ഭാഷാഭൂഷണം/രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ മുഖവുര

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഷാഭൂഷണം
രചന:എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ മുഖവുര


രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ
മുഖവുര

ഭാഷാഭൂഷണത്തിന്റെ രണ്ടാംപതിപ്പു് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഝടിതി ആയിട്ടാകയാൽ ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നതുപോലെ ഉള്ള ഭേദഗതികൾ ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയായില്ല. എന്നാൽ ഗദ്യമെഴുതുന്നതിൽ ബാലന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു പുസ്തകം ചമയ്ക്കുന്നതിനു് ഞാൻ ഈയിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ ചേർക്കുന്നതിനു സൗകര്യം കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഭാഷാഭൂഷണത്തിൽ ഇനി ഭേദഗതിചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യവും ഏറെ കാണുന്നില്ല.

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

തിരുവനന്തപുരം

1910 ജൂൺ 28