നീതിശതകം/ആറാം ദശകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നീതിശതകം
രചന:ഭർതൃഹരി
സുജനപദ്ധതി

വാഞ്ഛാ സജ്ജനസങ്ഗമേ പരഗുണേ പ്രീതിർഗുരൗ നമ്രതാ
വിദ്യായാം വ്യസനം സ്വയോഷിതി രതിർലോകാപവാദാദ് ഭയം |
ഭക്തിഃ ശൂലിനി ശക്തിരാത്മദമനേ സംസർഗമുക്തിഃ ഖലൈ-
രേതേ യേഷു വസന്തി നിർമലഗുണാസ്തേഭ്യോ മഹദ്ഭ്യോ നമഃ ||51||

വിപദി ധൈര്യമഥാഭ്യുദയേ ക്ഷമാ
സദസി വാൿപടുതാ യുധി വിക്രമഃ |
യശസി ചാഭിരുചിർവ്യസനം ശ്രുതൗ
പ്രകൃതിസിദ്ധമിദം ഹി മഹാത്മനാം ||52||

കരേ ശ്ലാഘ്യസ്ത്യാഗഃ ശിരസി ഗുരുപാദപ്രണയിതാ
മുഖേ സത്യാ വാണീ വിജയി ഭുജയോർവീര്യമതുലം |
ഹൃദി സ്വച്ഛാ വൃത്തിഃ ശ്രുതിമധിഗതം ച ശ്രവണയോർ-
വിനാപ്യൈശ്വര്യേണ പ്രകൃതിമഹതാം മണ്ഡനമിദം ||53||

പ്രാണാഘാതാന്നിവൃത്തിഃ പരധനഹരണേ സംയമഃ സത്യവാക്യം
കാലേ ശക്ത്യാ പ്രദാനം യുവതിജന‍കഥാമൂകഭാവഃ പരേഷാം |
തൃഷ്ണാസ്രോതോ വിഭങ്ഗോ ഗുരുഷു ച വിനയഃ സർവഭൂതാനുകമ്പാ-
സാമാന്യം സർവശാസ്ത്രേഷ്വനുപഹതവിധിഃ ശ്രേയസാമേഷ പന്ഥാഃ ||54||

സമ്പത്സു മഹതാം ചിത്തം
ഭവത്യുത്പലകോമളം |
ആപത്സു ച മഹാശൈല-
ശിലാസങ്ഘാതകർക്കശം ||55||

പ്രിയാ ന്യായ്യാ വൃത്തിർമലിനമസുഭങ്ഗേഽപ്യസുകരം
ത്വസന്തോ നാഭ്യർഥ്യാഃ സുഹൃദപി ന യാച്യഃ കൃശധനഃ |
വിപദ്യുച്ചൈഃ സ്ഥേയം പദമനുവിധേയം ച മഹതാം
സതാം കേനോദ്ദിഷ്ടം വിഷമമസിധാരാവ്രതമിദം ||56||

പ്രദാനം പ്രച്ഛന്നം ഗൃഹമുപഗതേ സംഭ്രമവിധിഃ
പ്രിയം കൃത്വാ മൗനം സദസി കഥനം ചാപ്യുപകൃതേഃ |
അനുത്സേകോ ലക്ഷ്മ്യാം നിരഭിഭവസാരാഃ പരകഥാഃ
സതാം കേനോദ്ദിഷ്ടം വിഷമമസിധാരാവ്രതമിദം ||57||

സന്തപ്തായസി സംസ്ഥിതസ്യ പയസോ നാമാപി ന ജ്ഞായതേ
മുക്താകാരതയാ തദേവ നളിനീപത്രസ്ഥിതം രാജതേ |
സ്വാത്യാം സാഗരശുക്തിമധ്യപതിതം തന്മൗക്തികം ജായതേ
പ്രായേണാധമമധ്യമോത്തമജുഷാമേവംവിധാഃ വൃത്തയഃ
{പ്രായേണാധമമധ്യമോത്തമഗുണഃ സംസർഗതോ ജായതേ} ||58||

യഃ പ്രീണയേത് സുചരിതൈഃ പിതരം സ പുത്രോ
യദ് ഭർത്തുരേവ ഹിതമിച്ഛതി തത് കളത്രം |
തൻ മിത്രമാപദി സുഖേ ച സമക്രിയം യ-
ദേതത്ത്രയം ജഗതി പുണ്യകൃതോ ലഭന്തേ ||59||

നമ്രത്വേനോന്നമന്തഃ പര‍ഗുണ‍കഥനൈഃ സ്വാൻ ഗുണാൻ ഖ്യാപയന്തഃ
സ്വാർഥാൻ സമ്പാദയന്തോ വിതതപൃഥുതരാരംഭയത്നാഃ പരാർഥേ |
ക്ഷാന്ത്യൈവാക്ഷേപരൂക്ഷാക്ഷര‍മുഖരമുഖാൻ ദുർജനാൻ ദുഃഖയന്തഃ {ദൂഷയന്തഃ}
സന്തഃ സാശ്ചര്യചര്യാ ജഗതി ബഹുമതാ കസ്യ നാഭ്യർച്ചനീയാഃ ||60||

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നീതിശതകം/ആറാം_ദശകം&oldid=52267" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്