താൾ:History of Kerala Third Edition Book Name History.pdf/21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
18
ചരിത്രം

അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതു തീൎച്ച പറവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

൭൨൫-ൽ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ടും കബരാല് തിരിയെ വന്നു കൊച്ചിരാജാവിനെ സഹായിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ യുദ്ധം നിർത്തിയതായിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം വളരെ കാലത്തേക്കു രണ്ടു സ്വരൂപവും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എടപാടുകളെപ്പറ്റി വിവരമായ അറിവൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല.

൬൭൫ാമാണ്ടു മുതൽ ൭൨൫ാമാണ്ടുവരെ നെടുവിരുപ്പുസ്വരൂപവും രാമാണ്ടു മുതൽ പ്രാമാണ്ടുവരെ നെടു പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എടപാടുകളെപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനു ശേഷം കേൾവി വഴിയായിട്ടും ലക്ഷ്യം മൂലമായിട്ടും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി തൽക്കാലം അറിവുള്ളത് ൮൨൬ മുതൽക്കാണ്. ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ ചില ദിക്കുകളിൽ ലക്ഷ്യപ്രകാരമുള്ള പഴയ ഭാഷാരീതിയെ അനുകരിക്കുന്നതായാൽ വായനക്കാൎക്കു രുചികരമായിരിക്കുമെന്നും അപ്രസിദ്ധപദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ, അവയുടെ അൎത്ഥം, അതാതു വാക്കുകളുടെ അടുത്തുതന്നെ ‘ആ വരണചിഹ്ന’ത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗാവസാ