മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം172

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 172

1 [ഗ്]
     ഏവം ഉക്തഃ സ വിപ്രർഷിർ വസിഷ്ഠേന മഹാത്മനാ
     ന്യയച്ഛദ് ആത്മനഃ കോപം സർവലോകപരാഭവാത്
 2 ഈജേ ച സ മഹാതേജാഃ സർവവേദവിദാം വരഃ
     ഋഷീ രാക്ഷസ സത്രേണ ശാക്തേയോ ഽഥ പരാശരഃ
 3 തതോ വൃദ്ധാംശ് ച ബാലാംശ് ച രാക്ഷസാൻ സ മഹാമുനിഃ
     ദദാഹ വിതതേ യജ്ഞേ ശക്തേർ വധം അനുസ്മരൻ
 4 ന ഹി തം വാരയാം ആസ വസിഷ്ഠോ രക്ഷസാം വധാത്
     ദ്വിതീയാം അസ്യ മാ ഭാങ്ക്ഷം പ്രതിജാം ഇതി നിശ്ചയാത്
 5 ത്രയാണാം പാവകാനാം സ സത്രേ തസ്മിൻ മഹാമുനിഃ
     ആസീത് പുരസ്താദ് ദീപ്താനാം ചതുർഥ ഇവ പാവകഃ
 6 തേന യജ്ഞേന ശുഭ്രേണ ഹൂയമാനേന യുക്തിതഃ
     തദ് വിദീപിതം ആകാശം സൂര്യേണേവ ഘനാത്യയേ
 7 തം വസിഷ്ഠാദയഃ സർവേ മുനയസ് തത്ര മേനിരേ
     തേജസാ ദിവി ദീപ്യന്തം ദ്വിതീയം ഇവ ഭാസ്കരം
 8 തതഃ പരമദുഷ്പ്രാപം അന്യൈർ ഋഷിർ ഉദാരധീഃ
     സമാപിപയിഷുഃ സത്രം തം അത്രിഃ സമുപാഗമത്
 9 തഥാ പുലസ്ത്യഃ പുലഹഃ ക്രതുശ് ചൈവ മഹാക്രതും
     ഉപാജഗ്മുർ അമിത്രഘ്ന രക്ഷസാം ജീവിതേപ്സയാ
 10 പുലസ്ത്യസ് തു വധാത് തേഷാം രക്ഷസാം ഭരതർഷഭ
    ഉവാചേദം വചഃ പാർഥ പരാശരം അരിന്ദമം
11 കച് ചിത് താതാപവിഘ്നം തേ കച് ചിൻ നന്ദസി പുത്രക
    അജാനതാം അദോഷാണാം സർവേഷാം രക്ഷസാം വധാത്
12 പ്രജോച്ഛേദം ഇമം മഹ്യം സർവം സോമപ സത്തമ
    അധർമിഷ്ഠം വരിഷ്ഠഃ സൻ കുരുഷേ ത്വം പരാശര
    രാജാ കൽമാഷപാദശ് ച ദിവം ആരോഢും ഇച്ഛതി
13 യേ ച ശക്ത്യവരാഃ പുത്രാ വസിഷ്ഠസ്യ മഹാമുനേഃ
    തേ ച സർവേ മുദാ യുക്താ മോദന്തേ സഹിതാഃ സുരൈഃ
    സർവം ഏതദ് വസിഷ്ഠസ്യ വിദിതം വൈ മഹാമുനേ
14 രക്ഷസാം ച സമുച്ഛേദ ഏഷ താത തപസ്വിനാം
    നിമിത്തഭൂതസ് ത്വം ചാത്ര ക്രതൗ വാസിഷ്ഠനന്ദന
    സ സത്രം മുഞ്ച ഭദ്രം തേ സമാപ്തം ഇദം അസ്തു തേ
15 ഏവം ഉക്തഃ പുലസ്ത്യേന വസിഷ്ഠേന ച ധീമതാ
    തദാ സമാപയാം ആസ സത്രം ശാക്തിഃ പരാശരഃ
16 സർവരാക്ഷസ സത്രായ സംഭൃതം പാവകം മുനിഃ
    ഉത്തരേ ഹിമവത്പാർശ്വേ ഉത്സസർജ മഹാവനേ
17 സ തത്രാദ്യാപി രക്ഷാംസി വൃക്ഷാൻ അശ്മാന ഏവ ച
    ഭക്ഷയൻ ദൃശ്യതേ വഹ്നിഃ സദാ പർവണി പർവണി