മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം69

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം69

1 [വ്]
     ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തു യദാ രാജൻ കൃഷ്ണേന പ്രതിസംഹൃതം
     തദാ തദ് വേശ്മ തേ വിപ്രാ തേജസാഭിവിദീപിതം
 2 തതോ രക്ഷാംസി സർവാണി നേശുസ് ത്യക്ത്വാ ഗൃഹം തു തത്
     അന്തരിക്ഷേ ച വാഗ് ആസീത് സാധു കേശവ സാധ്വ് ഇതി
 3 തദ് അസ്ത്രം ജ്വലിതം ചാപി പിതാമഹം അഗാത് തദാ
     തതഃ പ്രാണാൻ പുനർ ലേഭേ പിതാ തവ ജനേശ്വര
     വ്യചേഷ്ടത ച ബാലോ ഽസൗ യഥോത്സാഹം യഥാബലം
 4 ബഭൂവുർ മുദിതാ രാജംസ് തതസ് താ ഭരത സ്ത്രിയഃ
     ബ്രാഹ്മണാൻ വാചയാം ആസുർ ഗോവിന്ദസ്യ ച ശാസനാത്
 5 തതസ് താ മുദിതാഃ സർവാഃ പ്രശശംസുർ ജനാർദനം
     സ്ത്രിയോ ഭരത സിംഹാനാം നാവം ലബ്ധ്വേവ പാരഗാഃ
 6 കുന്തീ ദ്രുപദപുത്രീ ച സുഭദ്രാ ചോത്തരാ തഥാ
     സ്ത്രിയശ് ചാന്യാ നൃസിംഹാനാം ബഭൂവുർ ഹൃഷ്ടമാനസാഃ
 7 തത്ര മല്ലാ നടാ ഝല്ലാ ഗ്രന്ഥികാഃ സൗഖശായികാഃ
     സൂതമാഗധ സംഘാശ് ചാപ്യ് അസ്തുവൻ വൈ ജനാർദനം
     കുരുവംശസ് തവാഖ്യാഭിർ ആശീർഭിർ ഭരതർഷഭ
 8 ഉത്ഥായ തു യഥാകാലം ഉത്തരാ യദുനന്ദനം
     അഭ്യവാദയത പ്രീതാ സഹ പുത്രേണ ഭാരത
     തതസ് തസ്മൈ ദദൗ പ്രീതോ ബഹുരത്നം വിശേഷതഃ
 9 തഥാന്യേ വൃഷ്ണിശാർദൂലാ നാമ ചാസ്യാകരോത് പ്രഭുഃ
     പിതുസ് തവ മഹാരാജ സത്യസന്ധോ ജനാർദനഃ
 10 പരിക്ഷീണേ കുലേ യസ്മാജ് ജാതോ ഽയം അഭിമന്യുജഃ
    പരിക്ഷിദ് ഇതി നാമാസ്യ ഭവത്വ് ഇത്യ് അബ്രവീത് തദാ
11 സോ ഽവർധത യഥാകാലം പിതാ തവ നരാധിപ
    മനഃ പ്രഹ്ലാദനശ് ചാസീത് സർവലോകസ്യ ഭാരത
12 മാസജാതസ് തു തേ വീര പിതാ ഭവതി ഭാരത
    അഥാജഗ്മുഃ സുബഹുലം രത്നം ആദായ പാണ്ഡവാഃ
13 താൻ സമീപഗതാഞ് ശ്രുത്വാ നിര്യയുർ വൃഷ്ണി പുംഗവാഃ
    അലഞ്ചക്രുശ് ച മാല്യൗഘൈഃ പുരുഷാ നാഗസാഹ്വയം
14 പതാകാഭിർ വിചിത്രാഭിർ ധ്വജൈശ് ച വിവിധൈർ അപി
    വേശ്മാനി സമലഞ്ചക്രുഃ പൗരാശ് ചാപി ജനാധിപ
15 ദേവതായതനാനാം ച പൂജാ ബഹുവിധാസ് തഥാ
    സന്ദിദേശാഥ വിദുരഃ പാണ്ഡുപുത്ര പ്രിയേപ്സയാ
16 രാജമാർഗാശ് ച തത്രാസൻ സുമനോഭിർ അലങ്കൃതാഃ
    ശുശുഭേ തത്പരം ചാപി സമുദ്രൗഘനിഭസ്വനം
17 നർതകൈശ് ചാപി നൃത്യദ്ഭിർ ഗായനാനാം ച നിസ്വനൈഃ
    ആസീദ് വൈശ്രവണസ്യേവ നിവാസസ് തത് പുരം തദാ
18 ബന്ദിഭിശ് ച നരൈ രാജൻ സ്ത്രീ സഹായൈഃ സഹസ്രശഃ
    തത്ര തത്ര വിവിക്തേഷു സമന്താദ് ഉപശോഭിതം
19 പതാകാ ധൂയമാനാശ് ച ശ്വസതാ മാതരിശ്വനാ
    അദർശയന്ന് ഇവ തദാ കുരൂൻ വൈ ദക്ഷിണോത്തരാൻ
20 അഘോഷയത് തദാ ചാപി പുരുഷോ രാജധൂർ ഗതഃ
    സർവരാത്രി വിഹാരോ ഽദ്യ രത്നാഭരണ ലക്ഷണഃ