പവനപുരേശ കീർത്തനം/രണ്ട്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പവനപുരേശ കീർത്തനം
രചന:പൂന്താനം നമ്പൂതിരി
പവനപുരേശ കീർത്തനം/രണ്ട്
പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പനെ സ്തുതിച്ചെഴുതിയ പ്രസിദ്ധമായ പവനപുരേശ കീർത്തനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ കീർത്തനമാണിത്.

കാണാകേണം നിന്തിരുവടിയുടെ
പൂമെയ് പവനപുരേശ - ഹരേ!

കനകകിരീടം കുണ്ഡലവും ജഗ -
ദവനം ചെയ്യും ചില്ലീലതയും

കമലദളായത നയനദ്വയവും
തിരുമുഖവും മൃദു മന്ദസ്‌മിതവും

കണ്ഠേ വിലസിന കൗസ്‌തുഭമണിയും
കൊണ്ടാടീടിന വനമാലകളും

ചക്രഗദാംബുജ ശംഖാദികളെ
കൈകൊണ്ടീടിന തൃക്കൈ നാലും

പങ്കജമകളുടെ കൊങ്കയിലിഴുകിന,
കുങ്കുമപങ്കം കൊണ്ടങ്കിതമാം

വക്ഷോദേശേ ശോഭിതമാം ശ്രീ -
വത്സവുമത്ഭുത രോമാവലിയും

അണ്ഡകടാഹമസംഖ്യമിരിക്കും
ധന്യമതായോരുദർവുമേറ്റം,

നാഭിച്ചുഴിയിലലംകൃതമായി
ശ്ശോഭിച്ചീടും ബ്രഹ്മാവിനേയും,

മഞ്ജൂളതരമാം പീതാംബരവും
മംഗലമൂർത്തേ തൃത്തുട രണ്ടും

കേതകിയെത്താനോടിച്ചീടും
അത്ഭുത ജാനു മുഴംകാൽദ്വയവും

ഭക്തന്മാരുടെ ദുഃഖമശേഷം
പോക്കീടും തിരുമലരടിയിണയും

മുഷ്‌കോടരികിലണഞ്ഞു കൃതാന്തൻ
വക്കാണം തുടരുമ്പോളിങ്ങനെ

കാണാകേണം നിന്തിരുവടിയുടെ
പൂമെയ് പവനപുരേശ! ഹരേ!