മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം198

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 198

1 [ധൃ]
     ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവോ വിദ്വാൻ ദ്രോണശ് ച ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
     ഹിതം പരമകം വാക്യം ത്വം ച സത്യം ബ്രവീഷി മാം
 2 യഥൈവ പാണ്ഡോസ് തേ വീരാഃ കുന്തീപുത്രാ മഹാരഥാഃ
     തഥൈവ ധർമതഃ സർവേ മമ പുത്രാ ന സംശയഃ
 3 യഥൈവ മമ പുത്രാണാം ഇദം രാജ്യം വിധീയതേ
     തഥൈവ പാണ്ഡുപുത്രാണാം ഇദം രാജ്യം ന സംശയഃ
 4 ക്ഷത്തർ ആനയ ഗച്ഛൈതാൻ സഹ മാത്രാ സുസത്കൃതാൻ
     തയാ ച ദേവരൂപിണ്യാ കൃഷ്ണയാ സഹ ഭാരത
 5 ദിഷ്ട്യാ ജീവന്തി തേ പാർഥാ ദിഷ്ട്യാ ജീവതി സാ പൃഥാ
     ദിഷ്ട്യാ ദ്രുപദ കന്യാം ച ലബ്ധവന്തോ മഹാരഥാഃ
 6 ദിഷ്ട്യാ വർധാമഹേ സർവേ ദിഷ്ട്യാ ശാന്തഃ പുരോചനഃ
     ദിഷ്ട്യാ മമ പരം ദുഃഖം അപനീതം മഹാദ്യുതേ
 7 [വൈ]
     തതോ ജഗാമ വിദുരോ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ശാസനാത്
     സകാശം യജ്ഞസേനസ്യ പാണ്ഡവാനാം ച ഭാരത
 8 തത്ര ഗത്വാ സ ധർമജ്ഞഃ സർവശാസ്ത്രവിശാരദഃ
     ദ്രുപദം ന്യായതോ രാജൻ സംയുക്തം ഉപതസ്ഥിവാൻ
 9 സ ചാപി പ്രതിജഗ്രാഹ ധർമേണ വിദുരം തതഃ
     ചക്രതുശ് ച യഥാന്യായം കുശലപ്രശ്ന സംവിദം
 10 ദദർശ പാണ്ഡവാംസ് തത്ര വാസുദേവം ച ഭാരത
    സ്നേഹാത് പരിഷ്വജ്യ സ താൻ പപ്രച്ഛാനാമയം തതഃ
11 തൈശ് ചാപ്യ് അമിതബുദ്ധിഃ സ പൂജിതോ ഽഥ യഥാക്രമം
    വചനാദ് ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ സ്നേഹയുക്തം പുനഃ പുനഃ
12 പപ്രച്ഛാനാമയം രാജംസ് തതസ് താൻ പാണ്ഡുനന്ദനാൻ
    പ്രദദൗ ചാപി രത്നാനി വിവിധാനി വസൂനി ച
13 പാണ്ഡവാനാം ച കുന്ത്യാശ് ച ദ്രൗപദ്യാശ് ച വിശാം പതേ
    ദ്രുപദസ്യ ച പുത്രാണാം യഥാദത്താനി കൗരവൈഃ
14 പ്രോവാച ചാമിതമതിഃ പ്രശ്രിതം വിനയാന്വിതഃ
    ദ്രുപദം പാണ്ഡുപുത്രാണാം സംനിധൗ കേശവസ്യ ച
15 രാജഞ് ശൃണു സഹാമാത്യഃ സപുത്രശ് ച വചോ മമ
    ധൃതരാഷ്ട്രഃ സപുത്രസ് ത്വാം സഹാമാത്യഃ സബാന്ധവഃ
16 അബ്രവീത് കുശലം രാജൻ പ്രീയമാണഃ പുനഃ പുനഃ
    പ്രീതിമാംസ് തേ ദൃഢം ചാപി സംബന്ധേന നരാധിപ
17 തഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ കൗരവൈഃ സഹ സർവശഃ
    കുശലം ത്വാം മഹാപ്രാജ്ഞഃ സർവതഃ പരിപൃച്ഛതി
18 ഭാരദ്വാജോ മഹേഷ്വാസോ ദ്രോണഃ പ്രിയസഖസ് തവ
    സമാശ്ലേഷം ഉപേത്യ ത്വാം കുശലം പരിപൃച്ഛതി
19 ധൃതരാഷ്ട്രശ് ച പാഞ്ചാല്യ ത്വയാ സംബന്ധം ഈയിവാൻ
    കൃതാർഥം മന്യത ആത്മാനം തഥാ സർവേ ഽപി കൗരവാഃ
20 ന തഥാ രാജ്യസമ്പ്രാപ്തിസ് തേഷാം പ്രീതികരീ മതാ
    യഥാ സംബന്ധകം പ്രാപ്യ യജ്ഞസേന ത്വയാ സഹ
21 ഏതദ് വിദിത്വാ തു ഭവാൻ പ്രസ്ഥാപയതു പാണ്ഡവാൻ
    ദ്രഷ്ടും ഹി പാണ്ഡുദായാദാംസ് ത്വരന്തേ കുരവോ ഭൃശം
22 വിപ്രോഷിതാ ദീർഘകാലം ഇമേ ചാപി നരർഷഭാഃ
    ഉത്സുകാ നഗരം ദ്രഷ്ടും ഭവിഷ്യന്തി പൃഥാ തഥാ
23 കൃഷ്ണാം അപി ച പാഞ്ചാലീം സർവാഃ കുരു വരസ്ത്രിയഃ
    ദ്രഷ്ടുകാമാഃ പ്രതീക്ഷന്തേ പുരം ച വിഷയം ച നഃ
24 സ ഭവാൻ പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആജ്ഞാപയതു മാചിരം
    ഗമനം സഹദാരാണാം ഏതദ് ആഗമനം മമ
25 വിസൃഷ്ടേഷു ത്വയാ രാജൻ പാണ്ഡവേഷു മഹാത്മസു
    തതോ ഽഹം പ്രേഷയിഷ്യാമി ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ശീഘ്രഗാൻ
    ആഗമിഷ്യന്തി കൗന്തേയാഃ കുന്തീ ച സഹ കൃഷ്ണയാ