മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം11

1 [ഷ്]
     ഋഷയോ ഽഥാബ്രുവൻ സർവേ ദേവാശ് ച ത്രിദശേശ്വരാഃ
     അയം വൈ നഹുഷഃ ശ്രീമാൻ ദേവരാജ്യേ ഽഭിഷിച്യതാം
     തേ ഗത്വാഥാബ്രുവൻ സർവേ രാജാ നോ ഭവ പാർഥിവ
 2 സ താൻ ഉവാച നഹുഷോ ദേവാൻ ഋഷിഗണാംസ് തഥാ
     പിതൃഭിഃ സഹിതാൻ രാജൻ പരീപ്സൻ ഹിതം ആത്മനഃ
 3 ദുർബലോ ഽഹം ന മേ ശക്തിർ ഭവതാം പരിപാലനേ
     ബലവാഞ് ജായതേ രാജാ ബലം ശക്രേ ഹി നിത്യദാ
 4 തം അബ്രുവൻ പുനഃ സർവേ ദേവാഃ സർഷിപുരോഗമാഃ
     അസ്മാകം തപസാ യുക്തഃ പാഹി രാജ്യം ത്രിവിഷ്ടപേ
 5 പരസ്പരഭയം ഘോരം അസ്മാകം ഹി ന സംശയഃ
     അഭിഷിച്യസ്വ രാജേന്ദ്ര ഭവ രാജാ ത്രിവിഷ്ടപേ
 6 ദേവദാനവ യക്ഷാണാം ഋഷീണാം രക്ഷസാം തഥാ
     പിതൃഗന്ധർവഭൂതാനാം ചക്ഷുർവിഷയവർതിനാം
     തേജ ആദാസ്യസേ പശ്യൻ ബലവാംശ് ച ഭവിഷ്യസി
 7 ധർമം പുരസ്കൃത്യ സദാ സർവലോകാധിപോ ഭവ
     ബ്രഹ്മർഷീംശ് ചാപി ദേവാംശ് ച ഗോപായസ്വ ത്രിവിഷ്ടപേ
 8 സുദുർലഭം വരം ലബ്ധ്വാ പ്രാപ്യ രാജ്യം ത്രിവിഷ്ടപേ
     ധർമാത്മാ സതതം ഭൂത്വാ കാമാത്മാ സമപദ്യത
 9 ദേവോദ്യാനേഷു സർവേഷു നന്ദനോപവനേഷു ച
     കൈലാസേ ഹിമവത്പൃഷ്ഠേ മന്ദരേ ശ്വേതപർവതേ
     സഹ്യേ മഹേന്ദ്രേ മലയേ സമുദ്രേഷു സരിത്സു ച
 10 അപ്സരോഭിഃ പരിവൃതോ ദേവകന്യാ സമാവൃതഃ
    നഹുഷോ ദേവരാജഃ സൻ ക്രീഡൻ ബഹുവിധം തദാ
11 ശൃണ്വൻ ദിവ്യാ ബഹുവിധാഃ കഥാഃ ശ്രുതിമനോഹരാഃ
    വാദിത്രാണി ച സർവാണി ഗീതം ച മധുരസ്വരം
12 വിശ്വാവസുർ നാരദശ് ച ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണാഃ
    ഋതവഃ ഷട് ച ദേവേന്ദ്രം മൂർതിമന്ത ഉപസ്ഥിതാഃ
    മാരുതഃ സുരഭിർ വാതി മനോജ്ഞഃ സുഖശീതലഃ
13 ഏവം ഹി ക്രീഡതസ് തസ്യ നഹുഷസ്യ മഹാത്മനഃ
    സമ്പ്രാപ്താ ദർശനം ദേവീ ശക്രസ്യ മഹിഷീ പ്രിയാ
14 സ താം സന്ദൃശ്യ ദുഷ്ടാത്മാ പ്രാഹ സർവാൻ സഭാസദഃ
    ഇന്ദ്രസ്യ മഹിഷീ ദേവീ കസ്മാൻ മാം നോപതിഷ്ഠതി
15 അഹം ഇന്ദ്രോ ഽസ്മി ദേവാനാം ലോകാനാം ച തഥേശ്വരഃ
    ആഗച്ഛതു ശചീ മഹ്യം ക്ഷിപ്രം അദ്യ നിവേശനം
16 തച് ഛ്രുത്വാ ദുർമനാ ദേവീ ബൃഹസ്പതിം ഉവാച ഹ
    രക്ഷ മാം നഹുഷാദ് ബ്രഹ്മംസ് തവാസ്മി ശരണം ഗതാ
17 സർവലക്ഷണസമ്പന്നാം ബ്രഹ്മസ് ത്വം മാം പ്രഭാഷസേ
    ദേവരാജസ്യ ദയിതാം അത്യന്തസുഖഭാഗിനീം
18 അവൈധവ്യേന സംയുക്താം ഏകപത്നീം പതിവ്രതാം
    ഉക്തവാൻ അസി മാം പൂർവം ഋതാം താം കുരു വൈ ഗിരം
19 നോക്തപൂർവം ച ഭഗവൻ മൃഷാ തേ കിം ചിദ് ഈശ്വര
    തസ്മാദ് ഏതദ് ഭവേത് സത്യം ത്വയോക്തം ദ്വിജസത്തമ
20 ബൃഹസ്പതിർ അഥോവാച ഇന്ദ്രാണീം ഭയമോഹിതാം
    യദ് ഉക്താസി മയാ ദേവി സത്യം തദ് ഭവിതാ ധ്രുവം
21 ദ്രക്ഷ്യസേ ദേവരാജാനം ഇന്ദ്രം ശീഘ്രം ഇഹാഗതം
    ന ഭേതവ്യം ച നഹുഷാത് സത്യം ഏതദ് ബ്രവീമി തേ
    സമാനയിഷ്യേ ശക്രേണ നചിരാദ് ഭവതീം അഹം
22 അഥ ശുശ്രാവ നഹുഷ ഇന്ദ്രാണീം ശരണം ഗതാം
    ബൃഹസ്പതേർ അംഗിരസശ് ചുക്രോധ സ നൃപസ് തദാ