മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം174

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 174

1 [ആർജ്]
     അസ്മാകം അനുരൂപോ വൈ യഃ സ്യാദ് ഗന്ധർവ വേദവിത്
     പുരോഹിതസ് തം ആചക്ഷ്വ സർവം ഹി വിദിതം തവ
 2 [ഗ്]
     യവീയാൻ ദേവലസ്യൈഷ വനേ ഭ്രാതാ തപസ്യതി
     ധൗമ്യ ഉത്കോചകേ തീർഥേ തം വൃണുധ്വം യദീച്ഛഥ
 3 [വൈ]
     തതോ ഽർജുനോ ഽസ്ത്രം ആഗ്നേയം പ്രദദൗ തദ് യഥാവിധി
     ഗന്ധർവായ തദാ പ്രീതോ വചനം ചേദം അബ്രവീത്
 4 ത്വയ്യ് ഏവ താവത് തിഷ്ഠന്തു ഹയാ ഗന്ധർവസത്തമ
     കർമകാലേ ഗ്രഹീഷ്യാമി സ്വസ്തി തേ ഽസ്വ് ഇതി ചാബ്രവീത്
 5 തേ ഽന്യോന്യം അഭിസമ്പൂജ്യ ഗന്ധർവഃ പാണ്ഡവാശ് ച ഹ
     രമ്യാദ് ഭാഗീ രഥീ കച്ഛാദ് യഥാകാമം പ്രതസ്ഥിരേ
 6 തത ഉത്കോചനം തീർഥം ഗത്വാ ധൗമ്യാശ്രമം തു തേ
     തം വവ്രുഃ പാണ്ഡവാ ധൗമ്യം പൗരോഹിത്യായ ഭാരത
 7 താൻ ധൗമ്യഃ പ്രതിജഗ്രാഹ സർവവേദവിദാം വരഃ
     പാദ്യേന ഫലമൂലേന പൗരോഹിത്യേന ചൈവ ഹ
 8 തേ തദാശംസിരേ ലബ്ധാം ശ്രിയം രാജ്യം ച പാണ്ഡവാഃ
     തം ബ്രാഹ്മണം പുരസ്കൃത്യ പാഞ്ചാല്യാശ് ച സ്വയംവരം
 9 മാതൃഷഷ്ഠാസ് തു തേ തേന ഗുരുണാ സംഗതാസ് തദാ
     നാഥവന്തം ഇവാത്മാനം മേനിരേ ഭരതർഷഭാഃ
 10 സ ഹി വേദാർഥ തത്ത്വജ്ഞസ് തേഷാം ഗുരുർ ഉദാരധീഃ
    തേന ധർമവിദാ പാർഥാ യാജ്യാഃ സർവവിദാ കൃതാഃ
11 വീരാംസ് തു സ ഹി താൻ മേനേ പ്രാപ്തരാജ്യാൻ സ്വധർമതഃ
    ബുദ്ധിവീര്യബലോത്സാഹൈർ യുക്താൻ ദേവാൻ ഇവാപരാൻ
12 കൃതസ്വസ്ത്യയനാസ് തേന തതസ് തേ മനുജാധിപാഃ
    മേനിരേ സഹിതാ ഗന്തും പാഞ്ചാല്യാസ് തം സ്വയംവരം