ബാലഭൂഷണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബാലഭൂഷണം

രചന:വട്ടപ്പിള്ളി സ്ഥാനീയൻ വൈക്കത്ത് പാച്ചുമൂത്തതവർകൾ
Wikipedia logo കൂടുതലറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ
ബാലഭൂഷണം എന്ന ലേഖനം കാണുക.

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യ കൃതി

[ 1 ]


ബാലഭൂഷണം.

ഗ്രന്ഥകൎത്താ

വട്ടപ്പിള്ളി സ്ഥാനീകൻ വൈക്കത്ത്

പാച്ചു മൂത്തതവർകൾ.

പ്രസാധകൻ

പണ്ടിത സി. കെ. വി. ശൎമ്മാ

All Rights Reserved.

ത്രിശ്ശിവപേരൂർ

ഭാരതവിലാസം അച്ചുകൂടത്തിൽ

അച്ചടിച്ചത്.

1090.

വില അണ 8.

[ 3 ]


ബാലഭൂഷണം.

ഗ്രന്ഥകൎത്താ

വട്ടപ്പിള്ളി സ്ഥാനീകൻ വൈക്കത്ത്

പാച്ചു മൂത്തതവർകൾ.

പ്രസാധകൻ

പണ്ടിത സി. കെ. വി. ശൎമ്മാ

All Rights Reserved.

ത്രിശ്ശിവപേരൂർ

ഭാരതവിലാസം അച്ചുകൂടത്തിൽ

അച്ചടിച്ചത്.

1090.

വില അണ 8.

[ 4 ] പീഠികാ.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ സ്മൃതിപുരാണാദിപ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും അനുഭവപ്പെട്ടവയായി മതവിരോധംകൂടാതെ സാധാരണങ്ങളായിരിക്കുന്ന നല്ല അറിവുകളെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകളിൽ രാഗദ്വേഷാദിദോഷം കൂടാതെ ലോകോപകാരഗുണങ്ങളിൽ പ്രയത്നങ്ങളോടുകൂടി സത്യമാർഗ്ഗത്തുങ്കൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടുനടക്കുന്നത് ഈശ്വരപ്രീതിയെന്നുഌഅ മുഖ്യാഭിപ്രായത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നവിസ്താരങ്ങളാകുന്നു. സംസ്കൃതപദങ്ങളിൽ അനായാസേന പരിചയം വരുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രമാണവചനങ്ങൾക്കു ശരിയായിട്ടു മണിപ്രവാളശ്ലോകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അതാതു പ്രസംഗങ്ങളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ദുര്യുക്തികളെ ഖണ്ഡിച്ചുയുക്തിയോടും പ്രമാണത്തോടും കൂടി ആലോചനയാകുന്ന നല്ല പെരുവഴിയിൽ ചേർക്കുന്നതിന്ന് ഇതു ചെറിയവഴിയാകുമെന്നുവിചാരിക്കുന്നു. ഈ അറിവുകൾ ബാലന്മാർക്കു ശോഭയെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു 'ബാലഭൂഷണ'മെന്നു പുസ്തകത്തിനു നാമധേയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ വാക്കുകൾ മാലയാക്കി പറയപ്പെട്ടതാകകൊണ്ട് ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ എന്നു പറയപ്പെട്ടു.

ഗ്രന്ധകർത്താ [ 5 ] അവതാരിക.
ഒരുകാലത്ത മദ്രാസ് സർവ്വകലാശാലക്കാരുടെയും തിരുവിതാംകൂർ ബുക് കമ്മറ്റിയുടേയും പ്രത്യേകശ്രദ്ധയ്ക്കും ആദരാതിശയത്തിന്നും പാത്രീഭവിച്ചുശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബാലഭൂഷണത്തിന്റെ പ്രഭ പിന്നീട് മങ്ങിക്കിടന്നത് ആയതിന്റെ ഗുണക്കുറവുകൊണ്ടാണെന്ന് അതിൽ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരാൾക്കും അഭിപ്രായമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഗുണത്തിലധികം സേവയ്ക്കു മാർക്കുകിട്ടിത്തുടങ്ങിയകാലം മുതൽക്കു പലവിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളും മങ്ങിമയങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടിവന്നുപോയ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂഷണത്തിന്റെ വിലമതിപ്പിന്നും ഹാനിതട്ടിയതായിരിക്കണം. പോര. വേറേയും അനേകകാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം തുറന്നുപറഞ്ഞുബഹളമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കേണമെന്നല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. മങ്ങിമയങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു വിശിഷ്ടവസ്തു ഇതാ വീണ്ടും പ്രകാശിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഗുണഗൗരവത്തെ നിഷ്പക്ഷപാതമായി നോക്കിക്കണ്ടറിയേണ്ടതിന്നു മഹാജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകമാത്രമാണ് എന്റെ പ്രധാനകൃത്യം.
വയസ്സുകൊണ്ടും പ്രകൃതികൊണ്ടും, ബാലന്മാർ രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്. അവർ രണ്ടുകൂട്ടരേയും എടുത്തണിയുന്നപക്ഷം ഈ ഭൂഷണം ശോഭിപ്പിക്കുമെന്നതിന്നു രണ്ടുപക്ഷമില്ല. നമുക്ക് അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ അനേകം പ്രമേയരത്നങ്ങളെക്കൊണ്ടുനിർമ്മിച്ചതായ ഈ ഭൂഷണത്തെക്കുറിച്ചു ബാലന്മാർ മാത്രമല്ല പ്രൗഢന്മാരും സാദരന്മാരായിത്തീരുന്നതാണ്. എന്തായാലെന്താ ഭൂഷണം പെട്ടിക്കകത്തുവെച്ചു പൂട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ആർക്കും അതിനെ അണിയുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കാലക്രമേണ അസാദ്ധ്യത്തിലുള്ള ആശയും കെട്ടുപോകുന്നു. ഇതാ ആ കഷ്ടതയും തീർന്നു. ഇനി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഭൂഷണമെടുത്തണിയാറായി. ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങൾ
[ 6 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/6 [ 7 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/7 [ 8 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/8 [ 9 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/9 [ 10 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/10 [ 11 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/11 [ 12 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/12 [ 13 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/13 [ 14 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/14 [ 15 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/15 [ 16 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/16 [ 17 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/17 [ 18 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/18 [ 19 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/19 [ 20 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/20 [ 21 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/21 [ 22 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/22 [ 23 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/23 [ 24 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/24 [ 25 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/25 [ 26 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/26 [ 27 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/27 [ 28 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/28 [ 29 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/29 [ 30 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/30 [ 31 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/31 [ 32 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/32 [ 33 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/33 [ 34 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/34 [ 35 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/35 [ 36 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/36 [ 37 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/37 [ 38 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/38 [ 39 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/39 [ 40 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/40 [ 41 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/41 [ 42 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/42 [ 43 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/43 [ 44 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/44 [ 45 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/45 [ 46 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/46 [ 47 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/47 [ 48 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/48 [ 49 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/49 [ 50 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/50 [ 51 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/51 [ 52 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/52 [ 53 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/53 [ 54 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/54 [ 55 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/55 [ 56 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/56 [ 57 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/57 [ 58 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/58 [ 59 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/59 [ 60 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/60 [ 61 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/61 [ 62 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/62 [ 63 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/63 [ 64 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/64 [ 65 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/65 [ 66 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/66 [ 67 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/67 [ 68 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/68 [ 69 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/69 [ 70 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/70 [ 71 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/71 [ 72 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/72 [ 73 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/73 [ 74 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/74 [ 75 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/75 [ 76 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/76 [ 77 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/77 [ 78 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/78 [ 79 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/79 [ 80 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/80 [ 81 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/81 [ 82 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/82 [ 83 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/83 [ 84 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/84 [ 85 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/85 [ 86 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/86 [ 87 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/87 [ 88 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/88 [ 89 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/89 [ 90 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/90 [ 91 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/91 [ 92 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/92 [ 93 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/93 [ 94 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/94 [ 95 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/95 [ 96 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/96 [ 97 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/97 [ 98 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/98 [ 99 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/99 [ 100 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/100 [ 101 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/101 [ 102 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/102 [ 103 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/103 [ 104 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/104 [ 105 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/105 [ 106 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/106 [ 107 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/107 [ 108 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/108 [ 109 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/109 [ 110 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/110 [ 111 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/111 [ 112 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/112 [ 113 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/113 [ 114 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/114 [ 115 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/115 [ 116 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/116 [ 117 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/117 [ 118 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/118 [ 119 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/119 [ 120 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/120 [ 121 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/121 [ 122 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/122 [ 123 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/123 [ 124 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/124 [ 125 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/125 [ 126 ] താൾ:Bhalabhooshanam 1914.pdf/126

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ബാലഭൂഷണം&oldid=148463" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്