ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:സൂചികാപുരോഗതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സൂചിക അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷ് വർഗ്ഗം മലയാളം വർഗ്ഗം
T Category:Index Validated വർഗ്ഗം:സൂചിക - സാധൂകരിച്ചവ
V Category:Index Proofread വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തിയവ
C Category:Index Not-Proofread വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവ
MS Category:Index - Ready for Match and Split വർഗ്ഗം:സൂചിക - താളുകൾ ചേർക്കേണ്ടവ
OCR Category:Index - Text Layer Requested Category:Index - Text Layer Requested
L Category:Index - File to fix വർഗ്ഗം:സൂചിക - ശരിയാക്കാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ
default (ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ) Category:Index - Unknown progress]] വർഗ്ഗം:സൂചിക - പുരോഗതി അടയാളപ്പെടുത്താത്തവ

From [1]. Thanks. Vis M (സംവാദം) 22:31, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]