താൾ:Gadgil report.pdf/120

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ ഘല ഃേ യല വേല ുലൃരലിമേഴല ീള മൃലമ മശൈഴിലറ ീേ ഋടദ1 ഘല ്യേ യല വേല ുലൃരലിമേഴല ീള മൃലമ മശൈഴിലറ ീേ ഋടദ2 ഘല ്വേ യല വേല ുലൃരലിമേഴല ീള മൃലമ മശൈഴിലറ ീേ ഋടദ3 ഛയ്‌ശീൗഹ്യെ, ു+ഃ+്യ+്വ = 100 ചീം, ംല രമി ്‌ശമൌഹശ്വല വേൃലല രെലിമൃശീ ശെി ലേൃാ ീെള ്‌മഹൗല ീള ു ധ1പ ു>75, ധ2പ 60<ു<75, മിറ ധ3പ ു<60 ചീൃാമഹഹ്യ ു<60 ംശഹഹ വീഹറ, യൗ ഹേീഴശരമഹഹ്യ ംല ാൗ മേഹഹീം ളീൃ വേല ളശൃ ംേീ മ ംെലഹഹ. ധ1പ ു>75 കി വേശ രെമലെ, മഹഹ മൃലമ ീൌശെറല ലഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ ംെശഹഹ യല മശൈഴിലറ ീേ ഋടദ3 ചീ ഴൃശറ ംെശഹഹ യല മശൈഴിലറ ീേ ഋടദ1 ീൃ ഋടദ2, മ ലെഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ വേലാലെഹ്‌ല ലെഃരലലറ 75 ീള വേല ൃലഴശീി ഃ=0, ്യ=0, ്വ (100–ു); ീെ വേമ ഃേ+്യ+്വ+ു 0+0+(100–ു)+ു=100 ധ2പ 60<ു<75 കി വേശ രെമലെ, ംല ംശഹഹ മശൈഴി വേല ഹീംല രെീൃശിഴ 25 ീള ഴൃശറ ീേ ഋടദ3 മിറ വേല യമഹമിരല ഴൃശറ ീേ ഋടദ2 ചീ ഴൃശറ ംെശഹഹ യല മശൈഴിലറ ീേ ഋടദ1, മ ലെഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ വേലാലെഹ്‌ല ലെഃരലലറ 60 ീള വേല ൃലഴശീി ഠവലി, ഃ=0, ്യ=(75–ു), ്വ=25 ഹലമറശിഴ ീേ ഃ+്യ+്വ+ു 0+(75–ു)+25+ു=100 ധ3മപ ു<60 ഠവശ ംെശഹഹ യല വേല ിീൃാമഹ രമലെ കി വേശ രെമലെ, ംല ംശഹഹ മശൈഴി വേല ഹീംല രെീൃശിഴ 25 ീള ഴൃശറ ീേ ഋടദ3 ഠവല യമഹമിരല ീള (75–ു വമ ീേ യല മശൈഴിലറ ീേ ഋടദ1 മിറ ഋടദ2 രൌവ വേമ ുേ+ഋടദ1=60 ടശിരല ംല മരരലു വേമ ലേഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ മെിറ ഋടദ1 വെീൗഹറ ിീ ലേഃരലലറ 60%, ംല വമ്‌ല ീേ മശൈഴി മഹഹ ീള വേല ീേു രെീൃശിഴ 60 ഴൃശറ വേമ മേൃല ീൗശെറല ലഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ ീേ ഋടദ1, ുൃീ്‌ശറലറ വേമ വേല ഹീംല രെീൃല മാീിഴ വേലലെ മ ഹേലമ ലേൂൗമഹ ീെൃ ശ വെശഴവലൃ വേമി വേല ഹീംല രെീൃല ീള വേല ഴൃശറ ളെമഹഹശിഴ ംശവേശി ലഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ. ടെീ, ശി വേശ രെലിമൃശീ ീള 60<ു<75 ഃ=(60–ു), ്യ=15, ്വ=25, മിറ ഃ+്യ+്വ+ു (60–ു)+15+25+ു=100. ധ3യപ ഛില ാീൃല ുെലരശമഹ രമലെ, വമ ീേ യല രീിശെറലൃലറ ളീൃ വേശ രെലിമൃശീ ീള ു<60, ിമാലഹ്യ വേമ ലേൂൗമശേിഴ വേല ഹീംല രെീൃല ീള വേല ഴൃശറ ളെമഹഹശിഴ ംശവേശി ലഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ ീേ വേല ഹീംല രെീൃല ീള വേല ഴൃശറ മെശൈഴിലറ ീേ ഋടദ1 റീല ിെീ മേശൈഴി ലിീൗഴവ ഴൃശറ ീേ ഋടദ1, ീെ വേമ (ുേ+ഃ)<60 കി വേമ രേമലെ, വേല യമഹമിരല ീള വേല ീേു രെീൃശിഴ 75 ഴൃശറ വേമ മേൃല ീൗശെറല ലഃശശേിഴ ജൃീലേരലേറ അൃലമ, മെിറ ഴൃശറ മെശൈഴിലറ ീേ ഋടദ1, ംശഹഹ യല മശൈഴിലറ ീേ ഋടദ2 ടീ, ്യ=75–(ു+ഃ), മിറ ംശഹഹ യല ാീൃല വേമി 15%. അഴമശി, ഃ+്യ+്വ+ു ഃ+75–(ു+ഃ)+25+ു=100 ധ4പ അി മററശശേീിമഹ, രെീൃല മശൈഴിാലി റേല്‌ശരല വമ യെലലി ശിൃേീറൗരലറ ണവലി ംല ംമി ീേ ലെഹലര ീൊല ുെലരശളശര ുലൃരലിമേഴല ീള ഴൃശറ, മ്യെ, ഹീംല 25%, ലെശേിഴ വേല വേൃലവെീഹറ ീേ മ ുെലരശളശര ശിലേഴൃമഹ രെീൃല ാമ്യ ിീ ്യേശലഹറ വേല റലശെൃലറ ൃലഹൌ ഠേവലി, ംല ൃമിസ വേല ുമൃമാലലേൃ ൗെലെറ ീേ ഴലിലൃമലേ വേല രെീൃല ശെി വേല ീൃറലൃ ീള വേലശൃ ശാുീൃമേിരല, മിറ ൃലംീൃസ വേല രെീൃല യ്യെ ശഴിീൃശിഴ വേല ഹലമ ശോുീൃമേി ുേമൃമാലലേൃ ശേഹഹ ൃീൗഴവഹ്യ വേല റലശെൃലറ ുലൃരലിമേഴല, മ്യെ യലംേലലി 22 ീേ 28, ശ ൃെലമരവലറ. ഠീ ാമസല മറാശിശൃേമശേീി ലമ്യെ, വേല ഋടദ മൃല ലഃൃേമുീഹമലേറ മിറ ൃലുീൃലേറ ളീൃ മേഹൗസമ ഠെവല മശൈഴിലറ ഋടദ ഹല്‌ലഹ ീേ വേല മേഹൗസമ ശ വേല ഋടദ വേമ രേീ്‌ലൃ വേല ഹമൃഴല ളേൃമരശേീി ീള വേല മേഹൗസമ. കി വേല രമലെ ീള ഏീമ, യലരമൗലെ ീള ശ ശ്വെല മിറ വേല ൗലെ ീള 1 ാശിൗലേ ഃ 1 ാശിൗലേ ഴൃശറ, ഋെടദ മെൃല ിീ ൃേലുീൃലേറ ളീൃ ംവീഹല മേഹൗസമ, യൌ യ്യേ ഴൃശറ ംെശവേശി മേഹൗസമ. ഠെവല ാലവേീറ ശ ശെഹഹൗൃേമലേറ ളീൃ ഏീമ:

മ അ ണഏ റമമേയമലെ ളീൃ ഏീമ ശ ുെൃലുമൃലറ മ റെശരൌലൈറ മയീ്‌ല യ ഠവല ുമൃമാലലേൃ മെൃല ൃമിസലറ ീി മ 110 രെമഹല, ംശവേ ഹീംല മേ 1 മേിറ വശഴവല ലേരീഹീഴശരമഹ

ശെഴിശളശരമിരല മ 10

രേ ഇീാുീശെലേ രെീൃല – മെ്‌ലൃമഴല ളീൃ ലമരവ ഴൃശറ മൃല രമഹരൗഹമലേറ റ.

എീൃ മൃൃശ്‌ശിഴ മ ഋേടദ, വേല ഴൃശറ രെീൃല ംെലൃല ൃേലമലേറ വേൗ:

............................................................................................................................................................................................................

93

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/120&oldid=159193" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്