മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം141

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 141

1 [വൈ]
     ഭീമസേനസ് തു തം ദൃഷ്ട്വാ രാക്ഷസം പ്രഹസന്ന് ഇവ
     ഭഗിനീം പ്രതി സങ്ക്രുദ്ധം ഇദം വചനം അബ്രവീത്
 2 കിം തേ ഹിഡിംബ ഏതൈർ വാ സുഖസുപ്തൈഃ പ്രബോധിതൈഃ
     മാം ആസാദയ ദുർബുദ്ധേ തരസാ ത്വം നരാശന
 3 മയ്യ് ഏവ പ്രഹരൈഹി ത്വം ന സ്ത്രിയം ഹന്തും അർഹസി
     വിശേഷതോ ഽനപകൃതേ പരേണാപകൃതേ സതി
 4 ന ഹീയം സ്വവശാ ബാലാ കാമയത്യ് അദ്യ മാം ഇഹ
     ചോദിതൈഷാ ഹ്യ് അനംഗേന ശരീരാന്തര ചാരിണാ
     ഭഗിനീ തവ ദുർബുദ്ധേ രാക്ഷസാനാം യശോഹര
 5 ത്വൻ നിയോഗേന ചൈവേയം രൂപം മമ സമീക്ഷ്യ ച
     കാമയത്യ് അദ്യ മാം ഭീരുർ നൈഷാ ദൂഷയതേ കുലം
 6 അനംഗേന കൃതേ ദോഷേ നേമാം ത്വം ഇഹ രാക്ഷസ
     മയി തിഷ്ഠതി ദുഷ്ടാത്മൻ ന സ്ത്രിയം ഹന്തും അർഹസി
 7 സമാഗച്ഛ മയാ സാർധം ഏകേനൈകോ നരാശന
     അഹം ഏവ നയിഷ്യാമി ത്വാം അദ്യ യമസാദനം
 8 അദ്യ തേ തലനിഷ്പിഷ്ടം ശിരോ രാക്ഷസ ദീര്യതാം
     കുഞ്ജരസ്യേവ പാദേന വിനിഷ്പിഷ്ടം ബലീയസഃ
 9 അദ്യ ഗാത്രാണി ക്രവ്യാദാഃ ശ്യേനാ ഗോമായവശ് ച തേ
     കർഷന്തു ഭുവി സംഹൃഷ്ടാ നിഹതസ്യ മയാ മൃധേ
 10 ക്ഷണേനാദ്യ കരിഷ്യേ ഽഹം ഇദം വനം അകണ്ടകം
    പുരസ്താദ് ദൂഷിതം നിത്യം ത്വയാ ഭക്ഷയതാ നരാൻ
11 അദ്യ ത്വാം ഭഗിനീ പാപകൃഷ്യമാണം മയാ ഭുവി
    ദ്രക്ഷത്യ് അദ്രിപ്രതീകാശം സിംഹേനേവ മഹാദ്വിപം
12 നിരാബാധാസ് ത്വയി ഹതേ മയാ രാക്ഷസപാംസന
    വനം ഏതച് ചരിഷ്യന്തി പുരുഷാ വനചാരിണഃ
13 [ഹി]
    ഗർജിതേന വൃഥാ കിം തേ കത്ഥിതേന ച മാനുഷ
    കൃത്വൈതത് കർമണാ സർവം കത്ഥേഥാ മാചിരം കൃഥാഃ
14 ബലിനം മന്യസേ യച് ച ആത്മാനം അപരാക്രമം
    ജ്ഞാസ്യസ്യ് അദ്യ സമാഗമ്യ മയാത്മാനം ബലാധികം
15 ന താവദ് ഏതാൻ ഹിംസിഷ്യേ സ്വപന്ത്വ് ഏതേ യഥാസുഖം
    ഏഷ ത്വാം ഏവ ദുർബുദ്ധേ നിഹന്മ്യ് അദ്യാപ്രിയം വദം
16 പീത്വാ തവാസൃഗ് ഗാത്രേഭ്യസ് തതഃ പശ്ചാദ് ഇമാൻ അപി
    ഹനിഷ്യാമി തതഃ പശ്ചാദ് ഇമാം വിപ്രിയകാരിണീം
17 [വൈ]
    ഏവം ഉക്ത്വാ തതോ ബാഹും പ്രഗൃഹ്യാ പുരുഷാദകഃ
    അഭ്യധാവത സങ്ക്രുദ്ധോ ഭീമസേനം അരിന്ദമം
18 തസ്യാഭിപതതസ് തൂർണം ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ
    വേഗേന പ്രഹൃതം ബാഹും നിജഗ്രാഹ ഹസന്ന് ഇവ
19 നിഗൃഹ്യ തം ബലാദ് ഭീമോ വിസ്ഫുരന്തം ചകർഷ ഹ
    തസ്മാദ് ദേശാദ് ധനൂംഷ്യ് അഷ്ടൗ സിംഹഃ ക്ഷുദ്രമൃഗം യഥാ
20 തതഃ സ രാക്ഷസഃ ക്രുദ്ധഃ പാണ്ഡവേന ബലാദ് ധൃതഃ
    ഭീമസേനം സമാലിംഗ്യ വ്യനദദ് ഭൈരവം രവം
21 പുനർ ഭീമോ ബലാദ് ഏനം വിചകർഷ മഹാബലഃ
    മാ ശബ്ദഃ സുഖസുപ്താനാം ഭ്രാതൄണാം മേ ഭവേദ് ഇതി
22 അന്യോന്യം തൗ സമാസാദ്യ വിചകർഷതുർ ഓജസാ
    രാക്ഷസോ ഭീമസേനശ് ച വിക്രമം ചക്രതുഃ പരം
23 ബഭഞ്ജതുർ മഹാവൃക്ഷാംൽ ലതാശ് ചാകർഷതുസ് തതഃ
    മത്താവ് ഇവ സുസംരബ്ധൗ വാരണൗ ഷഷ്ടിഹായനൗ
24 തയോഃ ശബ്ദേന മഹതാ വിബുദ്ധാസ് തേ നരർഷഭാഃ
    സഹ മാത്രാ തു ദദൃശുർ ഹിഡിംബാം അഗ്രതഃ സ്ഥിതാം