മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം177

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 177

1 [ധൃ]
     ദുര്യോധനോ ദുർവിഷഹോ ദുർമുഖോ ദുഷ്പ്രധർഷണഃ
     വിവിംശതിർ വികർണശ് ച സഹോ ദുഃശാസനഃ സമഃ
 2 യുയുത്സുർ വാതവേഗശ് ച ഭീമവേഗധരസ് തഥാ
     ഉഗ്രായുധോ ബലാകീ ച കനകായുർ വിരോചനഃ
 3 സുകുണ്ഡലശ് ചിത്രസേനഃ സുവർചാഃ കനകധ്വജഃ
     നന്ദകോ ബാഹുശാലീ ച കുണ്ഡജോ വികടസ് തഥാ
 4 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവോ ധാർതരാട്രാ മഹാബലാഃ
     കർണേന സഹിതാ വീരാസ് ത്വദർഥം സമുപാഗതാഃ
     ശതസംഖ്യാ മഹാത്മാനഃ പ്രഥിതാഃ ക്ഷത്രിയർഷഭാഃ
 5 ശകുനിശ് ച ബലശ് ചൈവ വൃഷകോ ഽഥ ബൃഹദ്ബലഃ
     ഏതേ ഗാന്ധര രാജസ്യ സുതാഃ സർവേ സമാഗതാഃ
 6 അശ്വത്ഥാമാ ച ഭോജശ് ച സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരൗ
     സമവേതൗ മഹാത്മാനൗ ത്വദർഥേ സമലങ്കൃതൗ
 7 ബൃഹന്തോ മണിമാംശ് ചൈവ ദണ്ഡധാരശ് ച വീര്യവാൻ
     സഹദേവോ ജയത്സേനോ മേഘസന്ധിശ് ച മാഗധഃ
 8 വിരാടഃ സഹ പുത്രാഭ്യാം ശംഖേനൈവോത്തരേണ ച
     വാർധക്ഷേമിഃ സുവർചാശ് ച സേനാ ബിന്ദുശ് ച പാർഥിവഃ
 9 അഭിഭൂഃ സഹ പുത്രേണ സുദാമ്നാ ച സുവർചസാ
     സുമിത്രഃ സുകുമാരശ് ച വൃകഃ സത്യധൃതിസ് തഥാ
 10 സൂര്യധ്വജോ രോചമാനോ നീലശ് ചിത്രായുധസ് തഥാ
    അംശുമാംശ് ചേകിതാനശ് ച ശ്രേണിമാംശ് ച മഹാബലഃ
11 സമുദ്രസേനപുത്രശ് ച ചന്ദ്ര സേനഃ പ്രതാപവാൻ
    ജലസന്ധഃ പിതാ പുത്രൗ സുദണ്ഡോ ദണ്ഡ ഏവ ച
12 പൗണ്ഡ്രകോ വാസുദേവശ് ച ഭഗദത്തശ് ച വീര്യവാൻ
    കലിംഗസ് താമ്രലിപ്തശ് ച പത്തനാധിപതിസ് തഥാ
13 മദ്രരാജസ് തഥാ ശല്യഃ സഹപുത്രോ മഹാരഥഃ
    രുക്മാംഗദേന വീരേണ തഥാ രുക്മരഥേന ച
14 കൗരവ്യഃ സോമദത്തശ് ച പുത്രാശ് ചാസ്യ മഹാരഥാഃ
    സമവേതാസ് ത്രയഃ ശൂരാ ഭൂരിർ ഭൂരിശ്രവാഃ ശലഃ
15 സുദക്ഷിണശ് ച കാംബോജോ ദൃഢധന്വാ ച കൗരവഃ
    ബൃഹദ്ബലഃ സുഷേണശ് ച ശിബിർ ഔശീനരസ് തഥാ
16 സങ്കർഷണോ വാസുദേവോ രൗക്മിണേയശ് ച വീര്യവാൻ
    സാംബശ് ച ചാരു ദേഷ്ണശ് ച സാരണോ ഽഥ ഗദസ് തഥാ
17 അക്രൂരഃ സാത്യകിശ് ചൈവ ഉദ്ധവശ് ച മഹാബലഃ
    കൃതവർമാ ച ഹാർദിക്യഃ പൃഥുർ വിപൃഥുർ ഏവ ച
18 വിഡൂരഥശ് ച കങ്കശ് ച സമീകഃ സാരമേജയഃ
    വീരോ വാതപതിശ് ചൈവ ഝില്ലീ പിണ്ഡാരകസ് തഥാ
    ഉശീനരശ് ച വിക്രാന്തോ വൃഷ്ണയസ് തേ പ്രകീർതിതാഃ
19 ഭഗീരഥോ ബൃഹത് ക്ഷത്രഃ സൈന്ധവശ് ച ജയദ്രഥഃ
    ബൃഹദ്രഥോ ബാഹ്ലികശ് ച ശ്രുതായുശ് ച മഹാരഥഃ
20 ഉലൂകഃ കൈതവോ രാജാ ചിത്രാംഗദ ശുഭാംഗദൗ
    വത്സ രാജശ് ച ധൃതിമാൻ കോസലാധിപതിസ് തഥാ
21 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവോ നാനാജനപദേശ്വരാഃ
    ത്വദർഥം ആഗതാ ഭദ്രേ ക്ഷത്രിയാഃ പ്രഥിതാ ഭുവി
22 ഏതേ വേത്സ്യന്ന്തി വിക്രാന്താസ് ത്വദർഥം ലക്ഷ്യം ഉത്തമം
    വിധ്യേത യ ഇമം ലക്ഷ്യം വരയേഥാഃ ശുഭേ ഽദ്യ തം