മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം140

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 140

1 [വൈ]
     താം വിദിത്വാ ചിരഗതാം ഹിഡിംബോ രാക്ഷസേശ്വരഃ
     അവതീര്യ ദ്രുമാത് തസ്മാദ് ആജഗാമാഥ പാണ്ഡവാൻ
 2 ലോഹിതാക്ഷോ മഹാബാഹുർ ഊർധ്വകേശോ മഹാബലഃ
     മേഘസംഘാത വർഷ്മാ ച തീഷ്ക്ണദംഷ്ട്രോജ്ജ്വലാനനഃ
 3 തം ആപതന്തം ദൃട്വൈവ തഥാ വികൃതദർശനം
     ഹിഡിംബോവാച വിത്രസ്താ ഭീമസേനം ഇദം വചഃ
 4 ആപതത്യ് ഏഷ ദുഷ്ടാത്മാ സങ്ക്രുദ്ധഃ പുരുഷാദകഃ
     ത്വാം അഹം ഭ്രാതൃഭിഃ സാർധം യദ് ബ്രവീമി തഥാ കുരു
 5 അഹം കാമഗമാ വീര രക്ഷോബലസമന്വിതാ
     ആരുഹേമാം മമ ശ്രോണീം നേഷ്യാമി ത്വാം വിഹായസാ
 6 പ്രബോധയൈനാൻ സംസുപ്താൻ മാതരം ച പരന്തപ
     സർവാൻ ഏവ ഗമിഷ്യാമി ഗൃഹീത്വാ വോ വിഹായസാ
 7 [ഭ്മ്]
     മാ ഭൈസ് ത്വം വിപുലശ്രോണിനൈഷ കശ് ചിൻ മയി സ്ഥിതേ
     അഹം ഏനം ഹനിഷ്യാമി പ്രേക്ഷന്ത്യാസ് തേ സുമധ്യമേ
 8 നായം പ്രതിബലോ ഭീരു രാക്ഷസാപസദോ മമ
     സോഢും യുധി പരിസ്പന്ദം അഥ വാ സർവരാക്ഷസാഃ
 9 പശ്യ ബാഹൂ സുവൃത്തൗ മേ ഹസ്തിഹസ്തനിഭാവ് ഇമൗ
     ഊരൂ പരിഘസങ്കാശൗ സംഹതം ചാപ്യ് ഉരോ മമ
 10 വിക്രമം മേ യഥേന്ദ്രസ്യ സാദ്യ ദ്രക്ഷ്യസി ശോഭനേ
    മാവമംസ്ഥാഃ പൃഥുശ്രോണിമത്വാ മാം ഇഹ മാനുഷം
11 [ഹി]
    നാവമന്യേ നരവ്യാഘ്ര താം അഹം ദേവരൂപിണം
    ദൃഷ്ടാപദാനസ് തു മയാ മാനുഷേഷ്വ് ഏവ രാക്ഷസഃ
12 [വൈ]
    തഥാ സഞ്ജൽപതസ് തസ്യ ഭീമസേനസ്യ ഭാരത
    വാചഃ ശുശ്രാവ താഃ ക്രുദ്ധോ രാക്ഷസഃ പുരുഷാദകഃ
13 അവേക്ഷമാണസ് തസ്യാശ് ച ഹിഡിംബോ മാനുഷം വപുഃ
    സ്രഗ്ദാമ പൂരിതശിഖം സമഗ്രേന്ദു നിഭാനനം
14 സുഭ്രൂ നാസാക്ഷി കേശാന്തം സുകുമാരനഖ ത്വചം
    സർവാഭരണസംയുക്തം സുസൂക്ഷ്മാംബര വാസസം
15 താം തഥാ മാനുഷം രൂപം ബിഭ്രതീം സുമനോരഹം
    പുംസ്കാമാം ശങ്കമാനശ് ച ചുക്രോധ പുരുഷാദകഃ
16 സങ്ക്രുദ്ധോ രാക്ഷസസ് തസ്യാ ഭഗിന്യാഃ കുരുസത്തമ
    ഉത്ഫാല്യ വിപുലേ നേത്രേ തതസ് താം ഇദം അബ്രവീത്
17 കോ ഹി മേ ഭോക്തുകാമസ്യാ വിഘ്നം ചരതി ദുർമതിഃ
    ന ബിഭേഷി ഹിഡിംബേ കിം മത് കോപാദ് വിപ്രമോഹിതാ
18 ധിക് ത്വാം അസതി പുംസ്കാമേ മമ വിപ്രിയകാരിണി
    പൂർവേഷാം രാക്ഷസേന്ദ്രാണാം സർവേഷാം അയശഃ കരി
19 യാൻ ഇമാൻ ആശ്രിതാകാർഷീർ അപ്രിയം സുമഹൻ മമ
    ഏഷ താൻ അദ്യ വൈ സർവാൻ ഹനിഷ്യാമി ത്വയാ സഹ
20 ഏവം ഉക്ത്വാ ഹിഡിംബാം സ ഹിഡിംബോ ലോഹിതേക്ഷണഃ
    വധായാഭിപപാതൈനാം ദന്തൈർ ദന്താൻ ഉപസ്പൃശൻ
21 തം ആപതന്തം സമ്പ്രേക്ഷ്യ ഭീമഃ പ്രഹരതാം വരഃ
    ഭർത്സയാം ആസ തേജസ്വീ തിഷ്ഠ തിഷ്ഠേതി ചാബ്രവീത്