ വിശ്വാമിത്രോ മഹാദ്യുതിഃ
    ആത്മജം ജനയാം ആസ മാധവീ പുത്രം അഷ്ടകം
18 ജാതമാത്രം സുതം തം ച വിശ്വാമിത്രോ മഹാദ്യുതിഃ
    സംയോജ്യാർഥൈസ് തഥാ ധർമൈർ അശ്വൈസ് തൈഃ സമയോജയത്
19 അഥാഷ്ടകഃ പുരം പ്രായാത് തദാ സോമപുരപ്രഭം
    നിര്യാത്യ കന്യാം ശിഷ്യായ കൗശികോ ഽപി വനം യയൗ
20 ഗാലവോ ഽപി സുപർണേന സഹ നിര്യാത്യ ദക്ഷിണാം
    മനസാഭിപ്രതീതേന കന്യാം ഇദം ഉവാച ഹ
21 ജാതോ ദാനപതിഃ പുത്രസ് ത്വയാ ശൂരസ് തഥാപരഃ
    സത്യധർമരതശ് ചാന്യോ യജ്വാ ചാപി തഥാപരഃ
22 തദ് ആഗച്ഛ വരാരോഹേ താരിതസ് തേ പിതാ സുതൈഃ
    ചത്വാരശ് ചൈവ രാജാനസ് തഥാഹം ച സുമധ്യമേ
23 ഗാലവസ് ത്വ് അഭ്യനുജ്ഞായ സുപർണം പന്നഗാശനം
    പിതുർ നിര്യാത്യ താം കന്യാം പ്രയയൗ വനം ഏവ ഹ