മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം11

1 [വ്]
     ഇത്യ് ഉക്തേ നൃപതൗ തസ്മിൻ വ്യാസേനാദ്ഭുത കർമണാ
     വാസുദേവോ മഹാതേജാസ് തതോ വചനം ആദദേ
 2 തം നൃപം ദീനമനസം നിഹതജ്ഞാതിബാന്ധവം
     ഉപപ്ലുതം ഇവാദിത്യം സ ധൂമം ഇവ പാവകം
 3 നിർവിണ്ണ മനസം പാർഥം ജ്ഞാത്വാ വൃഷ്ണികുലോദ്വഹഃ
     ആശ്വാസയൻ ധർമസുതം പ്രവക്തും ഉപചക്രമേ
 4 [വാ]
     സർവം ജിഹ്മം മൃത്യുപദം ആർജവം ബ്രഹ്മണഃ പദം
     ഏതാവാഞ് ജ്ഞാനവിഷയഃ കിം പ്രലാപഃ കരിഷ്യതി
 5 നൈവ തേ നിഷ്ഠിതം കർമ നൈവ തേ ശത്രവോ ജിതാഃ
     കഥം ശത്രും ശരീരസ്ഥം ആത്മാനം നാവബുധ്യസേ
 6 അത്ര തേ വർതയിഷ്യാമി യഥാ ധർമം യഥാ ശ്രുതം
     ഇന്ദ്രസ്യ സഹ വൃത്രേണ യഥാ യുദ്ധം അവർതത
 7 വൃത്രേണ പൃഥിവീ വ്യാപ്താ പുരാ കില നരാധിപ
     ദൃഷ്ട്വാ സ പൃഥിവീം വ്യാപ്താം ഗന്ധസ്യ വിഷയേ ഹൃതേ
     ധരാ ഹരണദുർഗന്ധോ വിഷയഃ സമപദ്യത
 8 ശതക്രതുശ് ചുകോപാഥ ഗന്ധസ്യ വിഷയേ ഹൃതേ
     വൃത്രസ്യ സ തതഃ ക്രുദ്ധോ വജ്രം ഘോരം അവാസൃജത്
 9 സ വധ്യമാനോ വജ്രേണ പൃഥിവ്യാം ഭൂരി തേജസാ
     വിവേശ സഹസൈവാപോ ജഗ്രാഹ വിഷയം തതഃ
 10 വ്യാപ്താസ്വ് അഥാസു വൃത്രേണ രസേ ച വിഷയേ ഹൃതേ
    ശതക്രതുർ അഭിക്രുദ്ധസ് താസു വജ്രം അവാസൃജത്
11 സ വധ്യമാനോ വജ്രേണ സലിലേ ഭൂരി തേജസാ
    വിവേശ സഹസാ ജ്യോതിർ ജഗ്രാഹ വിഷയം തതഃ
12 വ്യാപ്തേ ജ്യോതിഷി വൃത്രേണ രൂപേ ഽഥ വിഷയേ ഹൃതേ
    ശതക്രതുർ അഭിക്രുദ്ധസ് തത്ര വജ്രം അവാസൃജത്
13 സ വധ്യമാനോ വജ്രേണ സുഭൃശം ഭൂരി തേജസാ
    വിവേശ സഹസാ വായും ജഗ്രാഹ വിഷയം തതഃ
14 വ്യാപ്തേ വായൗ തു വൃത്രേണ സ്പർശേ ഽഥ വിഷയേ ഹൃതേ
    ശതക്രതുർ അഭിക്രുദ്ധസ് തത്ര വജ്രം അവാസൃജത്
15 സ വധ്യമാനോ വജ്രേണ തസ്മിന്ന് അമിതതേജസാ
    ആകാശം അഭിദുദ്രാവ ജഗ്രാഹ വിഷയം തതഃ
16 ആകാശേ വൃത്ര ഭൂതേ ച ശബ്ദേ ച വിഷയേ ഹൃതേ
    ശതക്രതുർ അഭിക്രുദ്ധസ് തത്ര വജ്രം അവാസൃജത്
17 സ വധ്യമാനോ വജ്രേണ തസ്മിന്ന് അമിതതേജസാ
    വിവേശ സഹസാ ശക്രം ജഗ്രാഹ വിഷയം തതഃ
18 തസ്യ വൃത്ര ഗൃഹീതസ്യ മോഹഃ സമഭവൻ മഹാൻ
    രഥന്തരേണ തം താത വസിഷ്ഠഃ പ്രത്യബോധയത്
19 തതോ വൃത്രം ശരീരസ്ഥം ജഘാന ഭരതർഷഭ
    ശതക്രതുർ അദൃശ്യേന വജ്രേണേതീഹ നഃ ശ്രുതം
20 ഇദം ധർമരഹസ്യം ച ശക്രേണോക്തം മഹർഷിഷു
    ഋഷിഭിശ് ച മമ പ്രോക്തം തൻ നിബോധ നരാധിപ