മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം183

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 183

1 [വൈ]
     ഭ്രാതൃവചസ് തത് പ്രസമീക്ഷ്യ സർവേ; ജ്യേഷ്ഠസ്യ പാണ്ഡോസ് തനയാസ് തദാനീം
     തം ഏവാർഥം ധ്യായമാനാ മനോഭിർ; ആസാം ചക്രുർ അഥ തത്രാമിതൗജാഃ
 2 വൃഷ്ണിപ്രവീരസ് തു കുരുപ്രവീരാൻ; ആശങ്കമാനഃ സഹരൗഹിണേയഃ
     ജഗാമ താം ഭാർഗവ കർമശാലാം; യത്രാസതേ തേ പുരുഷപ്രവീരാഃ
 3 തത്രോപവിഷ്ടം പൃഥു ദീർഘബാഹും; ദദർശ കൃഷ്ണഃ സഹരൗഹിണേയഃ
     അജാതശത്രും പരിവാര്യ താംശ് ച; ഉപോപവിഷ്ടാഞ് ജ്വലനപ്രകാശാൻ
 4 തതോ ഽബ്രവീദ് വാസുദേവോ ഽഭിഗമ്യ; കുന്തീസുതം ധർമഭൃതാം വരിഷ്ടഹ്ം
     കൃഷ്ണോ ഽഹം അസ്മീതി നിപീഡ്യ പാദൗ; യുധിഷ്ഠിരസ്യാജമീഢസ്യ രാജ്ഞഃ
 5 തഥൈവ തസ്യാപ്യ് അനു രൗഹിണേയസ്; തൗ ചാപി ഹൃഷ്ടാഃ കുരവോ ഽഭ്യനന്ദൻ
     പിതൃഷ്വസുശ് ചാപി യദുപ്രവീരാവ്; അഗൃഹ്ണതാം ഭാരതമുഖ്യപാദൗ
 6 അജാതശത്രുശ് ച കുരുപ്രവീരഃ; പപ്രച്ഛ കൃഷ്ണം കുശലം നിവേദ്യ
     കഥം വയം വാസുദേവ ത്വയേഹ; ഗൂഢാ വസന്തോ വിദിതാഃ സ്മ സർവേ
 7 തം അബ്രവീദ് വാസുദേവഃ പ്രഹസ്യ; ഗൂഢോ ഽപ്യ് അഗ്നിർ ജ്ഞായത ഏവ രാജൻ
     തം വിക്രമം പാണ്ഡവേയാനതീത്യ; കോ ഽന്യഃ കർതാ വിദ്യതേ മാനുഷേഷു
 8 ദിഷ്ട്യാ തസ്മാത് പാവകാത് സമ്പ്രമുക്താ; യൂയം സർവേ പാണ്ഡവാഃ ശത്രുസാഹാഃ
     ദിഷ്ട്യാ പാപോ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രഃ; സഹാമാത്യോ ന സകാമോ ഽഭവിഷ്യത്
 9 ഭദ്രം വോ ഽസ്തു നിഹിതം യദ് ഗുഹായാം; വിവർധധ്വം ജ്വലന ഇവേധ്യമാനഃ
     മാ വോ വിദ്യുഃ പാർഥിവാഃ കേ ചനേഹ; യാസ്യാവഹേ ശിബിരായൈവ താവത്
     സോ ഽനുജ്ഞാതഃ പാണ്ഡവേനാവ്യയ ശ്രീഃ; പ്രായാച് ഛീഘ്രം ബലദേവേന സാർധം