മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം188

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 188

1 [വൈ]
     തതസ് തേ പാണ്ഡവാഃ സർവേ പാഞ്ചാല്യശ് ച മഹായശാഃ
     പ്രത്യുത്ഥായ മഹാത്മാനം കൃഷ്ണം ദൃഷ്ട്വാഭ്യപൂജയൻ
 2 പ്രതിനന്ദ്യ സ താൻ സർവൻ പൃഷ്ട്വാ കുശലം അന്തതഃ
     ആസനേ കാഞ്ചനേ ശുഭ്രേ നിഷസാദ മഹാമനാഃ
 3 അനുജ്ഞാതാസ് തു തേ സർവേ കൃഷ്ണേനാമിത തേജസാ
     ആസനേഷു മഹാർഹേഷു നിഷേദുർ ദ്വിപദാം വരാഃ
 4 തതോ മുഹൂർതാൻ മധുരാം വാണീം ഉച്ചാര്യ പാർഷതഃ
     പപ്രച്ഛ തം മഹാത്മാനം ദ്രൗപദ്യ് അർഥേ വിശാം പതിഃ
 5 കഥം ഏകാ ബഹൂനാം സ്യാൻ ന ച സ്യാദ് ധർമസങ്കരഃ
     ഏതൻ നോ ഭഗവാൻ സർവം പ്രബ്രവീതു യഥാതഥം
 6 [വ്യാസ]
     അസ്മിൻ ധർമേ വിപ്രലംഭേ ലോകവേദ വിരോധകേ
     യസ്യ യസ്യ മതം യദ് യച് ഛ്രോതും ഇച്ഛാമി തസ്യ തത്
 7 [ദ്രുപദ]
     അധർമോ ഽയം മമ മതോ വിരുദ്ധോ ലോകവേദയോഃ
     ന ഹ്യ് ഏകാ വിദ്യതേ പത്നീ ബഹൂനാം ദ്വിജസത്തമ
 8 ന ചാപ്യ് ആചരിതഃ പൂർവൈർ അയം ധർമോ മഹാത്മഭിഃ
     ന ച ധർമോ ഽപ്യ് അനേകസ്ഥശ് ചരിതവ്യഃ സനാതനഃ
 9 അതോ നാഹം കരോമ്യ് ഏവം വ്യവസായം ക്രിയാം പ്രതി
     ധർമസന്ദേഹ സന്ദിഗ്ധം പ്രതിഭാതി ഹി മാം ഇദം
 10 [ധൃ]
    യവീയസഃ കഥം ഭാര്യാം ജ്യേഷ്ഠോ ഭ്രാതാ ദ്വിജർഷഭ
    ബ്രഹ്മൻ സമഭിവർതേത സദ്വൃത്തഃ സംസ് തപോധന
11 ന തു ധർമസ്യ സൂക്ഷ്മത്വാദ് ഗതിം വിദ്മഃ കഥം ചന
    അധർമോ ധർമ ഇതി വാ വ്യവസായോ ന ശക്യതേ
12 കർതും അസ്മദ്വിധൈർ ബ്രഹ്മംസ് തതോ ന വ്യവസാമ്യ് അഹം
    പഞ്ചാനാം മഹിഷീ കൃഷ്ണാ ഭവത്വ് ഇതി കഥം ചന
13 [യ്]
    ന മേ വാഗ് അനൃതം പ്രാഹ നാധർമേ ധീയതേ മതിഃ
    വർതതേ ഹി മനോ മേ ഽത്ര നൈഷോ ഽധർമഃ കഥം ചന
14 ശ്രൂയതേ ഹി പുരാണേ ഽപി ജടിലാ നാമ ഗൗതമീ
    ഋഷീൻ അധ്യാസിതവതീ സപ്ത ധർമഭൃതാം വര
15 ഗുരോശ് ച വചനം പ്രാഹുർ ധർമം ധർമജ്ഞ സത്തമ
    ഗുരൂണാം ചൈവ സർവേഷാം ജനിത്രീ പരമോ ഗുരുഃ
16 സാ ചാപ്യ് ഉക്തവതീ വാചം ഭൈക്ഷവദ് ഭുജ്യതാം ഇതി
    തസ്മാദ് ഏതദ് അഹം മന്യേ ധർമം ദ്വിജ വരോത്തമ
17 [കുന്തീ]
    ഏവം ഏതദ് യഥാഹായം ധർമചാരീ യുധിഷ്ഠിരഃ
    അനൃതാൻ മേ ഭയം തീവ്രം മുച്യേയം അനൃതാത് കഥം
18 [വ്യാസ]
    അനൃതാൻ മോക്ഷ്യസേ ഭദ്രേ ധർമശ് ചൈവ സനാതനഃ
    ന തു വക്ഷ്യാമി സർവേഷാം പാഞ്ചാല ശൃണു മേ സ്വയം
19 യഥായം വിഹിതോ ധർമോ യതശ് ചായം സനാതനഃ
    യഥാ ച പ്രാഹ കൗന്തേയസ് തഥാ ധർമോ ന സംശയഃ
20 [വൈ]
    തത ഉത്ഥായ ഭഗവാൻ വ്യാസോ ദ്വൈപായനഃ പ്രഭുഃ
    കരേ ഗൃഹീത്വാ രാജാനം രാജവേശ്മ സമാവിശത്
21 പാണ്ഡവാശ് ചാപി കുന്തീ ച ധൃഷ്ടദ്യുമ്നശ് ച പാർഷതഃ
    വിചേതസസ് തേ തത്രൈവ പ്രതീക്ഷന്തേ സ്മ താവ് ഉഭൗ
22 തതോ ദ്വൈപായനസ് തസ്മൈ നരേന്ദ്രായ മഹാത്മനേ
    ആചഖ്യൗ തദ് യഥാ ധർമോ ബഹൂനാം ഏകപത്നിതാ