മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം171

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 171

1 [ആഉർവ]
     ഉക്തവാൻ അസ്മി യാം ക്രോധാത് പ്രതിജ്ഞാം പിതരസ് തദാ
     സർവലോകവിനാശായ ന സാ മേ വിതഥാ ഭവേത്
 2 വൃഥാ രോഷാ പ്രതിജ്ഞോ ഹി നാഹം ജീവിതും ഉത്സഹേ
     അനിസ്തീർണോ ഹി മാം രോഷോ ദഹേദ് അഗ്നിർ ഇവാരണിം
 3 യോ ഹി കാരണതഃ ക്രോധം സഞ്ജാതം ക്ഷന്തും അർഹതി
     നാലം സ മനുജഃ സമ്യക് ത്രിവർഗം പരിരക്ഷിതും
 4 അശിഷ്ടാനാം നിയന്താ ഹി ശിഷ്ടാനാം പരിരക്ഷതാ
     സ്ഥാനേ രോഷഃ പ്രയുക്തഃ സ്യാൻ നൃപൈഃ സ്വർഗജിഗീഷുഭിഃ
 5 അശ്രൗഷം അഹം ഊരുസ്ഥോ ഗർഭശയ്യാ ഗതസ് തദാ
     ആരാവം മാതൃവർഗസ്യ ഭൃഗൂണാം ക്ഷത്രിയൈർ വധേ
 6 സാമരൈർ ഹി യദാ ലോകൈർ ഭൃഗൂണാം ക്ഷത്രിയാധമൈഃ
     ആഗർഭോത്സാദനം ക്ഷാന്തം തദാ മാം മന്യുർ ആവിഷത്
 7 ആപൂർണ കോശാഃ കില മേ മാതരഃ പിതരസ് തഥാ
     ഭയാത് സർവേഷു ലോകേഷു നാധിജഗ്മുഃ പരായണം
 8 താൻ ഭൃഗൂണാം തദാ ദാരാൻ കശ് ചിൻ നാഭ്യവപദ്യത
     യദാ തദാ ദധാരേയം ഊരുണൈകേന മാം ശുഭാ
 9 പ്രതിഷേദ്ധാ ഹി പാപസ്യ യദാ ലോകേഷു വിദ്യതേ
     തദാ സർവേഷു ലോകേഷു പാപകൃൻ നോപപദ്യതേ
 10 യദാ തു പ്രതിഷേദ്ധാരം പാപോ ന ലഭതേ ക്വ ചിത്
    തിഷ്ഠന്തി ബഹവോ ലോകേ തദാ പാപേഷു കർമസു
11 ജാനന്ന് അപി ച യൻ പാപം ശക്തിമാൻ ന നിയച്ഛതി
    ഈശഃ സൻ സോ ഽപി തേനൈവ കർമണാ സമ്പ്രയുജ്യതേ
12 രാജഭിശ് ചേശ്വരൈശ് ചൈവ യദി വൈ പിതരോ മമ
    ശക്തൈർ ന ശകിതാ ത്രാതും ഇഷ്ടം മത്വേഹ ജീവിതും
13 അത ഏഷാം അഹം ക്രുദ്ധോ ലോകാനാം ഈശ്വരോ ഽദ്യ സൻ
    ഭവതാം തു വചോ നാഹം അലം സമതിവർതിതും
14 മമ ചാപി ഭവേദ് ഏതദ് ഈശ്വരസ്യ സതോ മഹത്
    ഉപേക്ഷമാണസ്യ പുനർ ലോകാനാം കിൽബിഷാദ് ഭയം
15 യശ് ചായം മന്യുജോ മേ ഽഗ്നിർ ലോകാൻ ആദാതും ഇച്ച്ഛതി
    ദഹേദ് ഏഷ ച മാം ഏവ നിഗൃഹീതഃ സ്വതേജസാ
16 ഭവതാം ച വിജാനാമി സർവലോകഹിതേപ്സുതാം
    തസ്മാദ് വിദധ്വം യച് ഛ്രേയോ ലോകാനാം മമ ചേശ്വരാഃ
17 [പിതരഹ്]
    യ ഏഷ മന്യുജസ് തേ ഽഗ്നിർ ലോകാൻ ആദാതും ഇച്ഛതി
    അപ്സു തം മുഞ്ച ഭദ്രം തേ ലോകാ ഹ്യ് അപ്സു പ്രതിഷ്ഠിതാഃ
18 ആപോ മയാഃ സർവരസാഃ സർവം ആപോ മയം ജഗത്
    തസ്മാദ് അപ്സു വിമുഞ്ചേമം ക്രോധാഗ്നിം ദ്വിജസത്തമ
19 അയം തിഷ്ഠതു തേ വിപ്ര യദീച്ഛസി മഹോദധൗ
    മന്യുജോ ഽഗ്നിർ ദഹന്ന് ആപോ ലോകാ ഹ്യ് ആപോ മയാഃ സ്മൃതാഃ
20 ഏവം പ്രതിജ്ഞാം സത്യേയം തവാനഘ ഭവിഷ്യതി
    ന ചൈവ സാമരാ ലോകാ ഗമിഷ്യന്തി പരാഭവം
21 [വസ്]
    തതസ് തം ക്രോധജം താത ഔർവോ ഽഗ്നിം വരുണാലയേ
    ഉത്സസർഗ സ ചൈവാപ ഉപയുങ്ക്തേ മഹോദധൗ
22 മഹദ് ധയ ശിരോ ഭൂത്വാ യത് തദ് വേദവിദോ വിദുഃ
    തം അംഗിം ഉദ്ഗിരൻ വക്ത്രാത് പിബത്യ് ആപോ മഹോദധൗ
23 തസ്മാത് ത്വം അപി ഭദ്രം തേ ന ലോകാൻ ഹന്തും അർഹസി
    പരാശര പരാൻ ധർമാഞ് ജാനഞ് ജ്ഞാനവതാം വര