മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം180

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 180

1 [വൈ]
     തസ്മൈ ദിത്സതി കന്യാം തു ബ്രാഹ്മണായ മഹാത്മനേ
     കോപ ആസീൻ മഹീപാനാം ആലോക്യാന്യോന്യം അന്തികാത്
 2 അസ്മാൻ അയം അതിക്രമ്യ തൃണീ കൃത്യച സംഗതാൻ
     ദാതും ഇച്ഛതി വിപ്രായ ദ്രൗപദീം യോഷിതാം വരാം
 3 നിഹന്മൈനം ദുരാത്മാനം യോ ഽയം അസ്മാൻ ന മന്യതേ
     ന ഹ്യ് അർഹത്യ് ഏഷ സത്കാരം നാപി വൃദ്ധക്രമം ഗുണൈഃ
 4 ഹന്മൈനം സഹ പുത്രേണ ദുരാചാരം നൃപ ദ്വിഷം
     അയം ഹി സർവാൻ ആഹൂയ സത്കൃത്യ ച നരാധിപാൻ
     ഗുണവദ് ഭോജയിത്വാ ച തതഃ പശ്ചാദ് വിനിന്ദതി
 5 അസ്മിൻ രാജസമാവായേ ദേവാനാം ഇവ സംനയേ
     കിം അയം സദൃശം കം ചിൻ നൃപതിം നൈവ ദൃഷ്ടവാൻ
 6 ന ച വിപ്രേഷ്വ് അധീകാരോ വിദ്യതേ വരണം പ്രതി
     സ്വയംവരഃ ക്ഷത്രിയാണാം ഇതീയം പ്രഥിവാ ശ്രുതിഃ
 7 അഥ വാ യദി കന്യേയം നേഹ കം ചിദ് ബുഭൂഷതി
     അഗ്നാവ് ഏനാം പരിക്ഷിപ്യ യാമരാഷ്ട്രാണി പാർഥിവാഃ
 8 ബ്രാഹ്മണോ യദി വാ ബാല്യാൽ ലോഭാദ് വാ കൃതവാൻ ഇദം
     വിപ്രിയം പാർഥിവേന്ദ്രാണാം നൈഷ വധ്യഃ കഥം ചന
 9 ബ്രാഹ്മണാർഥം ഹി നോ രാജ്യം ജീവിതം ച വസൂനി ച
     പുത്രപൗത്രം ച യച് ചാന്യദ് അസ്മാകം വിദ്യതേ ധനം
 10 അവമാനഭയാദ് ഏതത് സ്വധർമസ്യ ച രക്ഷണാത്
    സ്വയംവരാണാം ചാന്യേഷാം മാ ഭൂദ് ഏവംവിധാ ഗതിഃ
11 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രാജശാർദൂലാ ഹൃഷ്ടാഃ പരിഘബാഹവഃ
    ദ്രുപദം സഞ്ജിഘൃക്ഷന്തഃ സായുധാഃ സമുപാദ്രവൻ
12 താൻ ഗൃഹീതശരാവാപാൻ ക്രുദ്ധാൻ ആപതതോ നൃപാൻ
    ദ്രുപദോ വീക്ഷ്യ സന്ത്രാസാദ് ബ്രാഹ്മണാഞ് ശരണം ഗതഃ
13 വേഗേനാപതതസ് താംസ് തു പ്രഭിന്നാൻ ഇവ വാരണാൻ
    പാണ്ഡുപുത്രൗ മഹാവീര്യൗ പ്രതീയതുർ അരിന്ദമൗ
14 തതഃ സമുത്പേതുർ ഉദായുധാസ് തേ; മഹീക്ഷിതോ ബദ്ധതലാംഗുലിത്രാഃ
    ജിഘാംസമാനാഃ കുരുരാജപുത്രാവ്; അമർഷയന്തോ ഽർജുന ഭീമസേനൗ
15 തതസ് തു ഭീമോ ഽദ്ഭുതവീര്യകർമാ; മഹാബലോ വജ്രസമാനവീര്യഃ
    ഉത്പാട്യ ദോർഭ്യാം ദ്രുമം ഏകവീരോ; നിഷ്പത്രയാം ആസ യഥാ ഗജേന്ദ്രഃ
16 തം വൃക്ഷം ആദായ രിപുപ്രമാഥീ; ദണ്ഡീവ ദണ്ഡം പിതൃരാജ ഉഗ്രം
    തസ്ഥൗ സമീപേ പുരുഷർഷഭസ്യ; പാർഥസ്യ പാർഥഃ പൃഥു ദീർഘബാഹുഃ
17 തത് പ്രേക്ഷ്യ കർമാതിമനുഷ്യ ബുദ്ധേർ; ജിഷ്ണോഃ സഹഭ്രാതുർ അചിന്ത്യകർമാ
    ദാമോദരോ ഭ്രാതരം ഉഗ്രവീര്യം; ഹലായുധം വാക്യം ഇദം ബഭാഷേ
18 യ ഏഷ മത്തർഷഭ തുല്യഗാമീ; മഹദ് ധനുഃ കർഷതി താലമാത്രം
    ഏഷോ ഽർജുനോ നാത്ര വിചാര്യം അസ്തി; യദ്യ് അസ്മി സങ്കർഷണ വാസുദേവഃ
19 യ ഏഷ വൃക്ഷം തരസാവരുജ്യ; രാജ്ഞാം വികാരേ സഹസാ നിവൃത്തഃ
    വൃകോദരോ നാന്യ ഇഹൈതദ് അദ്യ കർതും; സമർഥോ ഭുവി മർത്യധർമാ
20 യോ ഽസൗ പുരസ്താത് കമലായതാക്ഷസ്; തനുർ മഹാസിംഹഗതിർ വിനീതഃ
    ഗൗരഃ പ്രലംബോജ്ജ്വല ചാരു ഘോണോ; വിനിഃസൃതഃ സോ ഽച്യുത ധർമരാജഃ
21 യൗ തൗ കുമാരാവ് ഇവ കാർതികേയൗ; ദ്വാവ് അശ്വിനേയാവ് ഇതി മേ പ്രതർകഃ
    മുക്താ ഹി തസ്മാജ് ജതു വേശ്മ ദാഹാൻ; മയാ ശ്രുതാഃ പാണ്ഡുസുതാഃ പൃഥാ ച
22 തം അബ്രവീൻ നിർമലതോയദാഭോ; ഹലായുധോ ഽനന്തരജം പ്രതീതഃ
    പ്രീതോ ഽസ്മി ദിഷ്ട്യാ ഹി പിതൃഷ്വസാ നഃ; പൃഥാ വിമുക്താ സഹ കൗരവാഗ്ര്യൈഃ