നീതിശതകം/ഏഴാം ദശകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നീതിശതകം
രചന:ഭർതൃഹരി
പരോപകാരപദ്ധതി

ഭവന്തി നമ്രാസ്തരവഃ ഫലോദ്ഗമൈർ-
നവാംബുഭിർദൂരാവലമ്ബിനോ ഘനാഃ |
അനുദ്ധതാഃ സത്പുരുഷാഃ സമൃദ്ധിഭിഃ
സ്വഭാവ ഏഷ പരോപകാരിണാം |61||

ശ്രോത്രം ശ്രുതേനൈവ ന കുണ്ഡലേന
ദാനേന പാണിർന തു കങ്കണേന |
വിഭാതി കായഃ കരുണാകുലാനാം {കരുണാപരാണാം}
പരോപകാരേണ ന ചന്ദനേന ||62||

പദ്മാകരം ദിനകരോ വികചീകരോതി
ചന്ദ്രോ വികാസയതി കൈരവചക്രവാളം |
നാഭ്യർഥിതോ ജലധരോഽപി ജലം ദദാതി
സന്തഃ സ്വയം പരഹിതേ വിഹിതാഭിയോഗാഃ ||63||

ഏതേ സത്പുരുഷാഃ പരാർഥഘടകാഃ സ്വാർഥം പരിത്യജ്യ യേ
സാമാന്യാസ്തു പരാർഥമുദ്യമഭൃതഃ സ്വാർഥാവിരോധേന യേ |
തേഽമീ മാനുഷരാക്ഷസാഃ പരഹിതം സ്വാർഥായ നിഘ്നന്തി യേ
യേ തു ഘ്നന്തി നിരർഥകം പരഹിതം തേ കേ ന ജാനീമഹേ ||64||

പാപാൻ നിവാരയതി യോജയതേ ഹിതായ
ഗുഹ്യം നിഗൂഹതി ഗുണാൻ പ്രകടീകരോതി |
ആപദ്ഗതം ച ന ജഹാതി ദദാതി കാലേ
സന്മിത്രലക്ഷണമിദം പ്രവദന്ദി സന്തഃ ||65||

ക്ഷീരേണാത്മഗതോദകായ ഹി ഗുണാ ദത്താഃ പുരാ തേഽഖിലാഃ
ക്ഷീരോത്താപമവേക്ഷ്യ തേന പയസാ സ്വാത്മാ കൃശാനൗ ഹുതഃ |
ഗന്തും പാവകമുന്മനസ്തദഭവദ്ദൃഷ്ട്വാ തു മിത്രാപദം
യുക്തം തേന ജലേന ശാമ്യതി സതാം മൈത്രീ പുനസ്ത്വീദൃശീ ||66||

ഇതഃ സ്വപിതി കേശവഃ കുലമിതസ്തദീയദ്വിഷാം
ഇതശ്ച ശരണാർഥിനാം ശിഖരിണാം ഗണാഃ ശേരതേ |
ഇതോഽപി ബഡവാനലഃ സഹസമസ്തസംവർത്തകൈ-
രഹോ വിതതമൂർജിതം ഭരസഹം സിന്ധോർവപുഃ ||67||

ജാതഃ കൂർമഃ സ ഏകഃ പൃഥുഭുവനഭരായാർപ്പിതം യേന പൃഷ്ഠം
ശ്ലാഘ്യം ജന്മ ധ്രുവസ്യ ഭ്രമതി നിയമിതം യത്ര തേജസ്വി ചക്രം
സഞ്ജാതവ്യർഥപക്ഷാഃ പരഹിതകരണേനോപരിഷ്ടാന്ന ചാധോ
ബ്രഹ്മാണോദുംബരാന്തർമശകവദപരേ ജന്തവൊ ജാതനഷ്ടാഃ ||68||

തൃഷ്ണാം ഛിന്ധി ഭജ ക്ഷമാം ജഹി മദം പാപേ രതിം മാ കൃഥാഃ
സത്യം ബ്രൂഹ്യനുയാഹി സാധുപദവീം സേവസ്വ വിദ്വജ്ജനം |
മാന്യാൻ മാനയ വിദ്വിഷോഽപ്യനുനയ പ്രഖ്യാപയ പ്രശ്രയം
കീർത്തിം പാലയ ദുഃഖിതേ കുരു ദയാമേതത് സതാം ചേഷ്ടിതം ||69||

മനസി വചസി കായേ പുണ്യപീയൂഷപൂർണാ-
സ്ത്രിഭുവനമുപകാരശ്രേണിഭിഃ പ്രീണയന്തഃ |
പരഗുണ‍പരമാണൂൻ പർവതീകൃത്യ നിത്യം
നിജഹൃദി വികസന്തഃ ഖ്യാപയന്തഃ കിയന്തഃ ||70||

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നീതിശതകം/ഏഴാം_ദശകം&oldid=52269" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്