മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം118

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 118

1 [ധ്]
     പാണ്ഡോർ വിദുര സർവാണി പ്രേതകാര്യാണി കാരയ
     രാജവദ് രാജസിംഹസ്യ മാദ്ര്യാശ് ചൈവ വിശേഷതഃ
 2 പശൂൻ വാസാംസി രത്നാനി ധനാനി വിവിധാനി ച
     പാണ്ഡോഃ പ്രയച്ഛ മാദ്ര്യാശ് ച യേഭ്യോ യാവച് ച വാഞ്ഛിതം
 3 യഥാ ച കുന്തീ സത്കാരം കുര്യാൻ മാധ്ര്യാസ് തഥാ കുരു
     യഥാ ന വായുർ നാദിത്യഃ പശ്യേതാം താം സുസംവൃതാം
 4 ന ശോച്യഃ പാണ്ഡുർ അനഘഃ പ്രശസ്യഃ സ നരാധിപഃ
     യസ്യ പഞ്ച സുതാ വീരാ ജാതാഃ സുരസുതോപമാഃ
 5 [വ്]
     വിദുരസ് തം തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ ഭീഷ്മേണ സഹ ഭാരത
     പാണ്ഡും സംസ്കാരയാം ആസ ദേശേ പരമസംവൃതേ
 6 തതസ് തു നഗരാത് തൂർണം ആജ്യഹോമപുരസ്കൃതാഃ
     നിർഹൃതാഃ പാവകാ ദീപ്താഃ പാണ്ഡോ രാജപുരോഹിതൈഃ
 7 അഥൈനം ആർതവൈർ ഗന്ധൈർ മാല്യൈശ് ച വിവിധൈർ വരൈഃ
     ശിബികാം സമലഞ്ചക്രുർ വാസസാച്ഛാദ്യ സർവശഃ
 8 താം തഥാ ശോഭിതാം മാല്യൈർ വാസോഭിശ് ച മഹാധനൈഃ
     അമാത്യാ ജ്ഞാതയശ് ചൈവ സുഹൃദശ് ചോപതസ്ഥിരേ
 9 നൃസിംഹം നരയുക്തേന പരമാലങ്കൃതേന തം
     അവഹൻ യാനമുഖ്യേന സഹ മാദ്ര്യാ സുസംവൃതം
 10 പാണ്ഡുരേണാതപത്രേണ ചാമരവ്യജനേന ച
    സർവവാദിത്ര നാദൈശ് ച സമലഞ്ചക്രിരേ തതഃ
11 രത്നാനി ചാപ്യ് ഉപാദായ ബഹൂനി ശതശോ നരാഃ
    പ്രദദുഃ കാങ്ക്ഷമാണേഭ്യഃ പാണ്ഡോസ് തത്രൗർധ്വദേകികം
12 അഥ ഛത്രാണി ശുഭ്രാണി പാണ്ഡുരാണി ബൃഹന്തി ച
    ആജഹ്രുഃ കൗരവസ്യാർഥേ വാസാംസി രുചിരാണി ച
13 ജായകൈഃ ശുക്ലവാസോഭിർ ഹൂയമാനാ ഹുതാശനാഃ
    അഗച്ഛന്ന് അഗ്രതസ് തസ്യ ദീപ്യമാനാഃ സ്വലങ്കൃതാഃ
14 ബ്രാഹ്മണാഃ ക്ഷത്രിയാ വൈശ്യാഃ ശൂദ്രാശ് ചൈവ സഹസ്രശഃ
    രുദന്തഃ ശോകസന്തപ്താ അനുജഗ്മുർ നരാധിപം
15 അയം അസ്മാൻ അപാഹായ ദുഃഖേ ചാധായ ശാശ്വതേ
    കൃത്വാനാഥാൻ പരോ നാഥഃ ക്വ യാസ്യതി നരാധിപഃ
16 ക്രോശന്തഃ പാണ്ഡവാഃ സർവേ ഭീഷ്മോ വിദുര ഏവ ച
    രമണീയേ വനോദ്ദേശേ ഗംഗാതീരേ സമേ ശുഭേ
17 ന്യാസയാം ആസുർ അഥ താം ശിബികാം സത്യവാദിനഃ
    സഭാര്യസ്യ നൃസിംഹസ്യ പാണ്ഡോർ അക്ലിഷ്ടകർമണഃ
18 തതസ് തസ്യ ശരീരം തത് സർവഗന്ധനിഷേവിതം
    ശുചി കാലീയകാദിഗ്ധം മുഖ്യസ്നാനാധിവാസിതം
    പര്യഷിഞ്ചജ് ജലേനാശു ശാതകുംഭമയൈർ ഘടൈഃ
19 ചന്ദനേന ച മുഖ്യേന ശുക്ലേന സമലേപയൻ
    കാലാഗുരുവിമിശ്രേണ തഥാ തുംഗരസേന ച
20 അഥൈനം ദേശജൈഃ ശുക്ലൈർ വാസോഭിഃ സമയോജയൻ
    ആച്ഛന്നഃ സ തു വാസോഭിർ ജീവന്ന് ഇവ നരർഷഭഃ
    ശുശുഭേ പുരുഷവ്യാഘ്രോ മഹാർഹശയനോചിതഃ
21 യാജകൈർ അഭ്യനുജ്ഞാതം പ്രേതകർമണി നിഷ്ഠിതൈഃ
    ഘൃതാവസിക്തം രാജാനം സഹ മാദ്ര്യാ സ്വലങ്കൃതം
22 തുംഗപദ്മകമിശ്രേണ ചന്ദനേന സുഗന്ധിനാ
    അന്യൈശ് ച വിവിധൈർ ഗന്ധൈർ അനൽപൈഃ സമദാഹയൻ
23 തതസ് തയോഃ ശരീരേ തേ ദൃഷ്ട്വാ മോഹവശം ഗതാ
    ഹാഹാ പുത്രേതി കൗസല്യാ പപാത സഹസാ ഭുവി
24 താം പ്രേക്ഷ്യ പതിതാം ആർതാം പൗരജാനപദോ ജനഃ
    രുരോദ സസ്വനം സർവോ രാജഭക്ത്യാ കൃപാന്വിതഃ
25 ക്ലാന്താനീവാർതനാദേന സർവാണി ച വിചുക്രുശുഃ
    മാനുഷൈഃ സഹ ഭൂതാനി തിര്യഗ്യോനിഗതാന്യ് അപി
26 തഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവോ വിദുരശ് ച മഹാമതിഃ
    സർവശഃ കൗരവാശ് ചൈവ പ്രാണദൻ ഭൃശദുഃഖിതാഃ
27 തതോ ഭീഷ്മോ ഽഥ വിദുരോ രാജാ ച സഹ ബന്ധുഭിഃ
    ഉദകം ചക്രിരേ തസ്യ സർവാശ് ച കുരു യോഷിതഃ
28 കൃതോദകാംസ് താൻ ആദായ പാണ്ഡവാഞ് ശോകകർശിതാൻ
    സർവാഃ പ്രകൃതയോ രാജഞ് ശോചന്ത്യഃ പര്യവാരയൻ
29 യഥൈവ പാണ്ഡവാ ഭൂമൗ സുഷുപുഃ സഹ ബാന്ധവൈഃ
    തഥൈവ നാഗരാ രാജഞ് ശിശ്യിരേ ബ്രാഹ്മണാദയഃ
30 തദ് അനാനന്ദം അസ്വസ്ഥം ആകുമാരം അഹൃഷ്ടവത്
    ബഭൂവ പാണ്ഡവൈഃ സാർധം നഗരം ദ്വാദശ ക്ഷപാഃ