മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം178

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 178

1 [വൈ]
     തേ ഽലങ്കൃതാഃ കുണ്ഡലിനോ യുവാനഃ; പരസ്പരം സ്പർധമാനാഃ സമേതാഃ
     അസ്ത്രം ബലം ചാത്മനി മന്യമാനാഃ; സർവേ സമുത്പേതുർ അഹം കൃതേന
 2 രൂപേണ വീര്യേണ കുലേന ചൈവ; ധർമേണ ചൈവാപി ച യൗവനേന
     സമൃദ്ധദർപാ മദവേഗഭിന്നാ; മത്താ യഥാ ഹൈമവതാ ഗജേന്ദ്രാഃ
 3 പരസ്പരം സ്പർധയാ പ്രേക്ഷമാണാഃ; സങ്കൽപജേനാപി പരിപ്ലുതാംഗാഃ
     കൃഷ്ണാ മമൈഷേത്യ് അഭിഭാഷമാണാ; നൃപാസനേഭ്യഃ സഹസോപതസ്ഥുഃ
 4 തേ ക്ഷത്രിയാ രംഗ ഗതാഃ സമേതാ; ജിഗീഷമാണാ ദ്രുപദാത്മജാം താം
     ചകാശിരേ പർവതരാജകന്യാം; ഉമാം യഥാ ദേവഗണാഃ സമേതാഃ
 5 കന്ദർപ ബാണാഭിനിപീഡിതാംഗാഃ; കൃഷ്ണാഗതൈസ് തേ ഹൃദയൈർ നരേന്ദ്രാഃ
     രംഗാവതീർണാ ദ്രുപദാത്മജാർഥം; ദ്വേഷ്യാൻ ഹി ചക്രുഃ സുഹൃദോ ഽപി തത്ര
 6 അഥായയുർ ദേവഗണാ വിമാനൈ; രുദ്രാദിത്യാ വസവോ ഽഥാശ്വിനൗ ച
     സാധ്യാശ് ച സർവേ മരുതസ് തഥൈവ; യമം പുരസ്കൃത്യ ധനേശ്വരം ച
 7 ദൈത്യാഃ സുപർണാശ് ച മഹോരഗശ് ച; ദേവർഷയോ ഗുഹ്യകാശ് ചാരണാശ് ച
     വിശ്വാവസുർ നാരദ പർവതൗ ച; ഗന്ധർവമുഖ്യാശ് ച സഹാപ്സരോഭിഃ
 8 ഹലായുധസ് തത്ര ച കേശവശ് ച; വൃഷ്ണ്യന്ധകാശ് ചൈവ യഥാ പ്രധാനാഃ
     പ്രേക്ഷാം സ്മ ചക്രുർ യദുപുംഗവാസ് തേ; സ്ഥിതാശ് ച കൃഷ്ണസ്യ മതേ ബഭൂവുഃ
 9 ദൃഷ്ട്വാ ഹി താൻ മത്തഗജേന്ദ്ര രൂപാൻ; പഞ്ചാഭിപദ്മാൻ ഇവ വാരണേന്ദ്രാൻ
     ഭസ്മാവൃതാംഗാൻ ഇവ ഹവ്യവാഹാൻ; പാർഥാൻ പ്രദധ്യൗ സ യദുപ്രവീരഃ
 10 ശശംസ രാമായ യുധിഷ്ഠിരം ച; ഭീമം ച ജിഷ്ണും ച യമൗ ച വീരൗ
    ശനൈഃ ശനൈസ് താംശ് ച നിരീക്ഷ്യ രാമോ; ജനാർദനം പ്രീതമനാ ദദർശ
11 അന്യേ തു നാനാ നൃപപുത്രപൗത്രാഃ; കൃഷ്ണാ ഗതൈർ നേത്രമനഃ സ്വഭാവൈഃ
    വ്യായച്ഛമാനാ ദദൃശുർ ഭ്രമന്തീം; സന്ദഷ്ട ദന്തച് ഛദതാമ്രവക്ത്രാഃ
12 തഥൈവ പാർഥാഃ പൃഥു ബാഹവസ് തേ; വീരൗ യമൗ ചൈവ മഹാനുഭാവൗ
    താം ദ്രൗപദീം പ്രേക്ഷ്യ തദാ സ്മ സർവേ; കന്ദർപ ബാണാഭിഹതാ ബഭൂവുഃ
13 ദേവർഷിഗന്ധർവസമാകുലം തത്; സുപർണനാഗാസുരസിദ്ധജുഷ്ടം
    ദിവ്യേന ഗന്ധേന സമാകുലം ച; ദിവ്യൈശ് ച മാല്യൈർ അവകീര്യമാണം
14 മഹാസ്വനൈർ ദുന്ദുഭിനാദിതൈശ് ച; ബഭൂവ തത് സങ്കുലം അന്തരിക്ഷം
    വിമാനസംബാധം അഭൂത് സമന്താത്; സവേണു വീണാ പണവാനുനാദം
15 തതസ് തു തേ രാജഗണാഃ ക്രമേണ; കൃഷ്ണാ നിമിത്തം നൃപ വിക്രമന്തഃ
    തത് കാരുമുകം സംഹനനോപപന്നം; സജ്യം ന ശേകുസ് തരസാപി കർതും
16 തേ വിക്രമന്തഃ സ്ഫുരതാ ദൃഢേന; നിഷ്കൃഷ്യമാണാ ധനുഷാ നരേന്ദ്രാഃ
    വിചേഷ്ടമാനാ ധരണീതലസ്ഥാ; ദീനാ അദൃശ്യന്ത വിഭഗ്ന ചിത്താഃ
17 ഹാഹാകൃതം തദ് ധനുഷാ ദൃഢേന; നിഷ്പിഷ്ടഭഗ്നാംഗദ കുണ്ഡലം ച
    കൃഷ്ണാ നിമിത്തം വിനിവൃത്തഭാവം; രാജ്ഞാം തദാ മണ്ഡലം ആർതം ആസീത്
18 തസ്മിംസ് തു സംഭ്രാന്തജനേ സമാജേ; നിക്ഷിപ്തവാദേഷു നരാധിപേഷു
    കുന്തീസുതോ ജിഷ്ണുർ ഇയേഷ കർതും; സജ്യം ധനുസ് തത് സശരം സ വീരഃ