ദേവീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട്/പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

നാരായണീസ്തുതിര്നാമ ഏകാദശോ‌உധ്യായഃ ||

ധ്യാനം ഓം ബാലാര്കവിദ്യുതിമ് ഇംദുകിരീടാം തുംഗകുചാം നയനത്രയയുക്താമ് | സ്മേരമുഖീം വരദാംകുശപാശഭീതികരാം പ്രഭജേ ഭുവനേശീമ് ||

ഋഷിരുവാച||1||

ദേവ്യാ ഹതേ തത്ര മഹാസുരേന്ദ്രേ സേന്ദ്രാഃ സുരാ വഹ്നിപുരോഗമാസ്താമ്| കാത്യായനീം തുഷ്ടുവുരിഷ്ടലാഭാ- ദ്വികാസിവക്ത്രാബ്ജ വികാസിതാശാഃ || 2 ||

ദേവി പ്രപന്നാര്തിഹരേ പ്രസീദ പ്രസീദ മാതര്ജഗതോ‌உഭിലസ്യ| പ്രസീദവിശ്വേശ്വരി പാഹിവിശ്വം ത്വമീശ്വരീ ദേവി ചരാചരസ്യ ||3||

ആധാര ഭൂതാ ജഗതസ്ത്വമേകാ മഹീസ്വരൂപേണ യതഃ സ്ഥിതാസി അപാം സ്വരൂപ സ്ഥിതയാ ത്വയൈത ദാപ്യായതേ കൃത്സ്നമലങ്ഘ്യ വീര്യേ ||4||

ത്വം വൈഷ്ണവീശക്തിരനന്തവീര്യാ വിശ്വസ്യ ബീജം പരമാസി മായാ| സമ്മോഹിതം ദേവിസമസ്ത മേതത്- ത്ത്വം വൈ പ്രസന്നാ ഭുവി മുക്തിഹേതുഃ ||5||

വിദ്യാഃ സമസ്താസ്തവ ദേവി ഭേദാഃ| സ്ത്രിയഃ സമസ്താഃ സകലാ ജഗത്സു| ത്വയൈകയാ പൂരിതമമ്ബയൈതത് കാതേ സ്തുതിഃ സ്തവ്യപരാപരോക്തിഃ ||6||


സര്വ ഭൂതാ യദാ ദേവീ ഭുക്തി മുക്തിപ്രദായിനീ| ത്വം സ്തുതാ സ്തുതയേ കാ വാ ഭവന്തു പരമോക്തയഃ ||7||

സര്വസ്യ ബുദ്ധിരൂപേണ ജനസ്യ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ| സ്വര്ഗാപവര്ഗദേ ദേവി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||8||

കലാകാഷ്ഠാദിരൂപേണ പരിണാമ പ്രദായിനി| വിശ്വസ്യോപരതൗ ശക്തേ നാരായണി നമോസ്തുതേ ||9||

സര്വ മങ്ഗള മാങ്ഗള്യേ ശിവേ സര്വാര്ഥ സാധികേ| ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||10||

സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാശാനാം ശക്തിഭൂതേ സനാതനി| ഗുണാശ്രയേ ഗുണമയേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||11||

ശരണാഗത ദീനാര്ത പരിത്രാണപരായണേ| സര്വസ്യാര്തിഹരേ ദേവി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||12||

ഹംസയുക്ത വിമാനസ്ഥേ ബ്രഹ്മാണീ രൂപധാരിണീ| കൗശാമ്ഭഃ ക്ഷരികേ ദേവി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||13||

ത്രിശൂലചന്ദ്രാഹിധരേ മഹാവൃഷഭവാഹിനി| മാഹേശ്വരീ സ്വരൂപേണ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||14||

മയൂര കുക്കുടവൃതേ മഹാശക്തിധരേ‌உനഘേ| കൗമാരീരൂപസംസ്ഥാനേ നാരായണി നമോസ്തുതേ||15||

ശങ്ഖചക്രഗദാശാര്ങ്ഗഗൃഹീതപരമായുധേ| പ്രസീദ വൈഷ്ണവീരൂപേനാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||16||

ഗൃഹീതോഗ്രമഹാചക്രേ ദംഷ്ത്രോദ്ധൃതവസുന്ധരേ| വരാഹരൂപിണി ശിവേ നാരായണി നമോസ്തുതേ||17||

നൃസിംഹരൂപേണോഗ്രേണ ഹന്തും ദൈത്യാന് കൃതോദ്യമേ| ത്രൈലോക്യത്രാണസഹിതേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||18||

കിരീടിനി മഹാവജ്രേ സഹസ്രനയനോജ്ജ്വലേ| വൃത്രപ്രാണഹാരേ ചൈന്ദ്രി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||19||

ശിവദൂതീസ്വരൂപേണ ഹതദൈത്യ മഹാബലേ| ഘോരരൂപേ മഹാരാവേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||20||

ദംഷ്ത്രാകരാള വദനേ ശിരോമാലാവിഭൂഷണേ| ചാമുണ്ഡേ മുണ്ഡമഥനേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||21||

ലക്ഷ്മീ ലജ്ജേ മഹാവിധ്യേ ശ്രദ്ധേ പുഷ്ടി സ്വധേ ധ്രുവേ| മഹാരാത്രി മഹാമായേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||22||

മേധേ സരസ്വതി വരേ ഭൂതി ബാഭ്രവി താമസി| നിയതേ ത്വം പ്രസീദേശേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||23||

സര്വസ്വരൂപേ സര്വേശേ സര്വശക്തിസമന്വിതേ| ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുര്ഗേ ദേവി നമോ‌உസ്തുതേ ||24||

ഏതത്തേ വദനം സൗമ്യം ലോചനത്രയഭൂഷിതമ്| പാതു നഃ സര്വഭൂതേഭ്യഃ കാത്യായിനി നമോ‌உസ്തുതേ ||25||

ജ്വാലാകരാളമത്യുഗ്രമശേഷാസുരസൂദനമ്| ത്രിശൂലം പാതു നോ ഭീതിര്ഭദ്രകാലി നമോ‌உസ്തുതേ||26||

ഹിനസ്തി ദൈത്യതേജാംസി സ്വനേനാപൂര്യ യാ ജഗത്| സാ ഘണ്ടാ പാതു നോ ദേവി പാപേഭ്യോ നഃ സുതാനിവ||27||

അസുരാസൃഗ്വസാപങ്കചര്ചിതസ്തേ കരോജ്വലഃ| ശുഭായ ഖഡ്ഗോ ഭവതു ചണ്ഡികേ ത്വാം നതാ വയമ്||28||

രോഗാനശേഷാനപഹംസി തുഷ്ടാ രുഷ്ടാ തു കാമാ സകലാനഭീഷ്ടാന് ത്വാമാശ്രിതാനാം ന വിപന്നരാണാം| ത്വാമാശ്രിതാ ശ്രയതാം പ്രയാന്തി||29||

ഏതത്കൃതം യത്കദനം ത്വയാദ്യ ദര്മദ്വിഷാം ദേവി മഹാസുരാണാമ്| രൂപൈരനേകൈര്ഭഹുധാത്മമൂര്തിം കൃത്വാമ്ഭികേ തത്പ്രകരോതി കാന്യാ||30||

വിദ്യാസു ശാസ്ത്രേഷു വിവേക ദീപേ ഷ്വാദ്യേഷു വാക്യേഷു ച കാ ത്വദന്യാ മമത്വഗര്തേ‌உതി മഹാന്ധകാരേ വിഭ്രാമയത്യേതദതീവ വിശ്വമ്||31||

രക്ഷാംസി യത്രോ ഗ്രവിഷാശ്ച നാഗാ യത്രാരയോ ദസ്യുബലാനി യത്ര| ദവാനലോ യത്ര തഥാബ്ധിമധ്യേ തത്ര സ്ഥിതാ ത്വം പരിപാസി വിശ്വമ്||32||

വിശ്വേശ്വരി ത്വം പരിപാസി വിശ്വം വിശ്വാത്മികാ ധാരയസീതി വിശ്വമ്| വിശ്വേശവന്ധ്യാ ഭവതീ ഭവന്തി വിശ്വാശ്രയാ യേത്വയി ഭക്തിനമ്രാഃ||33||


ദേവി പ്രസീദ പരിപാലയ നോ‌உരി ഭീതേര്നിത്യം യഥാസുരവദാദധുനൈവ സദ്യഃ| പാപാനി സര്വ ജഗതാം പ്രശമം നയാശു ഉത്പാതപാകജനിതാംശ്ച മഹോപസര്ഗാന്||34||

പ്രണതാനാം പ്രസീദ ത്വം ദേവി വിശ്വാര്തി ഹാരിണി| ത്രൈലോക്യവാസിനാമീഡ്യേ ലോകാനാം വരദാ ഭവ||35||

ദേവ്യുവാച||36||

വരദാഹം സുരഗണാ പരം യന്മനസേച്ചഥ| തം വൃണുധ്വം പ്രയച്ഛാമി ജഗതാമുപകാരകമ് ||37||

ദേവാ ഊചുഃ||38||

സര്വബാധാ പ്രശമനം ത്രൈലോക്യസ്യാഖിലേശ്വരി| ഏവമേവ ത്വയാകാര്യ മസ്മദ്വൈരി വിനാശനമ്||39||

ദേവ്യുവാച||40||

വൈവസ്വതേ‌உന്തരേ പ്രാപ്തേ അഷ്ടാവിംശതിമേ യുഗേ| ശുമ്ഭോ നിശുമ്ഭശ്ചൈവാന്യാവുത്പത്സ്യേതേ മഹാസുരൗ ||41||

നന്ദഗോപഗൃഹേ ജാതാ യശോദാഗര്ഭ സംഭവാ| തതസ്തൗനാശയിഷ്യാമി വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ||42||

പുനരപ്യതിരൗദ്രേണ രൂപേണ പൃഥിവീതലേ| അവതീര്യ ഹവിഷ്യാമി വൈപ്രചിത്താംസ്തു ദാനവാന് ||43||

ഭക്ഷ്യ യന്ത്യാശ്ച താനുഗ്രാന് വൈപ്രചിത്താന് മഹാസുരാന്| രക്തദന്താ ഭവിഷ്യന്തി ദാഡിമീകുസുമോപമാഃ||44||

തതോ മാം ദേവതാഃ സ്വര്ഗേ മര്ത്യലോകേ ച മാനവാഃ| സ്തുവന്തോ വ്യാഹരിഷ്യന്തി സതതം രക്തദന്തികാമ്||45||

ഭൂയശ്ച ശതവാര്ഷിക്യാമ് അനാവൃഷ്ട്യാമനമ്ഭസി| മുനിഭിഃ സംസ്തുതാ ഭൂമൗ സമ്ഭവിഷ്യാമ്യയോനിജാ ||46||

തതഃ ശതേന നേത്രാണാം നിരീക്ഷിഷ്യാമ്യഹം മുനീന് കീര്തിയിഷ്യന്തി മനുജാഃ ശതാക്ഷീമിതി മാം തതഃ||47||

തതോ‌உ ഹമഖിലം ലോകമാത്മദേഹസമുദ്ഭവൈഃ| ഭരിഷ്യാമി സുരാഃ ശാകൈരാവൃഷ്ടേഃ പ്രാണ ധാരകൈഃ||48||

ശാകമ്ഭരീതി വിഖ്യാതിം തദാ യാസ്യാമ്യഹം ഭുവി| തത്രൈവ ച വധിഷ്യാമി ദുര്ഗമാഖ്യം മഹാസുരമ്||49||

ദുര്ഗാദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി| പുനശ്ചാഹം യദാഭീമം രൂപം കൃത്വാ ഹിമാചലേ||50||

രക്ഷാംസി ക്ഷയയിഷ്യാമി മുനീനാം ത്രാണ കാരണാത്| തദാ മാം മുനയഃ സര്വേ സ്തോഷ്യന്ത്യാന മ്രമൂര്തയഃ||51||

ഭീമാദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി| യദാരുണാഖ്യസ്ത്രൈലൊക്യേ മഹാബാധാം കരിഷ്യതി||52||

തദാഹം ഭ്രാമരം രൂപം കൃത്വാസജ്ഖ്യേയഷട്പദമ്| ത്രൈലോക്യസ്യ ഹിതാര്ഥായ വധിഷ്യാമി മഹാസുരമ്||53||

ഭ്രാമരീതിച മാം ലോകാ സ്തദാസ്തോഷ്യന്തി സര്വതഃ| ഇത്ഥം യദാ യദാ ബാധാ ദാനവോത്ഥാ ഭവിഷ്യതി||54||

തദാ തദാവതീര്യാഹം കരിഷ്യാമ്യരിസംക്ഷയമ് ||55||

|| സ്വസ്തി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ നാരായണീസ്തുതിര്നാമ ഏകാദശോ‌உധ്യായഃ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ലക്ഷ്മീബീജാധിഷ്തായൈ ഗരുഡവാഹന്യൈ നാരയണീ ദേവ്യൈ-മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ🙏🏻