ഭാഷാഭൂഷണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഷാഭൂഷണം

രചന:എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ (1902)
മലയാളത്തിലെ കാവ്യാലങ്കാരങ്ങൾക്ക് നിയതമായ വ്യവസ്ഥകൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കേരളപാണിനി എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ 1902-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അലങ്കാരശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണ്‌ ഭാഷാഭൂഷണം.
ഭോഷന്മാർക്കുമിഹാതിഭീഷണമഹാമോഹാമയൈകൗഷധം

ഭാഷാദേവതതന്റെ പാദകമലം ഭക്ത്യാ വണങ്ങീട്ടു ഞാൻ

ഭാഷാഭൂഷണസംജ്ഞമജ്ഞസുഗമം സാഹിത്യശാസ്ത്രം നവം

ഭാഷിപ്പാൻ തുനിയുന്നു ദോഷമഖിലം ദോഷജ്ഞർ മർഷിക്കണം.

Wikipedia logo കൂടുതലറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ
ഭാഷാഭൂഷണം എന്ന ലേഖനം കാണുക.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാഷാഭൂഷണം&oldid=81613" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്