ബ്രോചേവാ രെവരുരാ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബ്രോചേവാ രെവരുരാ (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:മൈസൂർ വാസുദേവാചാര്യർ

പല്ലവി

ബ്രോചേവാ.. രെവരുരാ.. നിനു വിന
നിനു വിന രഘുവരാ ..രഘുവരാ നനു

ബ്രോചേവാ രെവരുരാ നിനു വിന
രഘുവരാ ..രഘുവരാ

അനുപല്ലവി

നീ ചരണാംബുജമുലു നേ
വിഡജാല കരുണാലവാല

ബ്രോചേവാ ആ രെവരുരാ ......


ഓ ചതുരാനനാദി വന്ദിത നീകു പരാകേല നയ്യ
നീ ചരിതമു പോഗഡലേനി നാ ചിന്ത തീർച്ചി വരമുലിച്ചി വേഗമേ

ബ്രോചേവാ ആ രെവരുരാ ..

ചരണം

സീതാപതേ നാപൈ നീകഭിമാനമു ലേദാ
വാതാത്മജാർച്ചിത പാദ നാ മൊരലനു വിനരാദാ
ഭാസുരമുഗ കരിരാജുനു ബ്രോചിന വാസുദേവുഡവു നീവു കദാ
നാ പാതകമെല്ലാ പോഗോട്ടി ഗട്ടിഗ നാ ചേയി പട്ടി വിഡുവക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ബ്രോചേവാ_രെവരുരാ&oldid=55249" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്