താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/70

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൫ൻ
പതിനേഴാം പ്രകരണം ഇരുപതാം അധ്യായം


പണിയിച്ച് അതിന്റ മധ്യത്തിൽ വാസഗൃഹം നിമ്മിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആസന്നമാകുമാറു മരം കൊണ്ടു ചൈത്യദേവതമാരുടെ പ്രതിമകൾ കൊത്തിയ പിധാന ദ്യരത്തോടുകുടിയതും അനേകം സരുംഗാസഞ്ചാരങൾ (തുരങ്കമാഗ്ഗങൾ) ഉളളതുമായ ഒരുദുമിഗൃഹം പണിയിച്ച അതിന്റ മധ്യത്തിൽ റാസഗൃഹം നിമ്മിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദിത്തിയിൽ ഗൃഢമായ സേപനങളോടു കുടിയതോ സുശിരമായ(ഉള്ളതുമായപൊളളയായ) സതംഭത്തൂടെ പ്രവേശാപസാരമാഗ്ഗമുളളതോ അടിയിൽനിന്നു മുകളിലേക്കുയ(ന്ത്ംകൊട്ട് ബഡ്ഡിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു പ്രാസാദം പണിയിച്ച അതിന്റമധ്യത്തിൽ വാസഗൃഹമാക്കണം ഈയന്ത്ബധനം ആൽപ്രതികാരാതഥമായി ആദ്യംതന്നേ ചെയതയോ ആപത്തുവരുമ്പോൾ ചെയതയോ ആടാം തന്നേസഹാദ്യീയിഭയം(തന്നെപ്പാലെ പഠിച്ചറിഞ ശതുവിൽവുവ്വുളളഭയം)ശങ്കിച്ച മേൽപ്പറഞിവയിൽ മറെറാന്ന്ഭിന്നമായ വിധത്തിൽ വികപ്പിച്ചം വാസഗൃഹം പണിയിക്കാവുന്നതാണ്

മാനുഷാഗ്നി[1] കൊണ്ടു മൂന്നുപ്രാവശ്യം അപസവ്യ (പ്രദിക്ഷണം)മായിട്ടു അന്തഃപുരത്തിൽ ഉഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പിന്നെ മറെറാരഗ്നി ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല അവിടെ മറെറാരഗ്നി ജ്വലിക്കുകയുമില്ല വൈദ്യുതഭസ്മ[2]വും പുറ്റുമണ്ണം കൂടി കരകവാരി (ആലിപ്പഴത്തിൻനീർ)യിൽ കുഴച്ചു ഭിത്തികളിന്മേൽ തേച്ചാലും അന്തഃപുരത്തിൽ അഗ്നിബാധ വരികയില്ല.


  1. ശ(തുഹതനായോ ശൂലാരോപിതനായോ മൃതിയടഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥിയിൻ കരിങ്ങാലിമുളകൊണ്ടു കടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ അഗ്നിയാണ് മാനുഷാഗ്നി
  2. വൈദൃതഭസ്മം=ഇടിവെട്ടി വെന്ത മരത്തിന്റെ വെണ്ണീറ്
Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/70&oldid=154819" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്