മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം79

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം79

1 [വ്]
     തതോ ബബു വിധം ഭീരുർ വിലപ്യ കമലേക്ഷണാ
     മുമോഹ ദുഃഖാദ് ദുർധർഷാ നിപപാത ച ഭൂതലേ
 2 പ്രതിലഭ്യ ച സാ സഞ്ജ്ഞാം ദേവീ ദിവ്യവപുർ ധരാ
     ഉലൂപീം പന്നഗസുതാം ദൃഷ്ട്വേദം വാക്യം അബ്രവീത്
 3 ഉലൂപി പശ്യ ഭർതാരം ശയാനം നിഹതം രണേ
     ത്വത്കൃതേ മമ പുത്രേണ ബാലേന സമിതിഞ്ജയം
 4 നനു ത്വം ആര്യേ ധർമജ്ഞാ നനു ചാസി പതിവ്രതാ
     യത് ത്വത്കൃതേ ഽയം പതിതഃ പതിസ് തേ നിഹതോ രണേ
 5 കിം തു സർവാപരാധോ ഽയം യദി തേ ഽദ്യ ധനഞ്ജയഃ
     ക്ഷമസ്വ യാച്യമാനാ മേ സഞ്ജീവയ ധനഞ്ജയം
 6 നനു ത്വം ആര്യേ ധർമജ്ഞാ ത്രൈലോക്യവിദിതാ ശുഭേ
     യദ് ഘാതയിത്വാ ഭർതാരം പുതേണേഹ ന ശോചസി
 7 നാഹം ശോചാമി തനയം നിഹതം പന്നഗാത്മജേ
     പതിം ഏവ തു ശോചാമി യസ്യാതിഥ്യം ഇദം കൃതം
 8 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സാ തദാ ദേവീം ഉലൂപീം പന്നഗാത്മജാം
     ഭർതാരം അഭിഗമ്യേദം ഇത്യ് ഉവാച യശസ്വിനീ
 9 ഉത്തിഷ്ഠ കുരുമുഖ്യസ്യ പ്രിയകാമമമ പ്രിയ
     അയം അശ്വോ മഹാബാഹോ മയാ തേ പരിമോക്ഷിതഃ
 10 നനു നാമ ത്വയാ വീരധർമരാജസ്യ യജ്ഞിയഃ
    അയം അശ്വോ ഽനുസർതവ്യഃ സ ശേഷേ കിം മഹീതലേ
11 ത്വയി പ്രാണാഃ സമായത്താഃ കുരൂണാം കുരുനന്ദന
    സ കസ്മാത് പ്രാണദോ ഽന്യേഷാം പ്രാണാൻ സന്ത്യക്തവാൻ അസി
12 ഉലൂപി സാധു സമ്പശ്യ ഭർതാരം നിഹതം രണേ
    പുത്രം ചൈനം സമുത്സാഹ്യ ഘാതയിത്വാ ന ശോചസി
13 കാമം സ്വപിതു ബാലോ ഽയം ഭൂമൗ പ്രേതഗതിം ഗതഃ
    ലോഹിതാക്ഷോ ഗുഡാകേശോ വിജയഃ സാധു ജീവതു
14 നാപരാധോ ഽസ്തി സുഭഗേ നരാണാം ബഹുഭാര്യതാ
    നാരീണാം തു ഭവത്യ് ഏതൻ മാ തേ ഭൂദ് ബുദ്ധിർ ഈദൃശീ
15 സഖ്യം ഹ്യ് ഏതത് കൃതം ധാത്രാ ശാശ്വതം ചാവ്യയം ച ഹ
    സഖ്യം സമഭിജാനീഹി സത്യം സംഗതം അസ്തു തേ
16 പുത്രേണ ഘാതയിത്വേമം പതിം യദി ന മേ ഽദ്യ വൈ
    ജീവന്തം ദർശയസ്യ് അദ്യ പരിത്യക്ഷ്യാമി ജീവിതം
17 സാഹം ദുഃഖാന്വിതാ ഭീരു പതിപുത്ര വിനാകൃതാ
    ഇഹൈവ പ്രായം ആശിഷ്യേ പ്രേക്ഷന്ത്യാസ് തേ ന സംശയഃ
18 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ പന്നഗസുതാം സപത്നീം ചൈത്രവാഹിനീ
    തതഃ പ്രായം ഉപാസീനാ തൂഷ്ണീം ആസീജ് ജനാധിപ