ഭാഷാഭൂഷണം/ധ്വനിപ്രകരണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഷാഭൂഷണം
രചന:എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
ധ്വനിപ്രകരണം


കാവ്യത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെ എല്ലാം വിവരിച്ചതിന്റെശേഷം ആംഗിയായ ധ്വനിയെ നിരൂപിക്കുന്നു.

വാച്യാതിംഗം വ്യംഗ്യമെങ്കി-
ലക്കാവ്യം ധ്വനിസംജ്ഞിതം
ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യസംജ്ഞം
വാച്യംതാൻ മുഖ്യമെങ്കിലോ. 168
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാഷാഭൂഷണം/ധ്വനിപ്രകരണം&oldid=81670" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്