മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം109

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം109

1 [സുപർണ]
     യസ്മാദ് ഉത്താര്യതേ പാപാദ് യസ്മാൻ നിഃശ്രേയസോ ഽശ്നുതേ
     തസ്മാദ് ഉത്താരണ ഫലാദ് ഉത്തരേത്യ് ഉച്യതേ ബുധൈഃ
 2 ഉത്തരസ്യ ഹിരണ്യസ്യ പരിവാപസ്യ ഗാലവ
     മാർഗഃ പശ്ചിമപൂർവാഭ്യാം ദിഗ്ഭ്യാം വൈ മധ്യമഃ സ്മൃതഃ
 3 അസ്യാം ദിശി വരിഷ്ഠായാം ഉത്തരായാം ദ്വിജർഷഭ
     നാസൗമ്യോ നാവിധേയാത്മാ നാധർമ്യോ വസതേ ജനഃ
 4 അത്ര നാരായണഃ കൃഷ്ണോ ജുഷ്ണുശ് ചൈവ നരോത്തമഃ
     ബദര്യാം ആശ്രമപദേ തഥാ ബ്രഹ്മാ ച ശാശ്വതഃ
 5 അത്ര വൈ ഹിമവത്പൃഷ്ഠേ നിത്യം ആസ്തേ മഹേശ്വരഃ
     അത്ര രാജ്യേന വിപ്രാണാം ചന്ദ്രമാശ് ചാഭ്യഷിച്യത
 6 അത്ര ഗംഗാം മഹാദേവഃ പതന്തീം ഗഗനാച് ച്യുതാം
     പ്രതിഗൃഹ്യ ദദൗ ലോകേ മാനുഷേ ബ്രഹ്മവിത്തമ
 7 അത്ര ദേവ്യാ തപസ് തപ്തം മഹേശ്വര പരീപ്സയാ
     അത്ര കാമശ് ച രോഷശ് ച ശൈലശ് ചോമാ ച സംബഭുഃ
 8 അത്ര രാക്ഷസ യക്ഷാണാം ഗന്ധർവാണാം ച ഗാലവ
     ആധിപത്യേന കൈലാസേ ധനദോ ഽപ്യ് അഭിഷേചിതഃ
 9 അത്ര ചൈത്രരഥം രമ്യം അത്ര വൈഖാനസാശ്രമഃ
     അത്ര മന്ദാകിനീ ചൈവ മന്ദരശ് ച ദ്വിജർഷഭ
 10 അത്ര സൗഗന്ധിക വനം നൈരൃതൈർ അഭിരക്ഷ്യതേ
    ശാഡ്വലം കദലീ സ്കന്ധം അത്ര സന്താനകാ നഗാഃ
11 അത്ര സംയമനിത്യാനാം സിദ്ധാനാം സ്വൈരചാരിണാം
    വിമാനാന്യ് അനുരൂപാണി കാമഭോഗ്യാനി ഗാലവ
12 അത്ര തേ ഋഷയഃ സപ്ത ദേവീ ചാരുന്ധതീ തഥാ
    അത്ര തിഷ്ഠതി വൈ സ്വാതിർ അത്രാസ്യാ ഉദയഃ സ്മൃതഃ
13 അത്ര യജ്ഞം സമാരുഹ്യ ധ്രുവം സ്ഥാതാ പിതാമഹ
    ജ്യോതീംഷി ചന്ദ്രസൂര്യൗ ച പരിവർതന്തി നിത്യശഃ
14 അത്ര ഗായന്തികാ ദ്വാരം രക്ഷന്തി ദ്വിജസത്തമാഃ
    ധാമാ നാമ മഹാത്മാനോ മുനയഃ സത്യവാദിനഃ
15 ന തേഷാം ജ്ഞായതേ സൂതിർ നാകൃതിർ ന തപശ് ചിതം
    അപ്രിവർത സഹസ്രാണി കാമഭോഗ്യാനി ഗാലവ
16 യഥാ യഥാ പ്രവിശതി തസ്മാത് പരതരം നരഃ
    തഥാ തഥാ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ പ്രവിലീയതി ഗാലവ
17 ന തത് കേന ചിദ് അന്യേന ഗതപൂർവം ദ്വിജർഷഭ
    ഋതേ നാരായണം ദേവം നരം വാ ജിഷ്ണും അവ്യയം
18 അത്ര കൈലാസം ഇത്യ് ഉക്തം സ്ഥാനം ഐലവിലസ്യ തത്
    അത്ര വിദ്യുത്പ്രഭാ നാമ ജജ്ഞിരേ ഽപ്സരസോ ദശ
19 അത്ര വിഷ്ണുപദം നാമ ക്രമതാ വിഷ്ണുനാ കൃതം
    ത്രിലോകവിക്രമേ ബ്രഹ്മന്ന് ഉത്തരാം ദിശം ആശ്രിതം
20 അത്ര രാജ്ഞാ മരുത്തേന യജ്ഞേനേഷ്ടം ദ്വിജോത്തമ
    ഉശീരബീജേ വിപ്രർഷേ യത്ര ജാംബൂനദം സരഃ
21 ജീമൂതസ്യാത്ര വിപ്രർഷേർ ഉപതസ്ഥേ മഹാത്മനഃ
    സാക്ഷാദ് ധൈമവതഃ പുണ്യോ വിമലഃ കമലാകരഃ
22 ബ്രാഹ്മണേഷു ച യത്കൃത്സ്നം സ്വന്തം കൃത്വാ ധനം മഹത്
    വവ്രേ വനം മഹർഷിഃ സ ജൈമൂതം തദ് വനം തതഃ
23 അത്ര നിത്യം ദിശാപാലാഃ സായമ്പ്രാതർ ദ്വിജർഷഭ
    കസ്യ കാര്യം കിം ഇതി വൈ കരിക്രോശന്തി ഗാലവ
24 ഏവം ഏഷാ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠഗുണൈർ അന്യൈർ ദിഗ് ഉത്തരാ
    ഉത്തരേതി പരിഖ്യാതാ സർവകർമസു ചോത്തരാ
25 ഏതാ വിസ്തരശസ് താത തവ സങ്കീർതിതാ ദിശഃ
    ചതസ്രഃ ക്രമയോഗേന കാമാശാം ഗന്തും ഇച്ഛസി
26 ഉദ്യതോ ഽഹം ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ തവ ദർശയിതും ദിശഃ
    പൃഥിവീം ചാഖിലാം ബ്രഹ്മംസ് തസ്മാദ് ആരോഹ മാം ദ്വിജ