ദേവീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്/രണ്ടാം അദ്ധ്യായം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ദേവീമാഹാത്മ്യം അർഗളാസ്തോത്രവും അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളും ദയവായി നൽകുക