മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം175

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 175

1 [വൈ]
     തതസ് തേ നരശാർദൂലാ ഭ്രാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
     പ്രയയുർ ദ്രൗപദീം ദ്രഷ്ടും തം ച ദേവമഹോത്സവം
 2 തേ പ്രയാതാ നരവ്യാഘ്രാ മാത്രാ സഹ പരന്തപാഃ
     ബ്രാഹ്മണാൻ ദദൃശുർ മാർഗേ ഗച്ഛതഃ സഗണാൻ ബഹൂൻ
 3 താൻ ഊചുർ ബ്രാഹ്മണാ രാജൻ പാണ്ഡവാൻ ബ്രഹ്മചാരിണഃ
     ക്വ ഭവന്തോ ഗമിഷ്യന്തി ഉതോ വാഗച്ഛതേതി ഹ
 4 [യ്]
     ആഗതാൻ ഏകചക്രായാഃ സോദര്യാൻ ദേവ ദർശിനഃ
     ഭവന്തോ ഹി വിജാനന്തു സഹിതാൻ മാതൃചാരിണഃ
 5 [ബ്രാഹ്മണാഹ്]
     ഗച്ഛതാദ്യൈവ പാഞ്ചാലാൻ ദ്രുപദസ്യ നിവേശനം
     സ്വയംവരോ മഹാംസ് തത്ര ഭവിതാ സുമഹാധനഃ
 6 ഏകസാർഥം പ്രയാതാഃ സ്മോ വയം അപ്യ് അത്ര ഗാമിനഃ
     തത്ര ഹ്യ് അദ്ഭുതസങ്കാശോ ഭവിതാ സുമഹോത്സവഃ
 7 യജ്ഞസേനസ്യ ദുഹിതാ ദ്രുപദസ്യ മഹാത്മനഃ
     വേദീമധ്യാത് സമുത്പന്നാ പദ്മപത്ര നിഭേക്ഷണാ
 8 ദർശനീയാനവദ്യാംഗീ സുകുമാരീ മനസ്വിനീ
     ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ്യ ഭഗിനീ ദ്രോണ ശത്രോഃ പ്രതാപിനഃ
 9 യോ ജാതഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ സശരഃ സശരാസനഃ
     സുസമിദ്ധേ മഹാബാഹുഃ പാവകേ പാവകപ്രഭഃ
 10 സ്വസാ തസ്യാനവദ്യാംഗീ ദ്രൗപദീ തനുമധ്യമാ
    നീലോത്പലസമോ ഗന്ധോ യസ്യാഃ ക്രോശാത് പ്രവായതി
11 താം യജ്ഞസേനസ്യ സുതാം സ്വയംവരകൃതക്ഷണാം
    ഗച്ഛാമഹേ വയം ദ്രഷ്ടും തം ച ദേവമഹോത്സവം
12 രാജാനോ രാജപുത്രാശ് ച യജ്വാനോ ഭൂരിദക്ഷിണാഃ
    സ്വാധ്യായവന്തഃ ശുചയോ മഹാത്മാനോ യതവ്രതാഃ
13 തരുണാ ദർശനീയാശ് ച നാനാദേശസമാഗതാഃ
    മഹാരഥാഃ കൃതാസ്ത്രാശ് ച സമുപൈഷ്യന്തി ഭൂമിപാഃ
14 തേ തത്ര വിവിധാൻ ദായാൻ വിജയാർഥം നരേശ്വരാഃ
    പ്രദാസ്യന്തി ധനം ഗാശ് ച ഭക്ഷ്യം ഭോജ്യം ച സർവശഃ
15 പ്രതിഗൃഹ്യ ച തത് സർവം ദൃഷ്ട്വാ ചൈവ സ്വയംവരം
    അനുഭൂയോത്സവം ചൈവ ഗമിഷ്യാമോ യഥേപ്സിതം
16 നടാ വൈതാലികാശ് ചൈവ നർതകാഃ സൂതമാഗധാഃ
    നിയോധകാശ് ച ദേശേഭ്യഃ സമേഷ്യന്തി മഹാബലാഃ
17 ഏവം കൗതൂഹലം കൃത്വാ ദൃഷ്ട്വാ ച പ്രതിഗൃഹ്യ ച
    സഹാസ്മാഭിർ മഹാത്മാനഃ പുനഃ പ്രതിനിവർത്സ്യഥ
18 ദർശനീയാംശ് ച വഃ സർവാൻ ദേവരൂപാൻ അവസ്ഥിതാൻ
    സമീക്ഷ്യ കൃഷ്ണാ വരയേത് സംഗത്യാന്യതമം വരം
19 അയം ഭ്രാതാ തവ ശ്രീമാൻ ദർശനീയോ മഹാഭുജഃ
    നിയുധ്യമാനോ വിജയേത് സംഗത്യാ ദ്രവിണം ബഹു
20 [യ്]
    പരമം ഭോ ഗമിഷ്യാമോ ദ്രഷ്ടും ദേവമഹോത്സവം
    ഭവദ്ഭിഃ സഹിതാഃ സർവേ കന്യായാസ് തം സ്വയംവരം