മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം23

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം23

1 [കുന്തീ]
     ഏവം ഏതൻ മഹാബാഹോ യഥാ വദസി പാണ്ഡവ
     കൃതം ഉദ്ധർഷണം പൂർവം മയാ വഃ സീദതാം നൃപ
 2 ദ്യൂതാപഹൃത രാജ്യാനാം പതിതാനാം സുഖാദ് അപി
     ജ്ഞാതിഭിഃ പരിഭൂതാനാം കൃതം ഉദ്ധർഷണം മയാ
 3 കഥം പാണ്ഡോർ ന നശ്യേത സന്തതിഃ പുരുഷർഷഭാഃ
     യശശ് ച വോ ന നശ്യേത ഇതി ചോദ്ധർഷണം കൃതം
 4 യൂയം ഇന്ദ്രസമാഃ സർവേ ദേവതുല്യപരാക്രമാഃ
     മാ പരേഷാം മുഖപ്രേക്ഷാഃ സ്ഥേത്യ് ഏവം തത് കൃതം മയാ
 5 കഥം ധർമഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠോ രാജാ ത്വം വാസവോപമഃ
     പുനർ വനേ ന ദുഃഖീ സ്യാ ഇതി ചോദ്ധർഷണം കൃതം
 6 നാഗായുത സമപ്രാണഃ ഖ്യാതിവിക്രമപൗരുഷഃ
     നായം ഭീമോ ഽത്യയം ഗച്ഛേദ് ഇതി ചോദ്ധർഷണം കൃതം
 7 ഭീമസേനാദ് അവരജസ് തഥായം വാസവോപമഃ
     വിജയോ നാവസീദേത ഇതി ചോദ്ധർഷണം കൃതം
 8 നകുലഃ സഹദേവശ് ച തഥേമൗ ഗുരുവർതിനൗ
     ക്ഷുധാ കഥം ന സീദേതാം ഇതി ചോദ്ധർഷണം കൃതം
 9 ഇയം ച ബൃഹതീ ശ്യാമാ ശ്രീമത്യ് ആയതലോചനാ
     വൃഥാ സഭാ തലേ ക്ലിഷ്ടാ മാ ഭൂദ് ഇതി ച തത് കൃതം
 10 പ്രേക്ഷന്ത്യാ മേ തദാ ഹീമാം വേപന്തിം കദലീം ഇവ
    സ്ത്രീ ധർമിണീം അനിന്ദ്യാംഗീം തഥാ ദ്യൂതപരാജിതാം
11 ദുഃശാസനോ യദാ മൗഢ്യാദ് ദാസീവത് പര്യകർഷത
    തദൈവ വിദിതം മഹ്യം പരാഭൂതം ഇദം കുലം
12 വിഷണ്ണാഃ കുരവശ് ചൈവ തദാ മേ ശ്വശുരാദയഃ
    യഥൈഷാ നാഥം ഇച്ഛന്തീ വ്യലപത് കുരരീ യഥാ
13 കേശപക്ഷേ പരാമൃഷ്ടാ പാപേന ഹതബുദ്ധിനാ
    യദാ ദുഃശാസനേനേഷാ തദാ മുഹ്യാമ്യ് അഹം നൃപ
14 യുഷ്മത്തേജോ വിവൃദ്ധ്യ് അർഥം മയാ ഹ്യ് ഉദ്ധർഷണം കൃതം
    തദാനീം വിദുരാ വാക്യൈർ ഇതി തദ് വിത്തപുത്രകാഃ
15 കഥം ന രാജവംശോ ഽയം നശ്യേത് പ്രാപ്യ സുതാൻ മമ
    പാണ്ഡോർ ഇതി മയാ പുത്ര തസ്മാദ് ഉദ്ധർഷണം കൃതം
16 ന തസ്യ പുത്രഃ പൗത്രൗ വാ കൃത ഏവ സ പാർഥിവ
    ലഭതേ സുകൃതാംൽ ലോകാൻ യസ്മാദ് വംശഃ പ്രണശ്യതി
17 ഭുക്തം രാജ്യഫലം പുത്രാ ഭർതുർ മേ വിപുലം പുരാ
    മഹാദാനാനി ദത്താനി പീതഃ സോമോ യഥാവിധി
18 സാഹം നാത്മ ഫലാർഥം വൈ വാസുദേവം അചൂചുദം
    വിദുരായാഃ പ്രലാപൈസ് തൈഃ പ്ലാവനാർഥ തു തത് കൃതം
19 നാഹം രാജ്യഫലം പുത്ര കാമയേ പുത്ര നിർജിതം
    പതിലോകാൻ അഹം പുണ്യാൻ കാമയേ തപസാ വിഭോ
20 ശ്വശ്രൂ ശ്വശുരയോഃ കൃത്വാ ശുശ്രൂഷാം വനവാസിനോഃ
    തപസാ ശോഷയിഷ്യാമി യുധിഷ്ഠിര കലേവരം
21 നിവർതസ്വ കുരുശ്രേഷ്ഠ ഭീമസേനാദിഭിഃ സഹ
    ധർമേ തേ ധീയതാം ബുദ്ധിർ മനസ് തേ മഹദ് അസ്തു ച