മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം/ശുദ്ധപത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം (വ്യാകരണം)
രചന:ജോർജ്ജ് മാത്തൻ
ശുദ്ധപത്രം

[ 240 ]

ശുദ്ധപത്രം.


അബദ്ധം. സുബദ്ധം.
പുറം. വരി.
൧0 കൊണ്ടു കൊണ്ടു അതു
൧൧ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
൧൭ എപ്പോൾ പോയി ഒക്കപ്പോയി
൪൮ നാല്പത്തെട്ടു
൨൯ കകാരം വിശെഷിച്ചും-കകാരം
൧൧ ഉകാരം ഉകാരം
൧൧ ഊകാരം കാരം
൧൧ ൨൩ പിന്നെയും
൧൧ ൨൩ സാൎദ്ധ=സ്വര സാൎദ്ധസ്വര
൧൨ ൨൮ ഉകാരം കാരം
൧യ ൨൯ പുല്കുടു, നെല്പുര പുല്കൂടു. നെൽപ്പുര
൨൪ ൧൨ ൎന്ന ന്ന
൨൪ ൧൫ ന്ന ൎന്ന
൨൫ ഇരട്ടിച്ച ഇരട്ടിച്ചു
൨൮ ൧൭ [മണ] [മണം]
൨൯ കാട്ട-തോക്ക കാട്ടു- തോക്കു
൨൯ ആയസ്സ ആയസ്സു
൨൯ ൨യ മമ്പന്തരം മന്വന്തരം
൨൯ ൨൯ ഏകാരവും കാരവും
൩0 ൨൩ ഹകാരം കാരം
൩൧ ക്കുന്നു. മൊഴി ക്കുന്ന മൊഴി
൩൨ ൩൨ രങ്ങൾ ഖരങ്ങൾ
൨൧ എകാരമായിട്ടു കാരമായിട്ടു
൩൧ ൩യ കാരമായിട്ടും തിരിയും തെളിഞ്ഞ കാരമായിട്ടു-ശബ്ദിക്കും
൩൧ ൩൫ വീട്ട ആറ്റ വീട്ടു-ആറ്റു
൩൧ ൩൬ അവരൊട അവരോടു
൩൩ ൧൭ വകാരമായിട്ടു കാരമായിട്ടു
൩൫ പണംങ്കൊടുത്തു പണങ്കൊടുത്തു

[ 241 ]

൩൭ അകാര കാര
൩൭ പിന്നെപിന്നെയും പിന്നെ-പിന്നെയും
൩൭ കൂടെ കൂടെയും കൂടെ-കൂടെയും
൩൭ മരത്തെമര മരത്തെ-മര
൩൭ തന്നേ തന്നെയും തന്നേ-തന്നെയും
൩൭ ൩൧ കാരവും കാരവും
൩൭ ൧0 കാരവും കാരവും
൩൮ ൧൭ ഹ്രസ-സ്വരവും ഹ്രസ്വസ്വരവും
൩൭ ൨൧ രണ്ടാകാണ്ഡം പദലക്ഷണം. രണ്ടാം കാണ്ഡം പദലക്ഷണം
യ൨ ൩൧ കൃഷ്ണൻ - 'കൃഷ്ണൻ
യ൨ ൩൪ സുന്ദരി സുന്ദരി
൫൬ ആയ്തു ആയതു
൫൬ ൨0 യും ബന്ധിച്ചു സംബന്ധിച്ചു
൫൬ ൨൩ വിവരായിട്ടു വിവരമായിട്ടു
൫൬ ൩൧ നിലിംഗമായി നിർല്ലിംഗമായി
൫൬ ൩൬ ഒത്തിരിക്കണം ഒത്തിരിക്കെണം
യ൭ പാൎവതി, മഹാ പാൎവതിമഹാ
യ൭ ൧൩ ആ സ്ത്രി [ആ സ്ത്രീ]
യ൭ ൧൩ അതു "ആ ചെറുക്കൻ അതു[ആ ചെറുക്കൻ]
യ൭ ൨൧ സലിംഗമായിട്ടും സലിംഗമായിട്ടു
യ൮ നിൎല്ലിംഗഭേദം ലിംഗഭേദം
യ൮ ൨൧ സൎല്ലിംഗത്തിൽ സലിംഗത്തിൽ
൫0 ൨൧ ആയ് വ ആയവ
൫0 ൩൪ മുടന്ത മുടന്തു
൫യ ഉകാരം കാരം
൫യ ൧൪ ഉകാരം കാരം
൫൫ ൨൬ ദ്വൎലിംഗാ ദ്വിലിംഗാ
൫൭ ൧൯ സ്വഭാവേ സ്വഭാവേന
൫൯ ൧0 ഇരിക്കുംമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ
ആ൧ ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്നവന്റെ
ആ൧ ത്രിതീയ തൃതീയ

[ 242 ]

ആ൭ ൧൯ മാട്ടാലെ മാട്ടാലേ
ആ൭ ൩0 മാട്ടിനാലെ മാട്ടിനാലേ
ആ൮ മാട മാടു
ആ൮ ൧൩ പശുക്കളാലെ പശുക്കളാലേ
ആ൯ ദുഷ്ടനാലെ ദുഷ്ടനാലേ
ആ൯ ദുഷ്ടനുടെ ദുഷ്ടനുടെ
ആ൯ ൧൩ താമസികണം താമസിക്കെണം
൭0 ൧൯ ആയിരിക്കണം ആയിരിക്കെണം
൨൧ ൨൧ പട്ടർ പട്ടർ;
൧൪ ൨൩ വിവരീതത്തിന്നും വിവരത്തിന്നും
൭൨ ൨൩ വിശേഷങ്ങളായിട്ട വിശേഷണങ്ങളായിട്ടു
൭൨ ൨൪ ളുടെ കൂടെ
൭മ്മ ൨൫ ൧൯൧ ഒരു-കെട്ടി ൧൯൧ ഒരു-കെട്ടി
൭മ്മ ൨൭ ഒരു മരു
൭൪ ല്ക്കാലം തല്ക്കാലം
൭൪ ൩൧ വരണം വരെണം
൭൫ ൨൬ കരണി കാരണി
൭൫ ൩൫ (ആറ്റാലെ; ആറ്റുങ്കൽ 'ആറ്റാലേ[ആറ്റുങ്കൽ]
൭൬ ൨൩ വിശേഷമായിട്ടു വിശേഷണമായിട്ടു
൭൮ ലോഭ ലോപ
൭൮ ൧൮ വൻമ്പേ വൻപേ
൭൮ ൧൮ (യ്യി എന്നേ) [ചി എന്നേ]
൮൧ ൧൭ ആഴ്മ എന്ന ക്രിയ,പദ- 'ആഴുക' എന്ന ക്രിയാ പദ-
൮൧ ൧൭ ആകാരം കാരം
൮൧ ൨0 രാഘു രഘു
൮൧ ൨൨ ബഹു ബന്ധു
൮൧ ൩൬ ദ്യത്തിൽ ആകാരം ആദ്യത്തിൽ കാരം

[ 243 ]

൮൨ ഗ്രഹികവ്യം ഗ്രഹതവ്യം
൮൩ സശയ്ക്കുന്ന സംശയിക്കുന്ന
൮൩ ൧൪ ഹല്ലിരട്ടിക്കണം ഹല്ലിരട്ടിക്കെണം.
൮൩ ൩൧ പെരുംമ്പരമ്പു പെരുമ്പരുമ്പു
൮൪ ള കാരമായിട്ടും ഉകാരമായിട്ടും
൮൪ ൧൯ പ്രകാരത്തിന്റെ അകാരത്തിന്റെ
൮൪ ൨൧ കൃപക്കേടു കൃപകേടു.
൮൬ വരുംമ്പോൾ വരുമ്പോൾ
൮൭ മുൻമ്പു മുൻപു
൧൩ അതിഗമനം അധിഗമനം
൮൭ ൧൩ മുമ്പാകെ മുൻപാകെ
൮൭ ൨൯ ഉള്ള ഉള്ളു
൮൭ ൮൯ നിരൂഢ' നിരൂഡം',
൮൭ ൩൬ മുൻമ്പോട്ടു, മുൻമ്പു കൂട്ടി മുൻപോട്ടു, മുൻമ്പു കൂട്ടി
൮൮ ൨൭ വൃഛകങ്ങൾ 'പൃച്ഛകങ്ങൾ'
൮൮ ൩൧ നാമങ്ങൾക്കും നാമങ്ങൾക്കു
൮൯ ൨൧ തമിഴുയാൻ [തമിഴിൽ യാൻ]
൮൯ ൨൬൭ പെണഞ്ഞല്ലോ പിണെഞ്ഞെല്ലോ
൯0 ൧0 നാം എന്നാകും നം എന്നാകും.
൯൧ അവർ അവ അവർ, അവ
൯൨ ൨൨ ആസ്സംഗതി ആസംഗതി
൯൩ വരുന്നു വരുന്ന
൯൩ ൧൧ ഇന്നീന്ന ഇന്നീന്ന
൯൩ ൧൩ വൃഛകങ്ങൾ പൃച്ഛകങ്ങൾ
൯൩ ൧൪ വൃഛക പൃച്ഛക
൯൩ ൧൬ എന്നു എന്ന
൯യ ൧൧ എന്ന 'എന്ന'
൯യ ൩0 ഏതെന്നു പറകയെന്ന ഇന്നതെന്ന പറക എന്ന
൯യ ൩ആ പുല്ലിംമൊ പുല്ലിംഗമോ
൯൫ ൧യ വൃഛകങ്ങളോടു പൃച്ഛകങ്ങളോടു
൯൫ ൧൯ എന്ന [ലവൾ എന്നവ [ലവൾ
൯൫ ൨൭ ചില ചിവൻ, ചിലവൻ - ചി

[ 244 ]

൯൬ വ൯ പറഞ്ഞു 'പറെഞ്ഞു'എന്നതിൽ 'പറെഞ്ഞു'
,' ൩൬ ഓരോത്തി ഓരോരുത്തി
൯൭ ൧൨ എന്നതും എന്നതു
൯൮ സ്വയഭാവത്തോടു സ്വയഭാവത്തോടും
൧ഠഠ ൨ഠ അനുമ്പതു അൻപതു
൧ഠ൧ വീതു വീതം
" ൧൬ എണ്ണത്തോടും എണ്ണത്തോടു
൧ഠ൨ ൧൮ ഇകാരത്തോടു കാരത്തോടും
" ൨൪ ഇങ്ങെന്നും ഇങ്ങു എന്നും
൧ഠ൩ " മാത്രവും മാത്രം
" ൨൮ ഇ:ദ്ദഹം ഇദ്ദേഹം
൧ഠ൬ എന്നൊ എന്നോ ഭിന്നിക്കുന്നു എന്നോ
" ൧൭ കൊണ്ടും കൊണ്ടു
൧ഠ൭ ൧ഠ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമല്ല
൧ഠ൯ താക്കുക താഴ്ക്കുക
" ൨ഠ നട=ന്നു നട
൧൧ഠ രു
" ൧൫ ക്കു ക്ക
൧൧൧ ക്രിയാചനം ക്രിയാവചനം
൧൧൯ ൧൫ ച്ച ച്ചു
" ൨ഠ നടു നട
൧൨ഠ ൨൭ ഏതായിട്ടു എന്നതായിട്ടു
൧൨൧ ൩൮ ആ ങ്ങു ആങ്ങു
൧൨൨ ൨൧ വന്നു വരും
" ൨൫ പാചി പാച്യ
൧൨൪ തിനോടും തിനോടു
൧൨൬ ചേരുന്നതിനും ചേരുന്നതിനു
൧൨൭ ആയ്ക ആയ്ക്കു
,' ൨൧ നടപ്പിൻ നടപ്പീൻ
൧൨൯ ആട്ടെ; കാട്ടെകെ ആട്ടെ, കാട്ടെ, ക്കെ
" ൧൧ കാട്ടെക്കെ കാട്ടെ; ക്കെ
൧൩൧ ൨൫ നടന്ന നടന്നു
" ൨൬ വരാഞ്ഞ വരാഞ്ഞു

[ 245 ]

൧൩൨ ൧൭ ഇട്ട ഇട്ടു
൧൩൪ ഇട്ട ഇട്ടു
൧൩൪ ആറെ ആറേ
൧൩൭ ൨൭ നടക്കുന്നു നടക്കുന്ന
൧൩൯ ൧൫ ആധേയമായിട്ടും ആധേയമായിട്ടു
൧൩൯ ൩൩ ഇട്ട ഇട്ടു
൧ർ0 ൨൪ കെണമെന്നും കെണമെന്നു
൩൫ കൊണ്ടും കൊണ്ടു
൧൪൬ ൧൮ ചെല്ലുംപോൾ ചേരുംപോൾ
൧ർ൭ ഉള്ള ഉള്ള
൧ർ൮ ൨൪ ഒരമിശകമായി ഒരംശകമായി
൧ർ൯ ൨൬ ഉം ഉം
൧൫0 ൨൨ ചേരുന്നതു ചേരുന്നതും
൧൫0 ൧൪ ൩൧൩0൬ ൨൯൯-൩0൪
൧൫൧ ൧0 വീണു അവൻ, നടക്കയിൽ അവൻ നടക്കയിൽ വീണു
൧൫൧ ൧൨ (൨൧൪) [൨൧൩]
൧൫൧ ൨൪ നടന്നു നടന്ന
൧൫൧ ൧൭ വാൽ വാൻ
൧൫൨ 'ഓൽ ഓൻ
൧൫യ ൧യ വന്നെൾ വന്നാൾ
൧൫൫ പാടുക-പടു പടുക-പാടു
൧൫൫ പെറു-തൊടു-നടു പേറു-തോടു-നാടു
൧൫൫ പൊരു പോരു
൧൫൫ ഊണ-തീന-ചെല ഊണു-തീനു-ചേലു
൧൫൫ ച്ചിൽ ച്ചൽ
൧യ൬ ൧൩ താഴ്ക താഴക്കുക
൧൫൭ ൨൭ അല്ലാ അല്ലാ, അല്ല
൧൬൧ ൧൮ 'ഇല്ല' 'ഇല്ലാ' 'ഇല്ല'
൧൬൧ ൧൭ ഉണ്ടു 'ഉണ്ടു
൧൬൩ ൩ ൬൧-൩൬൩ ൩൬൨,൩൬൩.
൧൬൪ ൨൯ എന്നുംവരുന്നതിൽ എന്നുവരുന്നതിൽ

[ 246 ]

൧൬൫ ൧൫ എഴുതിയിരിക്കും എഴുതായിരിക്കും
൧൬൮ ൩൦ ആശകത്തിൻ ആശകത്തിൽ
൧൭൪ ൧൭ സംബന്ധത്തെയും സമബന്ധത്തെയും
൧൭൬ ൩൫ മുഡന്മാൎക്കു മൂഢന്മാൎക്കു
൧൮൪ ഇങ്ങനെ; എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ
൧൯൨ ൧൫ ഒന്നും ഒപ്പം
൧൯൪ ൩൨ അനക്ഷരമായിട്ടും അനക്ഷരമായിട്ടു
൧൯൫ വലയ വലിയ
൨൦൦ ൨൬ അധികാരിയില്ല അധികാരമില്ല
൨൦- മൂലാവ്യം മൂലാവ്യയം
,, ൨൧ മഹാസിഹം മഹാസ്നേഹം
,, ൨൮ ഗുണനാമ ഗുണിനാമ