മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം154

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 154

1 [ബ്രാഹ്മണ]
     ഗംഗാ ദ്വാരം പ്രതി മഹാൻ ബഭൂവർഷിർ മഹാതപാഃ
     ഭരദ്വാജോ മഹാപ്രാജ്ഞഃ സതതം സംശിതവ്രതഃ
 2 സോ ഽഭിഷേക്തും ഗതോ ഗംഗാം പൂർവം ഏവാഗതാം സതീം
     ദദർശാപ്സരസം തത്ര ഘൃതാചീം ആപ്ലുതാം ഋഷിഃ
 3 തസ്യാ വായുർ നദീതീരേ വസനം വ്യഹരത് തദാ
     അപകൃഷ്ടാംബരാം ദൃഷ്ട്വാ താം ഋഷിശ് ചകമേ തതഃ
 4 തസ്യാം സംസക്തമനസഃ കൗമാര ബ്രഹ്മചാരിണഃ
     ഹൃഷ്ടസ്യ രേതശ് ചസ്കന്ദ തദ് ഋഷിർ ദ്രോണ ആദധേ
 5 തതഃ സമഭവദ് ദ്രോണഃ കുമാരസ് തസ്യ ധീമതഃ
     അധ്യഗീഷ്ട സ വേദാംശ് ച വേദാംഗാനി ച സർവശഃ
 6 ഭരദ്വാജസ്യ തു സഖാ പൃഷതോ നാമ പാർഥിവഃ
     തസ്യാപി ദ്രുപദോ നാമ തദാ സമഭവത് സുതഃ
 7 സ നിത്യം ആശ്രമം ഗത്വാ ദ്രോണേന സഹ പാർഷതഃ
     ചിക്രീഡാധ്യയനം ചൈവ ചകാര ക്ഷത്രിയർഷഭഃ
 8 തതസ് തു പൃഷതേ ഽതീതേ സ രാജാ ദ്രുപദോ ഽഭവത്
     ദ്രോണോ ഽപി രാമം ശുശ്രാവ ദിത്സന്തം വസു സർവശഃ
 9 വനം തു പ്രഥിതം രാമം ഭരദ്വാജസുതോ ഽബ്രവീത്
     ആഗതം വിത്തകാമം മാം വിദ്ധി ദ്രോണം ദ്വിജർഷഭ
 10 [രാമ]
    ശരീരമാത്രം ഏവാദ്യ മയേദം അവശേഷിതം
    അസ്ത്രാണി വാ ശരീരം വാ ബ്രഹ്മന്ന് അന്യതരം വൃണു
11 [ദ്രോണ]
    അസ്ത്രാണി ചൈവ സർവാണി തേഷാം സംഹാരം ഏവ ച
    പ്രയോഗം ചൈവ സർവേഷാം ദാതും അർഹതി മേ ഭവാൻ
12 [ബ്രാഹ്മണ]
    തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ തതസ് തസ്മൈ പ്രദദൗ ഭൃഗുനന്ദനഃ
    പ്രതിഗൃഹ്യ തതോ ദ്രോണഃ കൃതകൃത്യോ ഽഭവത് തദാ
13 സമ്പ്രഹൃഷ്ടമനാശ് ചാപി രാമാത് പരമസംമതം
    ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സമനുപ്രാപ്യ നരേഷ്വ് അഭ്യധികോ ഽഭവത്
14 തതോ ദ്രുപദം ആസാദ്യ ഭാരദ്വാജഃ പ്രതാപവാൻ
    അബ്രവീത് പുരുഷവ്യാഘ്രഃ സഖായം വിദ്ധി മാം ഇതി
15 [ദ്രുപദ]
    നാശ്രോത്രിയഃ ശ്രോത്രിയസ്യ നാരഥീ രഥിനഃ സഖാ
    നാരാജാ പാർഥിവസ്യാപി സഖിപൂർവം കിം ഇഷ്യതേ
16 [ബ്ര്]
    സ വിനിശ്ചിത്യ മനസാ പാഞ്ചാല്യം പ്രതി ബുദ്ധിമാൻ
    ജഗാമ കുരുമുഖ്യാനാം നഗരം നാഗസാഹ്വയം
17 തസ്മൈ പൗത്രാൻ സമാദായ വസൂനി വിവിധാനി ച
    പ്രാപ്തായ പ്രദദൗ ഭീഷ്മഃ ശിഷ്യാൻ ദ്രോണായ ധീമതേ
18 ദ്രോണഃ ശിഷ്യാംസ് തതഃ സർവാൻ ഇദം വചനം അബ്രവീത്
    സമാനീയ തദാ വിദ്വാൻ ദ്രുപദസ്യാസുഖായ വൈ
19 ആചാര്യ വേതനം കിം ചിദ് ധൃദി സമ്പരിവർതതേ
    കൃതാസ്ത്രൈസ് തത് പ്രദേയം സ്യാത് തദ് ഋതം വദതാനഘാഃ
20 യദാ ച പാണ്ഡവാഃ സർവേ കൃതാസ്ത്രാഃ കൃതനിശ്രമാഃ
    തതോ ദ്രോണോ ഽബ്രവീദ് ഭൂയോ വേതനാർഥം ഇദം വചഃ
21 പാർഷതോ ദ്രുപദോ നാമ ഛത്രവത്യാം നരേശ്വരഃ
    തസ്യാപകൃഷ്യ തദ് രാജ്യം മമ ശീഘ്രം പ്രദീയതാം
22 തതഃ പാണ്ഡുസുതാഃ പഞ്ച നിർജിത്യ ദ്രുപദം യുധി
    ദ്രോണായ ദർശയാം ആസുർ ബദ്ധ്വാ സസചിവം തദാ
23 [ദ്രോ]
    പ്രാർഥയാമി ത്വയാ സഖ്യം പുനർ ഏവ നരാധിപ
    അരാജാ കില നോ രാജ്ഞഃ സഖാ ഭവിതും അർഹതി
24 അതഃ പ്രയതിതം രാജ്യേ യജ്ഞസേന മയാ തവ
    രാജാസി ദക്ഷിണേ കൂലേ ഭാഗീരഥ്യാഹം ഉത്തരേ
25 [ബ്ര്]
    അസത്കാരഃ സ സുമഹാൻ മുഹൂർതം അപി തസ്യ തു
    ന വ്യേതി ഹൃദയാദ് രാജ്ഞോ ദുർമനാഃ സ കൃശോ ഽഭവത്