മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം181

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 181

1 [വൈ]
     അജിനാനി വിധുന്വന്തഃ കരകാംശ് ച ദ്വിജർഷഭാഃ
     ഊചുസ് തം ഭീർ ന കർതവ്യാ വയം യോത്സ്യാമഹേ പരാൻ
 2 താൻ ഏവം വദതോ വിപ്രാൻ അർജുനഃ പ്രഹസന്ന് ഇവ
     ഉവാച പ്രേക്ഷകാ ഭൂത്വാ യൂയം തിഷ്ഠത പാർശ്വതഃ
 3 അഹം ഏനാൻ അജിഹ്മാഗ്രൈഃ ശതശോ വികിരഞ് ശരൈഃ
     വാരയിഷ്യാമി സങ്ക്രുദ്ധാൻ മന്ത്രൈർ ആശീവിഷാൻ ഇവ
 4 ഇതി തദ് ധനുർ ആദായ ശുൽകാവാപ്തം മഹാരഥഃ
     ഭ്രാത്രാ ഭീമേന സഹിതസ് തസ്ഥൗ ഗിരിർ ഇവാചലഃ
 5 തതഃ കർണ മുഖാൻ ക്രുദ്ധാൻ ക്ഷത്രിയാംസ് താൻ രുഷോത്ഥിതാൻ
     സമ്പേതതുർ അഭീതൗ തൗ ഗജൗ പ്രതിഗജാൻ ഇവ
 6 ഊചുശ് ച വാചഃ പരുഷാസ് തേ രാജാനോ ജിഘാംസവഃ
     ആഹവേ ഹി ദ്വിജസ്യാപി വധോ ഹൃഷ്ടോ യുയുത്സതഃ
 7 തതോ വൈകർതനഃ കർണോ ജഗാമാർജുനം ഓജസാ
     യുദ്ധാർഥീ വാശിതാ ഹേതോർ ഗജഃ പ്രതിഗജം യഥാ
 8 ഭീമസേനം യയൗ ശല്യോ മദ്രാണാം ഈശ്വരോ ബലീ
     ദുര്യോധനാദയസ് ത്വ് അന്യേ ബ്രാഹ്മണൈഃ സഹ സംഗതാഃ
     മൃദുപൂർവം അയത്നേന പ്രതയുധ്യംസ് തദാഹവേ
 9 തതോ ഽർജുനഃ പ്രത്യവിധ്യദ് ആപതന്തം ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
     കർണം വൈകർതനം ധീമാൻ വികൃഷ്യ ബലവദ് ധനുഃ
 10 തേഷാം ശരാണാം വേഗേന ശിതാനാം തിഗ്മതേജസാം
    വിമുഹ്യമാനോ രാധേയോ യത്നാത് തം അനുധാവതി
11 താവ് ഉഭാവ് അപ്യ് അനിർദേശ്യൗ ലാഘവാജ് ജയതാം വരൗ
    അയുധ്യേതാം സുസംരബ്ധാവ് അന്യോന്യവിജയൈഷിണൗ
12 കൃതേ പ്രതികൃതം പശ്യ പശ്യ ബാഹുബലം ച മേ
    ഇതി ശൂരാർഥ വചനൈർ ആഭാഷേതാം പരസ്പരം
13 തതോ ഽർജുനസ്യ ഭുജയോർ വീര്യം അപ്രതിമം ഭുവി
    ജ്ഞാത്വാ വൈകർതനഃ കർണഃ സംരബ്ധഃ സമയോധയത്
14 അർജുനേന പ്രയുക്താംസ് താൻ ബാണാൻ വേഗവതസ് തദാ
    പ്രതിഹത്യ നനാദോച്ചൈഃ സൈന്യാസ് തം അഭിപൂജയൻ
15 [കർണ]
    തുഷ്യാമി തേ വിപ്രമുഖ്യഭുജവീര്യസ്യ സംയുഗേ
    അവിഷാദസ്യ ചൈവാസ്യ ശസ്ത്രാസ്ത്രവിനയസ്യ ച
16 കിം ത്വം സാക്ഷാദ് ധനുർവേദോ രാമോ വാ വിപ്ര സത്തമ
    അഥ സാക്ഷാദ് ധരി ഹയഃ സാക്ഷാദ് വാ വിഷ്ണുർ അച്യുതഃ
17 ആത്മപ്രച്ഛാദനാർഥം വൈ ബാഹുവീര്യം ഉപാശ്രിതഃ
    വിപ്ര രൂപം വിധായേദം തതോ മാം പ്രതിയുധ്യസേ
18 ന ഹി മാം ആഹവേ ക്രുദ്ധം അന്യഃ സാക്ഷാച് ഛചീ പതേഃ
    പുമാൻ യോധയിതും ശക്തഃ പാണ്ഡവാദ് വാ കിരീടിനഃ
19 [വൈ]
    തം ഏവം വാദിനം തത്ര ഫൽഗുനഃ പ്രത്യഭാഷത
    നാസ്മി കർണ ധനുർവേദോ നാസ്മി രാമഃ പ്രതാപവാൻ
    ബ്രാഹ്മണോ ഽസ്മി യുധാം ശ്രേഷ്ഠഃ സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരഃ
20 ബ്രാഹ്മേ പൗരന്ദരേ ചാസ്ത്രേ നിഷ്ഠിതോ ഗുരു ശാസനാത്
    സ്ഥിതോ ഽസ്മ്യ് അദ്യ രണേ ജേതും ത്വാം വീരാവിചലോ ഭവ
21 ഏവം ഉക്തസ് തു രാധേയോ യുദ്ധാത് കർണോ ന്യവർതത
    ബ്രഹ്മം തേജസ് തദാജയ്യം മന്യമാനോ മഹാരഥഃ
22 യുദ്ധം തൂപേയതുസ് തത്ര രാജഞ് ശല്യ വൃകോദരൗ
    ബലിനൗ യുഗപൻ മത്തൗ സ്പർധയാ ച ബലേന ച
23 അന്യോന്യം ആഹ്വയന്തൗ തൗ മത്താവ് ഇവ മഹാഗജൗ
    മുഷ്ടിഭിർ ജാനുഭിശ് ചൈവ നിഘ്നന്താവ് ഇതരേതരം
    മുഹൂർതം തൗ തഥാന്യോന്യം സമരേ പര്യകർഷതാം
24 തതോ ഭീമഃ സമുത്ക്ഷിപ്യ ബാഹുഭ്യാം ശല്യം ആഹവേ
    ന്യവധീദ് ബലിനാം ശ്രേഷ്ഠോ ജഹസുർ ബ്രാഹ്മണാസ് തതഃ
25 തത്രാശ്ചര്യം ഭീമസേനശ് ചകാര പുരുഷർഷഭഃ
    യച് ഛല്യം പതിതം ഭൂമൗ നാഹനദ് ബലിനം ബലീ
26 പാതിതേ ഭീമസേനേന ശല്യേ കർണേ ച ശങ്കിതേ
    ശങ്കിതാഃ സർവരാജാനഃ പരിവവ്രുർ വൃകോദരം
27 ഊചുശ് ച സഹിതാസ് തത്ര സാധ്വ് ഇമേ ബ്രാഹ്മണർഷഭാഃ
    വിജ്ഞായന്താം ക്വ ജന്മാനഃ ക്വ നിവാസാസ് തഥൈവ ച
28 കോ ഹി രാധാ സുതം കർമം ശക്തോ യോധയിതും രണേ
    അന്യത്ര രാമാദ് ദ്രോണാദ് വാ കൃപാദ് വാപി ശരദ്വതഃ
29 കൃഷ്ണാദ് വാ ദേവകീപുത്രാത് ഫൽഗുനാദ് വാ പരന്തപാത്
    കോ വാ ദുര്യോധനം ശക്തഃ പ്രതിയോധയിതും രണേ
30 തഥൈവ മദ്രരാജാനം ശല്യം ബലവതാം വരം
    ബലദേവാദ് ഋതേ വീരാത് പാണ്ഡവാദ് വാ വൃകോദരാത്
31 ക്രിയതാം അവഹാരോ ഽസ്മാദ് യുദ്ധാദ് ബ്രാഹ്മണ സംയുതാത്
    അഥൈനാൻ ഉപലഭ്യേഹ പുനർ യോത്സ്യാമഹേ വയം
32 തത് കർമ ഭീമസ്യ സമീക്ഷ്യ കൃഷ്ണഃ; കുന്തീസുതൗ തൗ പരിശങ്കമാനഃ
    നിവാരയാം ആസ മഹീപതീംസ് താൻ; ധർമേണ ലബ്ധേത്യ് അനുനീയ സർവാൻ
33 ത ഏവം സംനിവൃത്താസ് തു യുദ്ധാദ് യുദ്ധവിശാരദാഃ
    യഥാവാസം യയുഃ സർവേ വിസ്മിതാ രാജസത്തമാഃ
34 വൃത്തോ ബ്രഹ്മോത്തരോ രംഗഃ പാഞ്ചാലീ ബ്രാഹ്മണൈർ വൃതാ
    ഇതി ബ്രുവന്തഃ പ്രയയുർ യേ തത്രാസൻ സമാഗതാഃ
35 ബ്രാഹ്മണൈസ് തു പ്രതിച്ഛന്നൗ രൗരവാജിനവാസിഭിഃ
    കൃച്ഛ്രേണ ജഗ്മതുസ് തത്ര ഭീമസേനധനഞ്ജയൗ
36 വിമുക്തൗ ജനസംബാധാച് ഛത്രുഭിഃ പരിവിക്ഷിതൗ
    കൃഷ്ണയാനുഗതൗ തത്ര നൃവീരൗ തൗ വിരേജതുഃ
37 തേഷാം മാതാ ബഹുവിധം വിനാശം പര്യചിന്തയത്
    അനാഗച്ഛത്സു പുത്രേഷു ഭൈക്ഷ കാലേ ഽതിഗച്ഛതി
38 ധാർതരാഷ്ട്രൈർ ഹതാ ന സ്യുർ വിജ്ഞായ കുരുപുംഗവാഃ
    മായാന്വിതൈർ വാ രക്ഷോഭിഃ സുഘോരൈർ ദൃഢവൈരിഭിഃ
39 വിപരീതം മതം ജാതം വ്യാസസ്യാപി മഹാത്മനഃ
    ഇത്യ് ഏവം ചിന്തയാം ആസ സുതസ്നേഹാന്വിതാ പൃഥാ
40 മഹത്യ് അഥാപരാഹ്ണേ തു ഘനൈഃ സൂര്യ ഇവാവൃതഃ
    ബ്രാഹ്മണൈഃ പ്രവിശത് തത്ര ജിഷ്ണുർ ബ്രഹ്മ പുരസ്കൃതഃ