മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം108

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 108

1 [ജ്]
     ജ്യേഷ്ഠാനുജ്യേഷ്ഠതാം തേഷാം നാമധേയാനി ചാഭിഭോ
     ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാണാം ആനുപൂർവ്യേണ കീർതയ
 2 [വ്]
     ദുര്യോധനോ യുയുത്സുശ് ച രാജൻ ദുഃശാസനസ് തഥാ
     ദുഃസഹോ ദുഃശലശ് ചൈവ ജലസന്ധഃ സമഃ സഹഃ
 3 വിന്ദാനുവിന്ദൗ ദുർധർഷഃ സുബാഹുർ ദുഷ്പ്രധർഷണഃ
     ദുർമർഷണോ ദുർമുഖശ് ച ദുഷ്കർണഃ കർണ ഏവ ച
 4 വിവിംശതിർ വികർണശ് ച ജലസന്ധഃ സുലോചനഃ
     ചിത്രോപചിത്രൗ ചിത്രാക്ഷശ് ചാരു ചിത്രഃ ശരാസനഃ
 5 ദുർമദോ ദുഷ്പ്രഗാഹശ് ച വിവിത്സുർ വികടഃ സമഃ
     ഊർണു നാഭഃ സുനാഭശ് ച തഥാ നന്ദോപനന്ദകൗ
 6 സേനാപതിഃ സുഷേണശ് ച കുണ്ഡോദര മഹോദരൗ
     ചിത്രബാണശ് ചിത്രവർമാ സുവർമാ ദുർവിമോചനഃ
 7 അയോ ബാഹുർ മഹാബാഹുശ് ചിത്രാംഗശ് ചിത്രകുണ്ഡലഃ
     ഭീമവേഗോ ഭീമബലോ ബലാകീ ബലവർധനഃ
 8 ഉഗ്രായുധോ ഭീമകർമാ കനകായുർ ദൃഢായുധഃ
     ദൃഢവർമാ ദൃഢക്ഷത്രഃ സോമകീർതിർ അനൂദരഃ
 9 ദൃഢസന്ധോ ജരാസന്ധഃ സത്യസന്ധഃ സദഃ സുവാക്
     ഉഗ്രശ്രവാ അശ്വസേനഃ സേനാനീർ ദുഷ്പരാജയഃ
 10 അപരാജിതഃ പണ്ഡിതകോ വിശാലാക്ഷോ ദുരാവരഃ
    ദൃഢഹസ്തഃ സുഹസ്തശ് ച വാതവേഗസുവർചസൗ
11 ആദിത്യകേതുർ ബഹ്വ് ആശീനാഗദന്തോഗ്ര യായിനൗ
    കവചീ നിഷംഗീ പാശീ ച ദണ്ഡധാരോ ധനുർ ഗ്രഹഃ
12 ഉഗ്രോ ഭീമ രഥോ വീരോ വീരബാഹുർ അലോലുപഃ
    അഭയോ രൗദ്രകർമാ ച തഥാ ദൃഢരഥസ് ത്രയഃ
13 അനാധൃഷ്യഃ കുണ്ഡ ഭേദീ വിരാവീ ദീർഘലോചനഃ
    ദീർഘബാഹുർ മഹാബാഹുർ വ്യൂഢോരുർ കനകധ്വജഃ
14 കുണ്ഡാശീ വിരജാശ് ചൈവ ദുഃശലാ ച ശതാധികാ
    ഏതദ് ഏകശതം രാജൻ കന്യാ ചൈകാ പ്രകീർതിതാ
15 നാമധേയാനുപൂർവ്യേണ വിദ്ധി ജന്മ ക്രമം നൃപ
    സർവേ ത്വ് അതിരഥാഃ ശൂരാഃ സർവേ യുദ്ധവിശാരദാഃ
16 സർവേ വേദവിദശ് ചൈവ രാജശാസ്ത്രേഷു കോവിദാഃ
    സർവേ സംസർഗവിദ്യാസു വിദ്യാഭിജന ശോഭിനഃ
17 സർവേഷാം അനുരൂപാശ് ച കൃതാ ദാരാ മഹീപതേ
    ധൃതരാഷ്ട്രേണ സമയേ സമീക്ഷ്യ വിധിവത് തദാ
18 ദുഃശലാം സമയേ രാജാ സിന്ധുരാജായ ഭാരത
    ജയദ്രഥായ പ്രദദൗ സൗബലാനുമതേ തദാ