മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം153

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 153

1 [ജ്]
     തേ തഥാ പുരുഷവ്യാഘ്രാ നിഹത്യ ബകരാക്ഷസം
     അത ഊർധ്വം തതോ ബ്രഹ്മൻ കിം അകുർവത പാണ്ഡവാഃ
 2 [വൈ]
     തത്രൈവ ന്യവസൻ രാജൻ നിഹത്യ ബകരാക്ഷസം
     അധീയാനാഃ പരം ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മണസ്യ നിവേശനേ
 3 തതഃ കതിപയാഹസ്യ ബ്രാഹ്മണഃ സംശിതവ്രതഃ
     പ്രതിശ്രയാർഥം തദ് വേശ്മ ബ്രാഹ്മണസ്യാജഗാമ ഹ
 4 സ സമ്യക് പൂജയിത്വാ തം വിദ്വാൻ വിപ്രർഷഭസ് തദാ
     ദദൗ പ്രതിശ്രയം തസ്മൈ സദാ സർവാതിഥി വ്രതീ
 5 തതസ് തേ പാണ്ഡവാഃ സർവേ സഹ കുന്ത്യാ നരർഷഭാഃ
     ഉപാസാം ചക്രിരേ വിപ്രം കഥയാനം കഥാസ് തദാ
 6 കഥയാം ആസ ദേശാൻ സ തീർഥാനി വിവിധാനി ച
     രാജ്ഞാം ച വിവിധാശ് ചര്യാഃ പുരാണി വിവിധാനി ച
 7 സ തത്രാകഥയദ് വിപ്രഃ കഥാന്തേ ജനമേജയ
     പാഞ്ചാലേഷ്വ് അദ്ഭുതാകാരം യാജ്ഞസേന്യാഃ സ്വയംവരം
 8 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ്യ ചോത്പത്തിം ഉത്പത്തിം ച ശിഖണ്ഡിനഃ
     അയോനിജത്വം കൃഷ്ണായാ ദ്രുപദസ്യ മഹാമഖേ
 9 തദ് അദ്ഭുതതമം ശ്രുത്വാ ലോകേ തസ്യ മഹാത്മനഃ
     വിസ്തരേണൈവ പപ്രച്ഛുഃ കഥാം താം പുരുഷർഷഭാഃ
 10 കഥം ദ്രുപദപുത്രസ്യ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ്യ പാവകാത്
    വേദിമധ്യാച് ച കൃഷ്ണായാഃ സംഭവഃ കഥം അദ്ഭുതഃ
11 കഥം ദ്രോണാൻ മഹേഷ്വാസാത് സർവാണ്യ് അസ്ത്രാണ്യ് അശിക്ഷത
    കഥം പ്രിയസഖായൗ തൗ ഭിന്നൗ കസ്യ കൃതേന ച
12 ഏവം തൈശ് ചോദിതോ രാജൻ സ വിപ്രഃ പുരുഷർഷഭൈഃ
    കഥയാം ആസ തത് സർവം ദ്രൗപദീ സംഭവം തദാ