താൾ:Gadgil report.pdf/119

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ ളീൃല (ലെല ലഃുഹമിമശേീി ീള ുമൃമാലലേൃ യലഹീം ളീൃ ലമരവ 5' ഃ 5' ഴൃശറ ളീൃ ലമരവ മേലേ ശി വേല ണലലേൃി ഏവമ ഇെീ്‌ലൃ. 6 അശൈഴിലറ ൃമിസ ളെീൃ വേല ളീഹഹീംശിഴ 8 ുമൃമാലലേൃ

ഞെമിസശിഴ വേല ുമൃമാലലേൃ ഴെലിലൃമലേറ

മ ഋിറലാശര ുഹമി  : ചൌായലൃ ീള ലിറലാശര ുഹമി ുെലരശല യെ കഡഇചബാമഃ ചൗായലൃ ീള കഡഇച ഞലറ ഹശലേറ ാമാാമഹ ുെലരശല രെ ഡിശൂൗല ുലൃരലി ജേലൃരലിമേഴല ീള മൃലമ രീ്‌ലൃലറ യ്യ ൗിശൂൗല ല്‌ലൃഴൃലലി ലരീ്യെലോ റെ ഇീാു3 ുലൃരലി  : ജേലൃരലിമേഴല ീള മൃലമ രീ്‌ലൃലറ യ്യ ൃലഹമശേ്‌ലഹ്യ ൗിറശൗേൃയലറ ളീൃല ംേശവേ

ഹീം ലറഴല

ല എീൃല ുേലൃരലി ജേലൃരലിമേഴല ീള ളീൃല മേൃലമ ള ഋഹല്‌മശേീി ഴ ടഹീുല വ ഞശുമൃശമി എീൃല/ഢെലഴലമേശേീി

അ്‌ലൃമഴല ീള വേല ൃമിസ ളെീൃ മഹഹ ുമൃമാലലേൃ

ഋെടദ മശൈഴിാലി മേഹഴീൃശവോ

അ വേലൃല ശ മെി ലരീഹീഴശരമഹ ഴൃമറശലി ളേൃീാ ിീൃവേ ീേ ീൌവേ ശി വേല ണലലേൃി ഏവമ ംെശവേ രവമിഴല ശെി റശ്‌ലൃശെ്യേ മിറ ുെലരശല ൃെശരവില മൈ ംെലഹഹ മ ുെവ്യശെരമഹ ളലമൗേൃല, മെ ിീൃാമഹശ്വമശേീി ളീൃ ല്‌ലൃ്യ മേലേ ംമ റെീില ളീൃ വേലലെ ുമൃമാലലേൃ ഠെവൗ, രെീൃല ംെലൃല ിീൃാമഹശ്വലറ ളീൃ ലമരവ മേലേ എീൃ ശിമേിരല, വേല വശഴവല ൃേലരീൃറലറ മഹശേൗേറല ശി മ ഴശ്‌ലി ഴൃശറ ശി മ മേലേ ംമ ഴെശ്‌ലി വേല ാമഃശാമഹ രെീൃല മിറ മഹഹ ീവേലൃ ഴൃശറ ശെി വേമ മേലേ ംലൃല ൃമിസലറ ശി ൃലഹമശേ്‌ല ളമവെശീി അളലേൃ ിീൃാമഹശ്വമശേീി ൃമിസ ംെലൃല മശൈഴിലറ ീി മ രെമഹല ളൃീാ 1 ീേ 10 യമലെറ ീി വേല ാമഃശാൗാ ്‌മഹൗല ീള ലമരവ ുമൃമാലലേൃ ളീൃ ലമരവ മേലേ. 7. ടൗയലെൂൗലി ീേ വേല ൃമിസ ഴലിലൃമശേീി, വേല മ്‌ലൃമഴല ീള വേല ൃമിസ ളെീൃ മഹഹ ുമൃമാലലേൃ ംെലൃല രമഹരൗഹമലേറ. കള, ളീൃ മ ഴൃശറ, വേലൃല ശ റെമമേ ളീൃ ീിഹ്യ ളീൃ 5 ുമൃമാലലേൃ ീൌ ീേള 8 ുമൃമാലലേൃ, വേലി റശ്‌ശറശിഴ വേല ാൌ യ്യ വേല ിൗായലൃ ീള ുമൃമാലലേൃ മെലൈലൈറ ീേീസ രമൃല ീള വേല ുൃീയഹലാ ീള റമമേ മ്‌മശഹമയഹല ളീൃ ്‌മൃശമയഹല ിൗായലൃ ീെള ുമൃമാലലേൃ ുെലൃ ഴൃശറ. 8. 1 ണല ൃേലമ ണേലലേൃി ഏവമ ൃെലഴശീി ീെള ലമരവ മേലേ ലെുമൃമലേഹ്യ മ. യ. ര.

ഋഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ മെൃല ൃേലമലേറ മ മെ ളീൗൃവേ ലെുമൃമലേ രമലേഴീൃ്യ ഋടദ1, ഋടദ2 മിറ ഋടദ3 മേൗേ മെൃല മശൈഴിലറ ീിഹ്യ ീേ ഴൃശറ ീൌശെറല ലഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ ഋെടദ1 മേൗേ മെൃല മശൈഴിലറ ീിഹ്യ ീേ രൌവ ഴൃശറ മെ വെമ്‌ല മ രെീൃല മ ഹേലമ ലേൂൗമഹഹശിഴ, ീൃ വശഴവലൃ വേമി വേല ഹീംല രെീൃശിഴ ഴൃശറ ളെമഹഹശിഴ ംശവേശി ലഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ ഠെവല ലഃലേി ീേള ലഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ ുെഹൗ ഋെടദ1ംശഹഹ ിീ ിേീൃാമഹഹ്യ ലഃരലലറ 60 ീള വേല ീേമേഹ മൃലമ ഠവല ലഃലേി ീേള ഋടദ3 ംശഹഹ ിീൃാമഹഹ്യ യല മൃീൗിറ 25 ീള വേല ീേമേഹ മൃലമ

റ.

ല.

ണശവേ വേലലെ ശേുൗഹമശേീി, ംെല മറീു വേല ളീഹഹീംശിഴ ുൃീരലറൗൃല: ഘല ുേ യല വേല ുലൃരലിമേഴല ീള മൃലമ ളമഹഹശിഴ ൗിറലൃ ലഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ

............................................................................................................................................................................................................

92

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/119&oldid=159191" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്