മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം114

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 114

 1 [വ്]
     സംവത്സരാഹിതേ ഗർഭേ ഗാന്ധാര്യാ ജനമേജയ
     ആഹ്വയാം ആസ വൈ കുന്തീ ഗർഭാർഥം ധർമം അച്യുതം
 2 സാ ബലിം ത്വരിതാ ദേവീ ധർമായോപജഹാര ഹ
     ജജാപ ജപ്യം വിധിവദ് ദത്തം ദുർവാസസാ പുരാ
 3 സംഗമ്യ സാ തു ധർമേണ യോഗമൂർതി ധരേണ വൈ
     ലേഭേ പുത്രം വരാരോഹാ സർവപ്രാണഭൃതാം വരം
 4 ഐന്ദ്രേ ചന്ദ്രസമായുക്തേ മുഹൂർതേ ഽഭിജിതേ ഽഷ്ടമേ
     ദിവാ മധ്യഗതേ സൂര്യേ തിഥൗ പുണ്യേ ഽഭിപൂജിതേ
 5 സമൃദ്ധയശസം കുന്തീ സുഷാവ സമയേ സുതം
     ജാതമാത്രേ സുതേ തസ്മിൻ വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
 6 ഏഷ ധർമഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
     യുധിഷ്ഠിര ഇതി ഖ്യാതഃ പാണ്ഡോഃ പ്രഥമജഃ സുതഃ
 7 ഭവിതാ പ്രഥിതോ രാജാ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതഃ
     യശസാ തേജസാ ചൈവ വൃത്തേന ച സമന്വിതഃ
 8 ധാർമികം തം സുതം ലബ്ധ്വാ പാണ്ഡുസ് താം പുനർ അബ്രവീത്
     പ്രാഹുഃ ക്ഷത്രം ബലജ്യേഷ്ഠം ബലജ്യേഷ്ഠം സുതം വൃണു
 9 തതസ് തഥോക്താ പത്യാ തു വായും ഏവാജുഹാവ സാ
     തസ്മാജ് ജജ്ഞേ മഹാബാഹുർ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ
 10 തം അപ്യ് അതിബലം ജാതം വാഗ് അഭ്യവദദ് അച്യുതം
    സർവേഷാം ബലിനാം ശ്രേഷ്ഠോ ജാതോ ഽയം ഇതി ഭാരത
11 ഇദം അത്യദ്ഭുതം ചാസീജ് ജാതമാത്രേ വൃകോദരേ
    യദ് അങ്കാത് പതിതോ മാതുഃ ശിലാം ഗാത്രൈർ അചൂർണയത്
12 കുന്തീ വ്യാഘ്രഭയോദ്വിഗ്നാ സഹസോത്പതിതാ കില
    നാന്വബുധ്യത സംസുപ്തം ഉത്സംഗേ സ്വേ വൃകോദരം
13 തതഃ സ വർജ സംഘാതഃ കുമാരോ ഽഭ്യപതദ് ഗിരൗ
    പതതാ തേന ശതധാ ശിലാ ഗാത്രൈർ വിചൂർണിതാ
    താം ശിലാം ചൂർണിതാം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡുർ വിസ്മയം ആഗമത്
14 യസ്മിന്ന് അഹനി ഭീമസ് തു ജജ്ഞേ ഭരതസത്തമ
    ദുര്യോധനോ ഽപി തത്രൈവ പ്രജജ്ഞേ വസുധാധിപ
15 ജാതേ വൃകോദരേ പാണ്ഡുർ ഇദം ഭൂയോ ഽന്വചിന്തയത്
    കഥം നു മേ വരഃ പുത്രോ ലോകശ്രേഷ്ഠോ ഭവേദ് ഇതി
16 ദൈവേ പുരുഷകാരേ ച ലോകോ ഽയം ഹി പ്രതിഷ്ഠിതഃ
    തത്ര ദൈവം തു വിധിനാ കാലയുക്തേന ലഭ്യതേ
17 ഇന്ദ്രോ ഹി രാജാ ദേവാനാം പ്രധാന ഇതി നഃ ശ്രുതം
    അപ്രമേയബലോത്സാഹോ വീര്യവാൻ അമിതദ്യുതിഃ
18 തം തോഷയിത്വാ തപസാ പുത്രം ലപ്സ്യേ മഹാബലം
    യം ദാസ്യതി സ മേ പുത്രം സ വരീയാൻ ഭവിഷ്യതി
    കർമണാ മനസാ വാചാ തസ്മാത് തപ്സ്യേ മഹത് തപഃ
19 തതഃ പാണ്ഡുർ മഹാതേജാ മന്ത്രയിത്വാ മഹർഷിഭിഃ
    ദിദേശ കുന്ത്യാഃ കൗരവ്യോ വ്രതം സാമ്വത്സരം ശുഭം
20 ആത്മനാ ച മഹാബാഹുർ ഏകപാദസ്ഥിതോ ഽഭവത്
    ഉഗ്രം സ തപ ആതസ്ഥേ പരമേണ സമാധിനാ
21 ആരിരാധയിഷുർ ദേവം ത്രിദശാനാം തം ഈശ്വരം
    സൂര്യേണ സഹധർമാത്മാ പര്യവർതത ഭാരത
22 തം തു കാലേന മഹതാ വാസവഃ പ്രത്യഭാഷത
    പുത്രം തവ പ്രദാസ്യാമി ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതം
23 ദേവാനാം ബ്രാഹ്മണാനാം ച സുഹൃദാം ചാർഥസാധകം
    സുതം തേ ഽഗ്ര്യം പ്രദാസ്യാമി സർവാമിത്ര വിനാശനം
24 ഇത്യ് ഉക്തഃ കൗരവോ രാജാ വാസവേന മഹാത്മനാ
    ഉവാച കുന്തീം ധർമാത്മാ ദേവരാജവചഃ സ്മരൻ
25 നീതിമന്തം മഹാത്മാനം ആദിത്യസമതേജസം
    ദുരാധർഷം ക്രിയാവന്തം അതീവാദ്ഭുത ദർശനം
26 പുത്രം ജനയ സുശ്രോണി ധാമ ക്ഷത്രിയ തേജസാം
    ലബ്ധഃ പ്രസാദോ ദേവേന്ദ്രാത് തം ആഹ്വയ ശുചിസ്മിതേ
27 ഏവം ഉക്താ തതഃ ശക്രം ആജുഹാവ യശസ്വിനീ
    അഥാജഗാമ ദേവേന്ദ്രോ ജനയാം ആസ ചാർജുനം
28 ജാതമാത്രേ കുമാരേ തു വാഗ് ഉവാചാശരീരിണീ
    മഹാഗംഭീര നിർഘോഷാ നഭോ നാദയതീ തദാ
29 കാർതവീര്യ സമഃ കുന്തി ശിബിതുല്യപരാക്രമഃ
    ഏഷ ശക്ര ഇവാജേയോ യശസ് തേ പ്രഥയിഷ്യതി
30 അദിത്യാ വിഷ്ണുനാ പ്രീതിർ യഥാഭൂദ് അഭിവർധിതാ
    തഥാ വിഷ്ണുസമഃ പ്രീതിം വർധയിഷ്യതി തേ ഽർജുനഃ
31 ഏഷ മദ്രാൻ വശേ കൃത്വാ കുരൂംശ് ച സഹ കേകയൈഃ
    ചേദികാശികരൂഷാംശ് ച കുരു ലക്ഷ്മ സുധാസ്യതി
32 ഏതസ്യ ഭുജവീര്യേണ ഖാണ്ഡവേ ഹവ്യവാഹനഃ
    മേദസാ സർവഭൂതാനാം തൃപ്തിം യാസ്യതി വൈ പരാം
33 ഗ്രാമണീശ് ച മഹീപാലാൻ ഏഷ ജിത്വാ മഹാബലഃ
    ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ വീരസ് ത്രീൻ മേധാൻ ആഹരിഷ്യതി
34 ജാമദഗ്ന്യ സമഃ കുന്തി വിഷ്ണുതുല്യപരാക്രമഃ
    ഏഷ വീര്യവതാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭവിഷ്യത്യ് അപരാജിതഃ
35 തഥാ ദിവ്യാനി ചാസ്ത്രാണി നിഖിലാന്യ് ആഹരിഷ്യതി
    വിപ്രനഷ്ടാം ശ്രിയം ചായം ആഹർതാ പുരുഷർഷഭഃ
36 ഏതാം അത്യദ്ഭുതാം വാചം കുന്തീപുത്രസ്യ സൂതകേ
    ഉക്തവാൻ വായുർ ആകാശേ കുന്തീ ശുശ്രാവ ചാസ്യ താം
37 വാചം ഉച്ചാരിതാം ഉച്ചൈസ് താം നിശമ്യ തപസ്വിനാം
    ബഭൂവ പരമോ ഹർഷഃ ശതശൃംഗനിവാസിനാം
38 തഥാ ദേവ ഋഷീണാം ച സേന്ദ്രാണാം ച ദിവൗകസാം
    ആകാശേ ദുന്ദുഭീനാം ച ബഭൂവ തുമുലഃ സ്വനഃ
39 ഉദതിഷ്ഠൻ മഹാഘോഷഃ പുഷ്പവൃഷ്ടിഭിർ ആവൃതഃ
    സമവേത്യ ച ദേവാനാം ഗണാഃ പാർഥം അപൂജയൻ
40 കാദ്രവേയാ വൈനതേയാ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
    പ്രജാനാം പതയഃ സർവേ സപ്ത ചൈവ മഹർഷയഃ
41 ഭരദ്വാജഃ കശ്യപോ ഗൗതമശ് ച; വിശ്വാമിത്രോ ജമദഗ്നിർ വസിഷ്ഠഃ
    യശ് ചോദിതോ ഭാസ്കരേ ഽഭൂത് പ്രനഷ്ടേ; സോ ഽപ്യ് അത്രാത്രിർ ഭഗവാൻ ആജഗാമ
42 മരീചിർ അംഗിരാശ് ചൈവ പുലസ്ത്യഃ പുലഹഃ ക്രതുഃ
    ദക്ഷഃ പ്രജാപതിശ് ചൈവ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
43 ദിവ്യമാല്യാംബരധരാഃ സർവാലങ്കാര ഭൂഷിതാഃ
    ഉപഗായന്തി ബീഭത്സും ഉപനൃത്യന്തി ചാപ്സരാഃ
    ഗന്ധർവൈഃ സഹിതഃ ശ്രീമാൻ പ്രാഗായത ച തുംബുരുഃ
44 ഭീമസേനോഗ്ര സേനൗ ച ഊർണായുർ അനഘസ് തഥാ
    ഗോപതിർ ധൃതരാഷ്ട്രശ് ച സൂര്യവർചാശ് ച സപ്തമഃ
45 യുഗപസ് തൃണപഃ കാർഷ്ണിർ നന്ദിശ് ചിത്രരഥസ് തഥാ
    ത്രയോദശഃ ശാലിശിരാഃ പർജന്യശ് ച ചതുർദശഃ
46 കലിഃ പഞ്ചദശശ് ചാത്ര നാരദശ് ചൈവ ഷോഡശഃ
    സദ് വാ ബൃഹദ് വാ ബൃഹകഃ കരാലശ് ച മഹായശാഃ
47 ബ്രഹ്മ ചാരീ ബഹുഗുണഃ സുപർണശ് ചേതി വിശ്രുതഃ
    വിശ്വാവസുർ ഭുമന്യുശ് ച സുചന്ദ്രോ ദശമസ് തഥാ
48 ഗീതമാധുര്യ സമ്പന്നൗ വിഖ്യാതൗ ച ഹഹാഹുഹൂ
    ഇത്യ് ഏതേ ദേവഗന്ധർവാ ജഗുസ് തത്ര നരർഷഭം
49 തഥൈവാപ്സരസോ ഹൃഷ്ടാഃ സർവാലങ്കാര ഭൂഷിതാഃ
    നനൃതുർ വൈ മഹാഭാഗാ ജഗുശ് ചായതലോചനാഃ
50 അനൂനാ ചാനവദ്യാ ച പ്രിയ മുഖ്യാ ഗുണാവരാ
    അദ്രികാ ച തഥാ സാചീ മിശ്രകേശീ അലംബുസാ
51 മരീചിഃ ശിചുകാ ചൈവ വിദ്യുത് പർണാ തിലോത്തമാ
    അഗ്നികാ ലക്ഷണാ ക്ഷേമാ ദേവീ രംഭാ മനോരമാ
52 അസിതാ ച സുബാഹുശ് ച സുപ്രിയാ സുവപുസ് തഥാ
    പുണ്ഡരീകാ സുഗന്ധാ ച സുരഥാ ച പ്രമാഥിനീ
53 കാമ്യാ ശാരദ്വതീ ചൈവ നനൃതുസ് തത്ര സംഘശഃ
    മേനകാ സഹജന്യാ ച പർണികാ പുഞ്ജികസ്ഥലാ
54 ഋതുസ്ഥലാ ഘൃതാചീ ച വിശ്വാചീ പൂർവചിത്ത്യ് അപി
    ഉമ്ലോചേത്യ് അഭിവിഖ്യാതാ പ്രമ്ലോചേതി ച താ ദശ
    ഉർവശ്യ് ഏകാദശീത്യ് ഏതാ ജഗുർ ആയതലോചനാഃ
55 ധാതാര്യമാ ച മിത്രശ് ച വരുണോ ഽംശോ ഭഗസ് തഥാ
    ഇന്ദ്രോ വിവസ്വാൻ പൂഷാ ച ത്വഷ്ടാ ച സവിതാ തഥാ
56 പർജന്യശ് ചൈവ വിഷ്ണുശ് ച ആദിത്യാഃ പാവകാർചിഷഃ
    മഹിമാനം പാണ്ഡവസ്യ വർധയന്തോ ഽംബരേ സ്ഥിതാഃ
57 മൃഗവ്യാധശ് ച ശർവശ് ച നിരൃതിശ് ച മഹായശാഃ
    അജൈകപാദ് അഹിർ ബുധ്ന്യഃ പിനാകീ ച പരന്തപഃ
58 ദഹനോ ഽഥേശ്വരശ് ചൈവ കപാലീ ച വിശാം പതേ
    സ്ഥാണുർ ഭവശ് ച ഭഗവാൻ രുദ്രാസ് തത്രാവതസ്ഥിരേ
59 അശ്വിനൗ വസവശ് ചാഷ്ടൗ മരുതശ് ച മഹാബലാഃ
    വിശ്വേ ദേവാസ് തഥാ സാധ്യാസ് തത്രാസൻ പരിസംസ്ഥിതാഃ
60 കർകോടകോ ഽഥ ശേഷശ് ച വാസുകിശ് ച ഭുജംഗമഃ
    കച്ഛപശ് ചാപകുണ്ഡശ് ച തക്ഷകശ് ച മഹോരഗഃ
61 ആയയുസ് തേജസാ യുക്താ മഹാക്രോധാ മഹാബലാഃ
    ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവസ് തത്ര നാഗാ വ്യവസ്ഥിതാഃ
62 താർക്ഷ്യശ് ചാരിഷ്ടനേമിശ് ച ഗരുഡശ് ചാസിത ധ്വജഃ
    അരുണശ് ചാരുണിശ് ചൈവ വൈനതേയാ വ്യവസ്ഥിതാഃ
63 തദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹദ് ആശ്ചര്യം വിസ്മിതാ മുനിസത്തമാഃ
    അധികാം സ്മ തതോ വൃത്തിം അവർതൻ പാണ്ഡവാൻ പ്രതി
64 പാണ്ഡുസ് തു പുനർ ഏവൈനാം പുത്ര ലോഭാൻ മഹായശാഃ
    പ്രാഹിണോദ് ദർശനീയാംഗീം കുന്തീ ത്വ് ഏനം അഥാബ്രവീത്
65 നാതശ് ചതുർഥം പ്രസവം ആപത്സ്വ് അപി വദന്ത്യ് ഉത
    അതഃ പരം ചാരിണീ സ്യാത് പഞ്ചമേ ബന്ധകീ ഭവേത്
66 സ ത്വം വിദ്വൻ ധർമം ഇമം ബുദ്ധിഗമ്യം കഥം നു മാം
    അപത്യാർഥം സമുത്ക്രമ്യ പ്രമാദാദ് ഇവ ഭാഷസേ