മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം184

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 184

1 [വൈ]
     ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ് തു പാഞ്ചാല്യഃ പൃഷ്ഠതഃ കുരുനന്ദനൗ
     അന്വഗച്ഛത് തദാ യാന്തൗ ഭാർഗവസ്യ നിവേശനം
 2 സോ ഽജ്ഞായമാനഃ പുരുഷാൻ അവധായ സമന്തതഃ
     സ്വയം ആരാൻ നിവിഷ്ടോ ഽഭൂദ് ഭാർഗവസ്യ നിവേശനേ
 3 സായേ ഽഥ ഭീമസ് തു രിപുപ്രമാഥീ; ജിഷ്ണുർ യമൗ ചാപി മഹാനുഭാവൗ
     ഭൈക്ഷം ചരിത്വാ തു യുധിഷ്ഠിരായ; നിവേദയാം ചക്രുർ അദീനസത്ത്വാഃ
 4 തതസ് തു കുന്തീ ദ്രുപദാത്മജാം; താം ഉവാച കാലേ വചനം വദാന്യാ
     അതോ ഽഗ്രം ആദായ കുരുഷ്വ ഭദ്രേ; ബലിം ച വിപ്രായ ച ദേഹി ഭിക്ഷാം
 5 യേ ചാന്നം ഇച്ഛന്തി ദദസ്വ തേഭ്യഃ; പരിശ്രിതാ യേ പരിതോ മനുഷ്യാഃ
     തതശ് ച ശേഷം പ്രവിഭജ്യ ശീഘ്രം; അർധം ചതുർണാം മമ ചാത്മനശ് ച
 6 അർധം ച ഭീമായ ദദാഹി ഭദ്രേ; യ ഏഷ മത്തർഷഭ തുല്യരൂപഃ
     ശ്യാമോ യുവാ സംഹനനോപപന്ന; ഏഷോ ഹി വീരോ ബഹുഭുക് സദൈവ
 7 സാ ഹൃഷ്ടരൂപൈവ തു രാജപുത്രീ; തസ്യാ വചഃ സാധ്വ് അവിശങ്കമാനാ
     യഥാവദ് ഉക്തം പ്രചകാര സാധ്വീ; തേ ചാപി സർവേ ഽഭ്യവജഹ്രുർ അന്നം
 8 കുശൈസ് തു ഭൂമൗ ശയനം ചകാര; മാദ്രീ സുതഃ സഹദേവസ് തരസ്വീ
     യഥാത്മീയാന്യ് അജിനാനി സർവേ; സംസ്തീര്യ വീരാഃ സുഷുപുർ ധരണ്യാം
 9 അഗസ്ത്യശാസ്താം അഭിതോ ദിശം തു; ശിരാംസി തേഷാം കുരുസത്തമാനാം
     കുന്തീ പുരസ്താത് തു ബഭൂവ തേഷാം; കൃഷ്ണാ തിരശ് ചൈവ ബഭൂവ പത്തഃ
 10 അശേത ഭൂമൗ സഹ പാണ്ഡുപുത്രൈഃ; പാദോപധാനേവ കൃതാ കുശേഷു
    ന തത്ര ദുഃഖം ച ബഭൂവ തസ്യാ; ന ചാവമേനേ കുരുപുംഗവാംസ് താൻ
11 തേ തത്ര ശൂരാഃ കഥയാം ബഭൂവുഃ; കഥാ വിചിത്രാഃ പൃതനാധികാരാഃ
    അസ്ത്രാണി ദിവ്യാനി രഥാംശ് ച നാഗാൻ; ഖഡ്ഗാൻ ഗദാശ് ചാപി പരശ്വധാംശ് ച
12 തേഷാം കഥാസ് താഃ പരികീർത്യമാനാഃ; പാഞ്ചാലരാജസ്യ സുതസ് തദാനീം
    ശുശ്രാവ കൃഷ്ണാം ച തഥാ നിഷണ്ണാം; തേ ചാപി സർവേ ദദൃശുർ മനുഷ്യാഃ
13 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ രാജപുത്രസ് തു സർവം; വൃത്തം തേഷാം കഥിതം ചൈവ രാത്രൗ
    സർവം രാജ്ഞേ ദ്രുപദായാഖിലേന; നിവേദയിഷ്യംസ് ത്വരിതോ ജഗാമ
14 പാഞ്ചാലരാജസ് തു വിഷണ്ണരൂപസ്; താൻ പാണ്ഡവാൻ അപ്രതിവിന്ദമാനഃ
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം പര്യപൃച്ഛൻ മഹാത്മാ; ക്വ സാ ഗതാ കേന നീതാ ച കൃഷ്ണാ
15 കച് ചിൻ ന ശൂദ്രേണ ന ഹീനജേന; വൈശ്യേന വാ കരദേനോപപന്നാ
    കച് ചിത് പദം മൂർധ്നി ന മേ നിദിഗ്ധം; കച് ചിൻ മാലാ പതിതാ ന ശ്മശാനേ
16 കച് ചിത് സവർണ പ്രവരോ മനുഷ്യ; ഉദ്രിക്ത വർകോ ഽപ്യ് ഉത വേഹ കച് ചിത്
    കച് ചിൻ ന വാമോ മമ മൂർധ്നി പാദഃ; കൃഷ്ണാഭിമർശേന കൃതോ ഽദ്യ പുത്ര
17 കച് ചിച് ച യക്ഷ്യേ പരമപ്രപ്രീതഃ; സംയുജ്യ പാർഥേന നരർഷഭേണ
    ബ്രവീഹി തത്ത്വേന മഹാനുഭാവഃ; കോ ഽസൗ വിജേതാ ദുഹിതുർ മമാദ്യ
18 വിചിത്രവീര്യസ്യ തു കച് ചിദ് അദ്യ; കുരുപ്രവീരസ്യ ധരന്തി പുത്രാഃ
    കച് ചിത് തു പാർഥേന യവീയസാദ്യ; ധനുർ ഗൃഹീതം നിഹതം ച ലക്ഷ്യം